Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.271 din 3 noiembrie 2010

HOTĂRÂREA NR.271

 

privind completarea si modificarea HCL nr.211/2010 privind aprobarea cotei de dezvoltare, precum și a prețurilor și tarifelor pentru activitățile prestate de

SC CITADIN ZALĂU S.R.L.  si a HCL nr.246/2010 privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău și a Caietului de sarcini pentru administrarea,întreținerea și repararea drumurilor publice de interes local din municipiul Zalău

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere :

            -Referatul de specialitate comun Nr.50209/02.11.2010  al Direcției Tehnice și al Direcției Economice;

            -Referatul Comisiei de analiză a modificărilor/ajustărilor de tarife nr.49.644/28.10.2010;

            -Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău,

            -HCL nr.208/ 06.08.2010  privind aprobarea  formei gestiunii delegate  a unor servicii de utilitati publice, a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilitati publice respectiv atribuirea acestei gestiuni delegate in favoarea SC Citadin Zalau SRL in conditiile  art.31^1 din Legea 51/2006

            -HCL 211/2010  privind aprobarea cotei de dezvoltare precum si a preturilor si tarifelor pentru activitatile prestate de SC Citadin Zalau SRL

            -HCL 246 din11.10.2010 privind aprobarea Regulamentului serviciului de administrare  a domeniului public si privat al municipiului Zalau si a Caietului de sarcini  pentru administrarea intretinerea si repararea  drumurilor publice de interes local din municipiul Zalau

            -Referatul Comisiei de analiză a modificărilor/ajustărilor și instituirii de tarife nr.35232/03.08.2010 si solicitarea  S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L. nr.1/29.07.2010

            -prevederile art.39 OG nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public, așa cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr.3/2003;

            -prevederile art.64 alin.1-2 din Anexa 1 la HG nr.955/2004 – pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;

            -prevederile Ordinului ANRSC 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

            în baza art. 36 alin.4 lit.c și 45 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se completează si modifică anexa nr.1 la HCL nr.211/06.08.2010, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2.Se completează Anexa nr.5 - Tarife zone verzi 2010 aprobata prin HCL 211/2010 cu pozitia 80 - tarif pentru: intretinerea si repararea mobilierului urban, a fântânilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor, in cuantum de 13,76 lei/ora la care se adauga valoarea materialelor, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

            Art.3.Se completează art. 21 alin.2 din Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau, activitatea de administrare, intretinere si reparatii drumuri publice de interes local din municipiul Zalau aprobat prin HCL nr. 246/2010, cu urmatorul continut:

             “Obligatia de a reface stratul de fundare si imbracamintea rutiera la parametrii initiali, in urma investitiilor realizate in retelele tehnico-edilitare de pe raza municipiului Zalau de catre persoanele fizice si juridice revine executantului investitiei, urmand a fi efectuate de catre  titularul dreptului de administrare a drumurilor publice de interes local, cu exceptia situatiilor in care capacitatea de executie a acestuia este depasita. Operatorul va utiliza la fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari pentru lucrarile de refacere prestate tertilor, contributiile si recapitulatiile aprobate pentru fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari prestate catre consiliul local.”

            Art.4.Se completează art.27 din Regulamentul serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau, activitatea de administrare, intretinere si reparatii drumuri publice de interes local din municipiul Zalau aprobat prin HCL nr. 246/2010, astfel ca dupa  alin.8 se introduce  alin 8^1, cu urmatorul continut:

            “Lucrarile de reparatii capitale care se deruleaza conform regimului investitiilor vor fi executate de catre operator in baza principiului reglementat prin art.2, lit.g, din Legea 51/2006 a serviciilor de utilitati publice, conform caruia operatorul asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a serviciului/activității, precum și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia/acesteia. Lucrarile de reparatii capitale care depasesc capacitatea de executie a operatorului SC Citadin Zalau SRL, stabilite de comun acord de Municipiul Zalau si operator, vor fi atribuite conform OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, de catre Municipiul Zalau.”

            Art.5.Se completeaza art. 46 al Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau, activitatea de administrare, intretinere si reparatii drumuri publice de interes local din municipiul Zalau aprobat prin HCL nr. 246/2010, prin introducerea  lit.d, cu urmatorul continut:

            “Operatorul are dreptul de a executa pentru terti, lucrari numai din sfera activitatilor de utilitate publica delegate prin contractul de delegare si numai pe infrastructura de utilitate publica aferenta serviciului delegat, conform art. 31^1 din Legea 51/2006 a serviciilor de utilitati publice, cu avizul scris, prealabil al Municipiului Zalau, prin primar. Pentru fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari in cazul lucrarilor prestate catre terti, operatorul nu va folosi contributii si recapitulatii sub nivelul celor  aprobate pentru  fundamentarea lucrarilor prestate catre consiliul local, insa pentru  fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari pentru lucrarile de refacere prestate tertilor contributiile si recapitulatiile vor fi cele aprobate pentru  fundamentarea  devizelor si situatiilor de lucrari prestate catre consiliul local.”

            Art.6.Se modifică art.9 alin(6) din Caietul de sarcini pentru pentru administrarea, intretinerea si repararea drumurilor publice de interes local din municipiul Zalau, aprobat prin HCL nr. 246/2010, astfel:

            “Operatorul va utiliza la intocmirea devizelor si situatiilor de lucrari  urmatoarele elemente de fundamentare:

            a)pentru lucrari de reparatii capitale:

            -cota de profit - 3%;

            -redeventa - 5%

            -cheltuieli indirecte - 6%

            -manopera tarifara orara - cel mult 7 lei/ora

            -fond de dezvoltare - 2%

            b) pentru lucrari de intretinere si reparatii curente

            -cota de profit - 5%

            -redeventa - 5%

            -cheltuieli indirecte - 15%

            -manopera tarifara orara - cel mult 7  lei/ora

            -fond de dezvoltare - 2%.

            Pentru fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari in cazul lucrarilor prestate catre terti, operatorul nu va folosi contributii si recapitulatii sub nivelul celor de mai sus aprobate pentru fundamentarea lucrarilor prestate catre consiliul local, insa pentru  fundamentarea devizelor si situatiilor de lucrari pentru lucrarile de refacere prestate tertilor contributiile si recapitulatiile vor fi cele aprobate pentru  fundamentarea  devizelor si situatiilor de lucrari prestate catre consiliul local, conform mai sus.”

            Art.7.In baza prezentelor modificari se va intocmi act aditional la contractul de delegare/concesionare nr 36.269/10.08.2010 incheiat cu SC Citadin  Zalau SRL si se va modifica  regulamentul pentru emiterea avizului de spargere si refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului Zalau si al Statului Roman aflat in administrarea Consiliului Local al municipiului Zalau, aprobat  prin HCL 230/2009.

            Art.8.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia tehnica,  Directia economica,  SC Citadin  Zalău SRL.

            Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului județului Sălaj;

                        -Primarul municipiului Zalău;

                        -Directia  Administrație publică locală;

                        -Directia tehnica

                        -Directia economica

                        -SC Citadin SRL

© Primaria Municipiului Zalau