Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR. 178 din 14 august 2006

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisa cu strigare a apartamentelor din imobilul Bl.SCCM ,proprietatea privata a Municipiului Zalau,ramase nevandute titularilor contractelor de inchiriere,conform HCL 323/2005,cu modificarile ulterioare

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Zalău și referatul Serviciului patrimoniu nr.30.644 din 09.08.2006 ;

In conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului local al municipiului Zalău nr.323/2005 privind aprobarea vânzării apartamentelor situateîn Cămin SCCM către titularii contractelor deînchiriere,cu modificarile ulterioare ;

în temeiul art.5 lin 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 125 alin 1 si 2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,cu modificarile ulterioare ;

în baza art. 38 alin 1,2 lit c,si alin.5 lit.b si alin 2 lit 'h' coroborat cu art. 46 alin.21 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,cu modificarile ulterioare.;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.( 1) Se aproba caietului de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisa cu strigare a apartamentelor din imobilul Bl.SCCM ,proprietatea privata a Municipiului Zalau,ramase nevandute titularilor contractelor de inchiriere,conform HCL 323/2005,cu modificarile ulterioare,anexa 1 la prezenta hotarare.

(2) Pretul de vanzare de pornire la licitatie este cel insusit de consiliul local prin HCL 32/13.03.2006 .

Art.2.Se desemneaza Comisia de licitatie in urmatoarea componenta :

  • Labo Ioan Dorel viceprimar presedinte
  • Lipovan Ioan dir.ec.adj. membru
  • Ivan Iosif sef.Serv.patrimoniu membru
  • Curta Patriciu consilier juridic membru
  • Onac Alexandru consilier local membru
  • Condea Roman Florian consilier local membru
  • Boldan Maria referent secretar

Art.3.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Serviciul patrimoniu .

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Institutia Prefectului județului Sălaj

-Primarul municipiului Zalău

-Direcția economica

-Directia tehnica

-Directia patrimoniu

-Directia Administrație publică locală

-mass media locala.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZA,

Marc Maria                                             SECRETAR Potrovita Stelian

DAP/AC/2 ex.

 

ANEXA 1 LA HCL 178/14.08.2006

CAIET DE SARCINI

privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a apartamentelor care nu au fost vandute in baza HCL 154/2006, din blocul SCCM,

Zalau, str. Dumbrava nr. 50

CAP. I. DENUMIREA SI SEDIUL AUTORITATII ADMINISTRATIEI PUBLICE CARE ORGANIZEAZA LICITATIA:

Municipiul Zalau

Adresa: Zalau, Piata I. Maniu nr. 3, judetul Salaj

Nr. telefon: 0260-610550, fax: 0260-661869; e-mail: primarie@zalausj.ro

CAP. II. OBIECTUL VANZARII

2.1. Apartamentele care urmeaza a fi vandute se afla situate in intravilanul municipiului Zalau, str. Dumbrava nr. 50, identificate in CF 7455 col. Zalau.

2.2. Apartamentele care fac obiectul vanzarii sunt proprietatea privata a municipiului Zalau. Imobilul din care fac parte aceste apartamente au fost achizionate in baza HCL nr. 36 din 21 februarie 2005, cu destinatia de locuinte.

CAP. III. TEMEI LEGAL

- Prevederile art. 38 alin. 2 lit. " c " si alin 5 lit. "b" din Legea 215/2001 privind administratia publica locala

- prevederile art.125 din Legea 215/2001 “(1) Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie dateîn administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fieînchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean,în condițiile legii.”

 • prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica
  si regimul juridic aplicabil acesteia " Dreptul de proprietate privata al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel."
 • HCL Zalau nr. 323 din 5 decembrie 2005
 • HCL Zalau nr. 29 din 01 februarie 2006
 • HCL Zalau nr. 32 din 13 martie 2006

CAP. IV ORGANIZAREA LICITATIEI SI ELEMENTE DE PRET

4.1. La licitatie pot participa persoane fizice si juridice.

4.2. Pretul de pornire la licitatie a apartamentelor este cel prevazut in art. 1 din HCL nr. 32/13.03.2006.

Pretul de vanzare adjudecat se va achita integral in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data adjudecarii.

Cheltuielile legate de incheierea contractelor in forma autentica si notarea dreptului de proprietate in favoarea cumparatorului vor fi suportate de catre aceasta.

4.3. Pasul de strigare la licitatie este de 1.000 lei.

4.4. Garantia de participare la licitatie in suma de 1500 lei/apartament. Garantia depusa de ofertantul castigator se retine de vanzator pana in momentul achitarii integrale a pretului adjudecat. Suma de plata rezultata in urma adjudecarii va fi diminuata cu garantia constituita la licitatie.

