Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.35 din 21 februarie 2011

HOTĂRÂREA NR.35

 

privind aprobarea bugetului general al  Municipiului Zalău pentru anul 2011,

pe capitole, subcapitole, articole și alineate

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

-Raportul privind proiectul de buget pe anul 2011 nr.1865 din 14.01.2011întocmit de Direcția economică si Notele de completare a raportului nr.8929/10.02.2011 si nr. 10.370/17.02.2011;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalau,

            în conformitate cu prevederile Legii nr.286 din 28.12.2010 a bugetului de stat pe anul 2011, ale Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificările ulterioare,respectiv ale Ordinului MFP nr.1025/2005 si ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională,;

în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit."b", alin.4 lit.a și 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.Se aprobă bugetul de funcționare și dezvoltare al Municipiului Zalău pentru anul 2011 conform anexei  nr.1 - venituri buget local și a anexei  nr.2 - cheltuieli buget local.

Art.2.Se aprobă lista cu obiectivele de investiții ale Municipiului Zalău pentru anul 2011, finanțate din bugetul local de dezvoltare, din creditul intern pentru investiții și alte surse, conform anexei nr.3 și a anexelorîn detaliu conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.

Art.3.(1).Se aprobă bugetul activităților finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, astfel:

-anexa nr.4 - Serviciul de evidență al persoanelor

-anexa nr.5 - Direcția Generala de administrare a domeniului public - subvenții buget local pentru ADP

-anexa nr.6 - Direcția de administrare a domeniului public - serviciul de distribuție energie termică

-anexa nr.7 - Direcția de administrare a domeniului public - activități autofinanțate

-anexa nr.8 - învățământ - activitate autofinanțată

-anexa nr.9 - Sănătate - cabinete medicale

-anexa nr.10 - Casa Municipală de Cultură

-anexa nr.11 - Ansamblul Artistic Porolissum

-anexa nr.12 - Asistență socială - activitate autofinanțată

-anexa nr.13 - Transporturi - activitati  autofinanțate

(2).Se aprobă Programul activităților culturale al Casei Municipale de Cultură pentru anul 2011, conform anexei nr.10.1.

(3).Datorită resurselor limitate ale bugetului local pentru anul bugetar 2011 nu se alocă sume pentru transport la și de la locul de muncă a personalului didactic .

(4).Seîmputernicește dl. primar pentru aprobarea bugetului Casei Municipale de Cultură și bugetului Ansamblului Artistic Porolissumîn detaliuîn limita sumei de 1037,00 mii lei conform celor stabilite de Consiliul Local.

Art.4.Se aprobă bugetul pe anul 2011 al S.C.Citadin Zalau SRL, anexa nr.15 si Programul de activitate al societatii, anexa 16.

Art.5.Se aprobă bugetulîmprumutului intern pentru investiții pe anul 2011, conform anexei nr.14.

Art.6.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Economică din cadrul aparatului propriu.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·        Instituția Prefectului județului Sălaj

·        Primarul municipiului Zalău

·        Direcția economică

·        Direcția administrație publică locală

·        Direcția tehnică

·        prin aducere la cunostinta publica

© Primaria Municipiului Zalau