Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.114 din 16 mai 2011

HOTĂRÂREA NR.114

 

privind completarea și modificarea  HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău cu investiția „Acoperire Valea Zalăului pe tronsonul Piața agroalimentară centrală – Pod Str. 22 Decembrie 1989”

Consiliul Local al municipiului Zalău, avândîn vedere:

-adresa nr. 14601/14.03.2011înaintată de către Direcția Tehnică, Serviciul investiții, achiziții publice privind finalizarea lucrărilor la investiția „Acoperire Valea Zalăului pe tronsonul Piața agroalimentară centrală-Pod str. 22 Decembrie 1989“,în valoare totală de 10.304.411,79 lei, precum și adresa nr. 20136/12.04.2011 privind imobilul „Pod nr. 10-Str. Parcului-PTTR Valea Zalăului“ identificat cu nr. de inventar 11510 și valoare deînregistrare 14.374,80 lei.

-Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 58774/17.12.2010 privind lucrările pentru obiectivul de investiții „Acoperire Valea Zalăului pe tronsonul Piața agroalimentară centrală-Pod Str. 22 Decembrie 1989 “ executateîn cadrul contractului nr. 37228/24.07.2009 completat cu acte adiționale,încheiatîntre Municipiul Zalău și S.C. Drum Construct SRL.

-Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 58814/17.12.2010 privind lucrarea „ Iluminat public aferent obiectivului de investiție Acoperire Valea Zalăului pe tronsonul Piața agroalimentară centrală-Pod Str. 22 Decembrie 1989“ executatăîn cadrul contractului de lucrări nr. 59181/24.11.2010,încheiatîntre Municipiul Zalău și SC EL Construct SRL.

-Prevederile art.3, 7, 10 și 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 36 alin. 2 lit. "c"  și art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată

           

HOTĂRĂȘTE:

 

  

Art.1. Se aprobă cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău, a lucrărilor realizate pentru investiția “Acoperire Valea Zalăului pe tronsonul Piața agroalimentară centrală - Pod Str. 22 Decembrie 1989“ executateîn baza Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 58774 din 17.12.2010 și 58814 din 17.12.2010 astfel:

a)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. IX. Trotuare conform Anexei nr.1.

b)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. XIII. Semafoare și indicatoare de circulație conform Anexei nr.2.

c)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. XI. Poduri, podețe pasarele conform Anexei nr.3.

d)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. VI. Canalizare pluvială (canale și rigole) Secțiunea B. Canalizare conform Anexei nr.4.

e)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. V. Sisteme de distribuție a energiei termice Secțiunea – Sisteme de alimentare cu energie electrică conform Anexei nr.5.

Art.2.1) Se aprobă trecerea din domeniul publicîn domeniul privat a imobilului  „Pod nr.10 - Str. Parcului-PTTR Valea Zalăului“ identificat cu nr. de inventar 11510 și valoare deînregistrare 14.374,80 lei - demolat cu ocazia efectuării investiției „Acoperire Valea Zalăului pe tronsonul Piața agroalimentară centrală-Pod str. 22 Decembrie 1989“.

2) Se abrogă poziția 1191 din CAP. XI. Poduri, podețe pasarele – anexa 2 la HCL nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, conform Anexei nr.6.

Art.3.Bunurile proprietatea publică a municipiului Zalău realizateîn cadrul investiției “Acoperire Valea Zalăului pe tronsonul Piața agroalimentară centrală - Pod Str. 22 Decembrie 1989“în valoare totală de 10.215.279,14 lei conform Anexei nr.7, se concesioneazăîn favoarea S.C. Citadin SRL Zalău prin completarea – inventarul bunurilor concesionate,încheindu-seîn acest sens act adițional la contractul de concesiune de activitate existent.

Art.4.Bunurile proprietatea publică a municipiului Zalău realizateîn cadrul investiției “Acoperire Valea Zalăului pe tronsonul Piața agroalimentară centrală - Pod Str. 22 Decembrie 1989  În valoare totală de 10.561,51 lei conform Anexei nr.8, se transmitîn administrarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public Zalău prin completarea – inventarul bunurilor aferente serviciilor dateîn administrare,încheindu-seîn acest sens act adițional la contractul de administrare.

Art.5.Bunurile proprietatea publică a municipiului Zalău ce fac obiectul art.1. lit.e)  În valoare totală de 78.271,14 lei seînregistrează ca mijloc fixîn domeniul public administrat prin Compartimentul Iluminat Public.

Art. 6. 1) Se aprobă scoaterea din evidențe a imobilului „Pod nr. 10-Str. Parcului-PTTR Valea Zalăului“ identificat cu nr. de inventar 11510 și valoare deînregistrare 14.374,80 lei .

2) Imobilul „Pod nr.10 - Str. Parcului - PTTR Valea Zalăului“ identificat cu nr. de inventar 11510 se retrage din concesiunea S.C. Citadin SRL Zalău prin act adițional la contractul de concesiune activitate existent.

Art7.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public Zalău și S.C. Citadin SRL Zalău.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        Instituția Prefectului Județului Sălaj

Consiliul Județean Sălaj

                        Primarul municipiului Zalău

Direcțiile: Tehnică, Administrație publică locală, Patrimoniu, Economică

Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public Zalău

SC Citadin Zalău SRL

 

© Primaria Municipiului Zalau