4.5. Inscrierea la licitatie se face pe baza de cerere care se depune la Centrul de Relatie cu Publicul, cam. 4, parterul Primariei Zalau, pana la data prevazuta in anuntul de licitatie, la care se anexeaza urmatoarele:

- copie act de identitate/certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;

  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie;
  • dovada achitarii caietului de sarcini;
  • certificat fiscal eliberat de Serviciul de impozite si taxe al Primariei Zalau;

4.6. Comisia de licitatie are dreptul sa descalifice persoanele care nu indeplinesc prin documentele prezentate conditiile de participare la licitatie.

4.7. Garantia de participare se va restitui participantilor care au participat dar nu au adjudecat licitatia, in termen de 5 zile lucratoare. Eventualele contestatii cu privire la desfasurarea licitatiei publice se vor depune la Centru de Relatii cu Publicul al Primariei Municipiului Zalau in termen de 48 de ore de la data desfasurarii licitatiei, iar comisia de solutionare a contestatiilor va analiza si instrumenta contestatiile inregistrate in termen de 5 zile de la data inregistrarii acestora.

4.8. Garantia de participare se pierde in urmatoarele cazuri:

  1. neprezentarea la licitatia publica;
  2. neachitarea pretului adjudecat in termenul prevazut la art. 4.2. alin. 2

4.9. Persoanele fizice singure sau impreuna cu sotul/sotia precum si persoanele juridice ofertate la licitatia publica organizata in vederea vanzarii apartamentelor nu vor putea dobandi decat o singura locuinta in condiile perezentului caiet de sarcini.

CAP. V. DESFASURAREA LICITATIEI

5.1. In ziua stabilita pentru licitatie, comisia se va intruni avand asupra ei documentatiile intocmite pentru locuintele supuse licitarii si la ora stabilita va declara licitatia deschisa.

Licitatia va incepe prin citirea participantilor inscrisi si se vor anunta cererile respinse, precum si motivele.

Ofertantii vor participa la licitatie prezentand actul de identitate sau actul prin care au fost delegati sa participe in numele persoanei juridice la licitatie (imputernicire pentru reprezentatul , care nu este administratorul persoanei juridice).

Licitatia propriu-zisa va incepe prin strigare, incepand cu pretul de pornire al licitatiei stabilit prin HCL nr. 32/13.03.2006 pentru o locuinta indicat de organizator. Licitatia va fi deschisa, cu strigare, pasul fiind de 1.000 lei.

5.2. Adjudecarea se face in favoarea ofertantului care la cea din urma strigare o oferit pretul cel mai mare.

5.3. Dupa incheierea fiecarei licitatii, participantii si comisia de licitatie vor semna procesul verbal incheiat privind derularea licitatiei

CAP. V I. OBLIGATIILE PARTILOR

6.1. Vanzatorul are urmatoarele obligatii:

 1. sa predea cumparatorului bunul vandut pe baza unui proces verbal de predare-primire.
 2. sa se prezinte la notar pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare in forma autentica
 3. de asemenea, vanzatorul garanteaza pe cumparator ca bunul vandut nu este sechestrat, scos din circuitul civil, ipotecat sau gajat.
 4. vanzatorul nu raspunde de viciile ascunse;
 5. vanzatorul garanteaza pe cumparator pentru evictiunea totala sau partiala a bunului ce face obiectul vanzarii.

6.2. Cumparatorul are urmatoarele obligatii:
a) cumparatorul se obliga sa achite pretul apartamentului, la valoarea adjudecata, care include TVA-ul, in termen de 30 de zile calendaristice de la data adjudecarii sub sanctiunea anularii adjudecarii pentru acea locuinta si reluarea procedurii de licitatie publica;
b) sa plateasca cheltuielile vanzarii : cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de timbru si de autentificare - onorariul notarial, de publicitate imobiliara, etc.
Cap. VII. DISPOZITII FINALE

7.1. Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de vanzare –cumparare.
7.2. Caietul de sarcini, se pune la dispozitia solicitantului contra cost, in valoare de 20 lei.

7.3.Transmiterea dreptului de proprietate opereaza in momentul incheierii contractului de vanzare -cumparare in forma autentica.

Partile se vor prezenta dupa achitarea integrala a pretului, dar nu mai tarziu de 30 zile calendaristice de la adjudecare, la un birou notarial pentru incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare.

7.4. Ofertantii la licitatie vor prezenta, la dosarul depus pentru licitatie, garantia de participare la licitatie.

7.5. Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:

- au debite fata de Consiliul Local al Municipiului Zalau;

- au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Zalau;

7.6. Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera insusite de ofertant.

PRESEDINTE DE SEDINTA                     CONTRASEMNEAZA,

Marc Maria                                                SECRETAR Potrovita Stelian

© Primaria Municipiului Zalau