Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.320 din 20 decembrie 2010

HOTĂRÂREA NR.320

 

privind modificarea contractului de delegare a gestiunii  nr.36.269/2010încheiatîntre Municipiul Zalău si SC Citadin Zalău SRL prin completarea anexei la acestaîn sensul cuprinderii unor bunuri de retur aferente concesiunii serviciului delegat

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

-Referatul Direcției  patrimoniu nr. 58.324/15.12.2010 si Adresa nr.56481 din 07.12.2010 prin care SC CITADIN ZALAU SRL solicită transmitereaîn concesiune, prin completarea Anexei cu bunuri la contractul de administrare/delegare nr.36269, a imobilului situatîn str.Fabricii nr.28 având destinația de birouriîn suprafață de 234,28 mp, ce face obiectul contractului deînchiriere nr.47475 din 15.10.2010;

-prevederile din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificarile ulterioare; ale celor din: Legea serviciului de salubrizare 101/2006 cu modificarile ulterioare; HGR 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor  publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,

Văzând prevederile HCL nr.208/6.08.2010 privind aprobarea  formei  gestiunii delegate a unor  servicii de utilitati publice, a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilitati publice respectiv atribuirea acestei gestiuni delegateîn favoarea SC Citadin Zalau SRL 

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. a și c și art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Se aprobă modificarea  contractului  de delegare a gestiunii  nr.36.269/2010  Încheiatîntre Municipiul Zalău si SC Citadin Zalău SRL astfel:

a)prin completarea anexei 1 in sensul cuprinderii ca bun de retur a imobilului  cu destinația de sediu administrativ situatîn strada Fabricii nr. 28în suprafață de 234,28 mp cu destinația de birouri  cu o valoare totală de 152.528,98 lei, identificat astfel:

1a)Sediu administrativ str Fabricii nr. 28,înregistrat cu nr. de inventar 11202 cu valoare de inventar 143.815,07 lei, suprafață de 173,28 mp ce reprezintă : birou atelier mecanic parter 34,10 mp, grup sanitar + vestiare 35,70 mp, casa scării 14 mp, birouri etaj 69,48 mp și hol 20 mp;

2a)Sediu administrativ str Fabricii nr. 28,înregistrat cu nr. de inventar 11203 cu valoare de inventar 8.713,91 lei, suprafață de 61 mp ce reprezintă birouri ,magazia de materiale;

 b)prin completarea  anexei 1  in sensul cuprinderii ca bun de retur a investiției “Șosea Ocolitoare cu acces din DN 1F /E81în DJ 191 pentru devierea traficului din Municipiul Zalău”, șosea cu o lungime de 9,63 km, proprietatea publică a Municipiului Zalăuînregistrat cu nr de inventar 13085, pentruîngrijirea, exploatarea șiîntreținerea lucrărilor aferente proiectului, conform prevederilor Acordului Cadru Tripartitîncheiatîntre Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și Kemna Bau Andreae GMBH & Co. KG Pinneberg Germania.

c)se completeaza contractul de delagare a gestiunii nr. 36.269/2010   la art.12 Obligatiile delegatului  in sensul cuprinderii urmatoarei clauze:

            e)delegatul se obligă să achite toate cheltuielile deîntreținere, reparații de orice natură, orice alte cheltuieli aferente imobilelor transmiseîn administrareîn scopulîndeplinirii obiectivelor delegării, precum și obligațiile fiscale ce-i cadîn sarcină,în conformitate cu legislația fiscalăîn vigoare.

Art.2.Cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abrogă prevederile art.3  al HCL nr.232/2010 privind stabilirea modului de administrare a unor imobile proprietatea Municipiului Zalău,contractele de inchiriere urmând a se rezilia.

Art.3.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Directia patrimoniu si SC CITADIN ZALAU SRL.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul Municipiului Zalău

- Direcția administrație publică locală

- Instituția Prefectului județului Sălaj

                        - Direcția Economică

                        - Direcția Tehnică, Directia patrimoniu

                        - DGADP Zalău

                        - SC CITADIN ZALAU SRL

© Primaria Municipiului Zalau