Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.250 din 11 octombrie 2010

HOTĂRÂREA NR.250

 

privind cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău a lucrărilor tehnico-edilitare și iluminat public realizate la blocurile de locuințe ANL Cartier Dumbrava Nord etapa II și stabilirea modului de administrare al acestora

            Consiliul Local al municipiului Zalăuîntrunitîn ședință ordinară;

            Avândîn vedere:

            -Referatul Direcției Patrimoniu nr. 45160 din 01.10.2010;

prevederile art.3, 7, 10 și 12 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

            -Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.34468 din 29.07.2010

prevederile art. 36 alin. 2 lit. "c"  și art. 115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

            -în temeiul art. 45 alin. 3  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se aprobă cuprindereaîn proprietatea publică a Municipiului Zalău a lucrărilor tehnico edilitare realizate la blocurile de locuințe ANL Cartier Dumbrava Nord etapa II prevăzuteîn Anexa A la Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.34468 din 29.07.2010 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

            Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la CAP.VI. Canalizare pluviala (Canale si rigole) Secțiunea B. Canalizare  conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la  CAP.VI. Canalizare pluviala (Canale si rigole) Secțiunea A. Rigole conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

            Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la CAP.II. Terenuri neocupate de constructii (terenuri de joaca, parcari auto, spatii verzi, puncte gospodaresti) Secțiunea C. Zone de agrement, parcuri si spatii verzi din cartiere conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

            Se completează anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la CAP.II. Terenuri neocupate de constructii (terenuri de joaca, parcari auto, spatii verzi, puncte gospodaresti) Secțiunea D. Puncte gospodaresti conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

            Se completează Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la Cap. X. Accese carosabile conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

            Se completează Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la CAP.IX. Trotuare conform Anexei nr.6 la prezenta hotărâre.

            Se completează Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la CAP.III. Sisteme de alimentare cu apa conform Anexei nr.7 la prezenta hotărâre.

            Se completează Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la  CAP. IV. Sisteme de colectare a apelor uzate (Statie de epurare, retele canalizare) conform Anexei nr.8 la prezenta hotărâre.

            Se completează Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la  CAP.II. Terenuri neocupate de constructii (terenuri de joaca, parcari auto, spatii verzi, puncte gospodaresti) Secțiunea B. Parcări conform Anexei nr.9 la prezenta hotărâre.

            Se completează Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Zalău, la  CAP V. Sisteme de distribuție a energiei termice Secțiunea Sisteme de alimentare cu energie electrică conform Anexei nr.10 la prezenta hotărâre.

            Art.2.Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificateîn Anexa A nr.crt. 1,3,5,8,14, cu o valoare totală de  432.909,76 lei, se concesioneazăîn favoarea SC Citadin Zalău SRL prin completarea – inventarul bunurilor concesionate,încheindu-seîn acest sens act adițional la contractul de concesiune de activitate existent.

            Art.3.Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificateîn Anexa A nr.crt. 2, cu o valoare totală de 209.678,35 lei, se transmitîn administrarea DGADP Zalău prinîncheierea unui act adițional la contractul de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău nr. 36254 din 10.08.2010

            Art.4.Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificateîn Anexa A nr.crt. 6,7, cu o valoare totală de  335.345,79 lei, se concesioneazăîn favoarea SC Compania de Apă Someș SA Cluj prin completarea – inventarul bunurilor concesionate,încheindu-seîn acest sens act adițional la contractul de concesiune de activitate existent.

            Art.5.Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificateîn Anexa A nr.crt. 9, cu o valoare totală de 85.445,51 lei, se transmit la S.C. Electrica Transilvania Nord S.A. - SDEE Zalău conform  contractului de racordare.

            Art.6.Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificateîn Anexa A nr.crt. 10, cu o valoare totală de 9.562,86 lei, se transmit la SC E.ON Gaz Distribuție SA Tg.- Mureș conform contractului de branșament.

            Art.7.Bunurile proprietatea publică a Municipiului Zalău, identificateîn Anexa A nr.crt. 4,  cu o valoare totală de 3.568,21 lei, se transmitîn gestiune și administrare la SC Ave Sălaj Ecoserv SRL, prinîncheierea unui act adițional la contractul nr. 17146/27.04.2006.

            Art.8.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Patrimoniu și DGADP Zalău.

            Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Instituția Prefectului Județului Sălaj

-          Consiliul Județean Sălaj

-          Primarul municipiului Zalău

-          Direcțiile: Tehnică, Administrație publică locală, Patrimoniu, Economică

-          Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public Zalău

-          SC Citadin Zalău SRL

-          SC Compania de Apă Someș SA Cluj

-          S.C. Electrica Transilvania Nord S.A. - SDEE Zalău

-          SC E.ON Gaz Distribuție SA Tg.- Mureș

-          SC Ave Sălaj Ecoserv SRL

© Primaria Municipiului Zalau