Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.68 din 21 martie 2011

HOTĂRÂREA NR.68

 

privind adoptarea măsurilor necesareîn vederea scoaterii din funcțiune,

casării și după caz, valorificării unor bunuri ca urmare a inventarieii anuale

a patrimoniului public Municipiului Zalău

Consiliul Local al municipiului Zalău

Avândîn vedere:

-Referatul Direcției Patrimoniu nr.7047 din 02.02.2011

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău.

            -Propunerile Comisiei de inventariere a patrimoniului public și privat al Municipiului Zalău  numită prin Dispoziția nr. 3312 din data de 14.10.2010 prezentateîn Procesul-verbal de inventariere nr.53642 din 22.11.2010încheiat cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului public și privat;

-Referatul Direcției Economice nr.57643 din 10.12.2010 privind valorificarea inventarului patrimoniului public și privat al Municipiului Zalău;

-Prevederile OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare și valorificare a ctivelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului și al unitaților administrativ-teritoriale;

-Prevederile art.36 alin.2 lit.c și art.45 alin.3  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Art.1.Se aprobă cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău, a bunurilor identificate ca plusuri de inventar ce vor completa anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999, conform Procesului verbal de inventariere nr.53642 din 22.11.2010, astfel:

a)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. VIII. Străzi conform Anexei nr.1.

b)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. IX. Trotuare (inclusiv platforme) conform Anexei nr.2.

c)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. VI. Canalizare pluvială (Canale și rigole) Secțiunea A. Rigole conform Anexei nr.3.

d)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. VI. Canalizare pluvială (Canale și rigole) Secțiunea B. Canalizare conform Anexei nr.4.

e)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. XI. Poduri, podețe, pasarele conform Anexei nr.5.

f)Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău la CAP. II. Terenuri neocupate de construcții (terenuri de joacă, parcări auto, spații verzi, puncte gospodarești) Secțiunea D.Puncte gospodărești conform Anexei nr.6.

Art.2.Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău,în vederea casării și valorificării  a următoarelor active fixe corporaleîn valoare totală de 4196,89 lei, respectiv:

 

Gestiune

Denumirea bunurilor inventariate propuse la casare

Cod sau nr.inv.

UM

Cant

Pret unitar

Valoare

OBSERVATII

*Domeniu Public

 

Centrala termica Zeus – cladire sediu administrativ

30002

buc

1

4191,44

4191,44

Uzat fizic, nu se poate repara

 *Sala Sporturilor

 

Covor de gimnastica

3310

buc

1

3,48

3,48

Uzat fizic, nu se pot recondiționa, fără valorificare

Scara telescopica

3311

buc

1

1,97

1,97

 

Uzat fizic, nu se poate recondiționa, deseu fier

 

TOTAL

 

 

 

 

 

4196,89

 

 

            Art.3.Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău a bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune din 16.05.2006,încheiat cu Compania de Apă Someș SA,în vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz, valorificării, valoarea totală a bunurilor propuse pentru casare este de 510.432,01 lei, astfel:

a)Bunuri cu o valoare de 495.947,65 lei cuprinseîn Anexa 9 – gestiunea A1- 01 Domeniul public Compania de apă, 

b)Bunuri cu o valoare de 1906,05 lei Anexa 10  – gestiunea SAMTID  

c)Bunuri cu o valoare de 12578,31 lei Anexa 11 – gestiunea Parc Auto  

Bunurile rămânîn evidența și gestionarea Compania de Apă Someș SA pâna la casarea efectivă a acestora. Casarea bunurilor aflateîn administrarea Compania de Apă Someș SA se va face de către o Comisie mixtă, formată din specialiști, reprezentanți ai proprietarului și ai administratorului, numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Zalău.

Art.4.Se aprobă scoaterea din functiune, valorificarea și după caz casarea unor mijloace fixe aparținând domeniului privat al Municipiului Zalăuîn valoare de 101.550,51 lei conform situației următoare:

 

Nr. Anexa PV central

Denumire gestiune

propuneri 2010

TOTAL

observatii

mijloace fixe    = a =

ob. inventar                = b =

ANEXA 4

*Investiții și amenajări la terenuri

46,240.02

 

46,240.02

Uzate fizic si moral

ANEXA 17

CITADIN Zalău SRL

18,093.34

 

18,093.34

Uzate fizic si moral

ANEXA 6

* Teren tenis

37,217.15

 

37,217.15

Uzate fizic si moral

 

TOTAL

101,550.51

-

101,550.51

 

 

Bunurile propuse la casare, proprietatea privată a Municipiului Zalău și transmiseîn concesiune la SC Citadin Zalău SRL, rămânîn administrarea concesionarului pâna la casarea efectivă a acestora. Comisiile de casare și valorificare desemnate răspund de modulîn care mijloacele fixe sunt scoase din funcțiune, casate și după caz, valorificate potrivit reglementărilor legaleîn vigoare.

           Sumele obținute din valorificare se fac venit la bugetul local și se vireazăîn contul RO25TREZ56121390201xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, cod fiscal 4291786.

            Art.3.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Patrimoniu .

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Instituția Prefectului - județul Sălaj

·        Consiliul Județean Sălaj

·        Primarul municipiului Zalău

·        Direcția economică

·        Direcția administrație publică locală

·        Direcția patrimoniu

·        Compania de Apă Someș SA

·        SC Citadin Zalău SRL

 

© Primaria Municipiului Zalau