Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.103 din 27 aprilie 2011

HOTĂRÂREA NR.103

 

privind aprobarea achiziționarii unui terenîn suprafață de 1072 mp de la numiții Brândușan Teofil Mircea și Brândușan Lidia și a efectuării unui schimb de terenîntre aceeași proprietari și Statul Român prin Consiliul Local al Municipiului Zalău, in vederea realizarii lucrarilor cadrul obiectivului de investitii „Amenajare acces carosabil si pietonal, alimentare cu apa, canalizare menajera, pluviala si iluminat public in cartier Meses” din municipiul Zalau

            Consiliul Local al municipiului Zalau:

            -Referatul nr.20.428 din 13.04.2011 al Directiei tehnice

-HCL nr.323/09.11.2009

-HCL nr.55/21.03.2011

-adresa nr.15021/15.03.2011

-procesul verbal nr.10.288/17.02.2011

            -documentatia de dezmembrare și identificare a terenurilor intocmită de Jarca Traian

            -raportul de evaluare al terenurilor intocmit de catre expert Zdroba Dan

            In temeiul art.7, lit.b din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In baza art.36, alin.2, lit.c, art.121 și 123, alin.1 si art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE

 

Art.1.Se aproba achiziționarea terenuluiîn suprafață de 1072 mp, identificatîn CF 55414 Zalău, nr.cadastral 57419, proprietatea numiților Brândușan Teofil Mircea și Brândușan Lidia la prețul de 134,57 mii lei (echivalentul a 30 euro/mp). Terenul in suprafata totala de 1072 mp este situat in intravilanul municipiului Zalau, conform PUZ „Cartier Meses” si este necesar realizarii accesului carosabil si pietonal a viitoarei strazi Mircea cel Bătrân din cartier Meses.

Art.2. Se aprobă efectuarea unui schimb de terenuriîntre Statul Român prin Consiliul local al municipiului Zalău, pe de o parte și Brândușan Teofil Mircea și Brândușan Lidia, pe de alta parte, in urmatoarele conditii:

A.Statul Român prin Consiliul Local al Municipiului Zalău va preda copermutanților Brândușan Teofil Mircea și Brândușan Lidia suprafața totala de 128 mp teren, situat in intravilanul municipiului Zalau, str.Băii, identificat in CF nr.1 Zalau nr.top.237/6/b/1/2/a, evaluat la suma de 15.866,88 lei conform documentației de evaluare.

B.Brândușan Teofil Mircea și Brândușan Lidia va preda Statului Român prin Consiliul Local al Municipiului Zalău - terenulîn suprafață totala de 128 mp, situatîn intravilanul municipiului Zalău, str. Stefan cel Mare, identificatîn CF nr.55414 Zalau nr.cadastral 57420, evaluat la suma de 15.694,08 lei conform documentației de evaluare.

            Copermutantii persoane fizice vor achita municipiului Zalau sultaîn sumă de 172,80 lei, ce rezulta din evalurea terenurilor supuse schimbului.

Art.3.Seînsușește documentația de evaluare a celor doua parcele conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre precum si documentatia tehnica de identificare a terenurilor supuse schimbului, care constituie anexa 2 la prezenta hotarare.

Art.4.Taxele necesare autentificarii contractului de scimb si a contractului de vanzare – cumparare si inscrierii in evidentele de publicitate imobiliara sunt in sarcina Municipiului Zalau.

Art.5.Se imputerniceste Primarul municipiului Zalau ca prin delegat sa semneze contractul de schimb si contractul de vanzare - cumparare.

Art.6.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția tehnică, Directia economica si Directia administrație publică locală.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituția Prefectului județului Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Instituția Arhitectului Șef

                        -Direcția administrație publică locală

                        -Direcția economică

                        -Direcția tehnică

                        -Direcția patrimoniu

                        -Brândușan Teofil Mircea și Brândușan Lidia

© Primaria Municipiului Zalau