Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.124 din 26 mai 2011

HOTĂRÂREA NR.124

 

privind aprobarea noilor prețuri  și tarife  pentru activitățile prestate de S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L, modificarea Caietului de sarcini pentru administrarea,întreținerea și repararea drumurilor publice de interes local din municipiul Zalău  si a modului de calcul al redeventei aferente contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalău

            Consiliul Local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

-Referatul Comisiei de analiză a modificărilor/ajustărilor și instituirii de tarife nr.24.883/13.05.2011 si Adresa nr.688/02.03.2011înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 13165/03.03.2011, completata cu adresele:

- nr.828 din 15.03.2011înregistrat la Primaria Municipiului Zalau sub nr.15174 din 16 martie 2011;

- nr.17615 din 29.03.2011 la Primaria Municipiul Zalau;

- nr.1082 din 13.04.2011înregistrata la Primaria Municipiului Zalau sub nr.20211 din 13.04.2011;

- nr.1255 din 10.05.2011înregistrata cu nr.24118 din 10.05.2011 formulate de S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău,

            -prevederile art.39, alin.5 din OG nr.71/2002 - privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public, așa cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.3/2003;

            -prevederile art.64, alin.1-2 din Anexa 1 la HG nr.955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;

            -prevederile Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

            în baza art.36, alin.4, lit.c și 45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se aproba noile preturi si tarife pentru activitățile prestate de S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.,în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalău, conform anexelor 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

-Tarife  salubrizare - conform Anexei nr.1;

-Tarife  zone verzi- conform  Anexei nr.2;

-Tarife ecarisaj - conform Anexei nr.3;

-Tarife pentru functionare si stationare masini si utilaje - conform Anexei  nr.4;

 

-Tarife pentru transportul cu autovehicule a materialelor de la depozitele locale la punctele de lucru si a pamintului rezultat din sapaturi la halda de depozitare (lei/tona),  conform  Anexei nr.5;

 -Tarife pentru transport (lei/km) in functie de viteza de deplasare a autovehiculelor si utilajelor in oras, conform  Anexa nr.6.

-Tarife pentru transport (lei/km)în funcție de viteza de deplasare a autovehiculelor si utilajelorîn  afara orasului, conform Anexa nr.7.

Tarifele  nu includ TVA. Prezenta hotarare se aplica incepand cu luna mai 2011.

Art.2.Se aprobă tarifarul mediu orar de 7,66 lei/ora pentru activitatile de  administrare, intretinere si reparare a drumurilor publice de interes local din municipiul Zalau, tarif care va fi utilizat de catre operator la intocmirea devizelor si situatiilor de lucrari .

Art.3.Se modifică art.9, alin.6 al Caietului de sarcini pentru  pentru administrarea, intretinerea si repararea drumurilor publice de interes local din municipiul Zalau aprobat prin HCL 246/2010, prin modificarea tarifarelor medii orare, acesta urmând a avea urmatorul cuprins:

 “Operatorul va utiliza la intocmirea devizelor si situatiilor de lucrari urmatoarele elemente de fundamentare:

a)pentru lucrari de reparatii capitale:

-cota de profit-3%;

-redeventa-5%

-cheltuieli indirecte-6%

-fond de dezvoltare-2%

-tarifar  mediu orar  -7,66 lei/ora

b) pentru lucrari de intretinere si reparatii curente

-cota de profit-5%

-redeventa-5%

-cheltuieli indirecte-15%

-fond de dezvoltare-2%

-tarifar  mediu orar  -7,66 lei/ora

          Pentru fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari in cazul lucrarilor prestate catre terti, operatorul nu va folosi contributii si recapitulatii sub nivelul celor de mai sus aprobate pentru fundamentarea lucrarilor prestate catre consiliul local, insa pentru  fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari pentru lucrarile de refacere prestate tertilor contributiile si recapitulatiile vor fi cele aprobate pentru  fundamentarea  devizelor si situatiilor de lucrari prestate catre consiliul local, conform mai sus.”

Art.4.Se completeaza  art.7 al contractului de delegare cu următorul aliniat:

„Până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an, se va proceda la regularizarea sumelor reprezentând redevența aferentă anului anterior sensîn care delegatarul va emite o factură de regularizare la nivelul diferenței dintre suma cuprinsăîn situațiile de lucrări acceptate la plată și suma prevăzutăîn contract cu titlu de redevență”.

Art.5.Odata cu adoptarea prezentei hotarari se abroga prevederile art.2 din HCL 211/06.08.2010 si ale  art.2 din HCL 271/03.11.2010.

Art.6.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Economica, Directia Tehnica și S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.

            Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Primarul Municipiului Zalău

                        -Instituția Prefectului județului Sălaj

                        -Direcția Patrimoniu

-Directia Tehnica

                        -Directia Economica

                        -Direcția administrație publică locală

-S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L

                        -afișare la sediu, presa locală

© Primaria Municipiului Zalau