Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR. 175 din 14 august 2006

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică deschisa a unui spatiu,proprietatea publica a Municipiului Zalau in vederea desfasurarii de activitati culturale si artistice

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Zalău și Referatul Directiei patrimoniu nr.22.101 din 06.08.2006;

în temeiul art. ,art.14 si 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 125 alin 1 si 2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale ;

în baza art. 38 alin.2 lit.c si alin .5 lit.a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.46 alin.21 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.Se aprobă inchirierea prin licitație publică deschisa a spatiului situat la parterul imobilului situat in Municipiul Zalau,P-ta Iuliu Maniu nr.4-5,proprietatea publica a Municipiului Zalau,in suprafata de 49,79 mp,identificat in Cf col 10.225 Zalau ,in vederea desfasurarii de activitati culturale si artistice.

Art.2.Se aproba caietul de sarcini privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului identificat la art.1,care constituie anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.3.Durata inchirierii este de 1 an,incepand cu data incheierii contractului de inchiriere.cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul partilor.

Art.4.Pragul minim al chiriei este de 1,2 lei /mp/luna,rezultand o valoare totala de pornire a chiriei in cuantum de 59,74/luna,respectiv 717 lei/an.

Art.5.Comisia de licitatie va fi stabilita prin dispozitia Primarului municipiului Zalau.

Art.6.Odata cu adoptarea prezentei hotarari se revoca in totalitate HCL nr.160/24.07.2006.

Art.7.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Serviciul patrimoniu.

Art.8.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Institutia Prefectului județului Sălaj

-Primarul municipiului Zalău

-Directia Administrație publică locală

-presa locala

-Directia economica

-Serviciul patrimoniu

PRESEDINTE DE SEDINTA                           CONTRASEMNEAZA,

Marc Maria                                                       SECRETAR Potrovita Stelian

DAP/AC/2 ex.

 

 

ANEXA LA HCL.175/14.08.2006

CAIET DE SARCINI

PRIVIND INCHIRIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA

A UNUI SPATIU PENTRU ACTIVITATI CULTURALE,

SITUAT IN ZALAU, P-TA IULIU MANIU NR. 4-5, PARTER

 

CAPITOLUL I – PRINCIPII GENERALE

1.1. In conformitate cu prevederile art. 38 lit. h si art. 125 din Legea nr. 215/2001 si a pervederilor art. 5 din Legea nr. 213/1998 Primaria Municipiului Zalau organizeaza licitatia publica pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 49,79 mp situat in Zalau, P-ta Iuliu Maniu nr. 4-5, parter.

1.2. Contractul se va incheia pentru un an, cu posibilitatea prelungirii perioadei prin acordul partilor. Contractul de inchiriere este conform modelului cadru aprobat prin Legea nr. 114/1998.

1.3. Solicitantul care va adjudeca spatiul va fi obligat, ca in termen de 15 zile calendaristice de la data licitatiei, sa incheie si sa semneze contractul pentru spatiu la valoarea adjudecata cu Municipiul Zalau.

1.4. Taxa spatiului inchiriat se va indexa anual in functie de indicele de inflatie, comunicat de Institutul National de Statistica.

In cazul in care chiria indexata conform aliniatului anterior este sub nivelul stabilit prin HCL, se va aplica tariful stabilit prin HCL.

CAPITOLUL II – ORGANIZAREA LICITATIEI

2.1.  Obiectul licitatiei este apartamentul nr. 5 din imibilul situat la parterul cladirii Transilvania, Zalau, P-ta Iuliu Maniu nr. 3-5, proprietatea publica a Municipiului Zalau, in suprafata de 49.79 mp, identificat in CF 10225 col Zalau.

2.2. Pretul de pornire a licitatiei este 1,2 lei/mp/luna, conform HCL nr. 245/2005.

2.3. Garantia de participare la licitatie este de 200 lei.

2.4. Caietul de sarcini se pun la dispozitia solicitantului contra const, in valoare de 20 lei.

2.3. Pot participa la licitatie numai asociatii si ONG-uri care desfasoara activitati culturale, de spijinire si promovare a tinerilor creatori de arta.

2.4. Inscrierea la licitatie se face pe baza de cerere care se depune la sediul Primariei Zalau, P-ta Iuliu Maniu nr. 3, camera 4, parter – Centrul de relatii cu publicul, pana la data prevazuta in anuntul de licitatie, la care se anexeaza urmatoarele :

  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie ;
  • copie dupa statutul asociatiei/organizatiei ;
  • dovada achitarii caietului de sarcini ;
  • certificat fiscal eliberat de Serviciul impozite si taxe al Primariei Zalau

2.5. Organizatorul licitatiei are dreptul sa descalifice orice optiune, care nu indeplineste, prin documentele prezentate, conditiile de participare.

2.6. Garantia de participare se va restitui participantilor care au participat dar nu au adjudecat licitatia, in termen de 5 zile lucratoare de la solutionarea contestatiilor sau dupa trecerea perioadei legale de 7 zile pentru inaintarea contestatiilor, in cazul in care nu se inregistreaza contestatii.

2.7. Pentru ofertantul castigator garantia de participare se constituie in plata chiriei.

2.8. Garantia de participare se pierde in urmatoarele cazuri :

  1. daca solicitantul isi retrage oferta in termenul de valabilitateal acesteia ;
  2. in cazul solicitantului castigator, daca aceasta nu se prezinta in timpul limita prevazut pentru incheierea contractului ;

CAPITOLUL III – PREZENTAREA OFERTELOR SI DESFASURAREA LICITATIEI

3.1. In ziua stabilita pentru licitatie, comisia se va intruni avand asupra ei documentatia intocmita pentru spatiul supus licitarii si la ora stabilita va declara licitatia deschisa.

Licitatia va incepe prin citirea participantilor inscrisi si se vor anunta cererile respinse, precum si motivele.

Ofertantii vor participa la licitatie prezentand actul de identitate si actul prin care au fost delegati sa participe in numele asociatiei/organizatiei la licitatie.

Licitatia propriu-zisa va incepe prin strigare, incepand cu pretul de pornire al licitatiei. Licitatia va fi deschisa cu strigare, pasul fiind de 0,1 lei/mp/luna.

3.2. Adjudecarea se face in favoarea ofertantului care la cea din urma strigare o oferit pretul cel mai mare.

3.3. Dupa incheierea licitatiei, participantii si comisia de licitatie vor semna procesul-verbal privind derularea licitatiei.

CAPITOLUL IV – DISPIZITII FINALE

4.1. Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie si a garantiei de participare.

4.2. Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care:

  1. au debite fata de Consiliul Local al Municipiului Zalau;

b) au fost adjudecatori ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Zalau;

4.3. Prin inscrierea la licitatie toate conditiile impuse prin caietul de sarcini se considera insusite de ofertant.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                 CONTRASEMNEAZA,

Marc Maria                                                               SECRETAR Potrovita Stelian

DT-SPA/I.I./2ex.

© Primaria Municipiului Zalau