Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.227 din 13 septembrie 2010

HOTĂRÂREA NR.227

 

privind acordul trecerii din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționaleîn domeniul public al Municipiului Zalău  șiîn administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău a unor părți din  imobile situateîn Municipiul Zalău

            Consiliul Local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

            -Referatul Direcției Administrație Publică Locală nr.40.089 din 02.09.2010 si Minuta  nr.15824/07.04.2010încheiatăîntre reprezentanții MapN si ai Municipiului Zalău si Adresa  UM 02523 Bucuresti nr.A/11871/19.08.2010;

             - prevederile art.9 din  Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,cu modificările ulterioare;

            în temeiul art. 36  alin. 2 lit.”c” și art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se dă acordul trecerii din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționaleîn domeniul public al Municipiului Zalău șiîn administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău a unor părți din imobile (terenuri) astfel:

 -teren  În suprafață de 20,00 hectare (parcela Dâmbul Morii), ce reprezintă parte din imobilul cu  indicativ 5146 Zalău respectiv,

-terenîn suprafață de 2979 mp. ce reprezintă parte din imobilul cu  indicativ 5144 Zalău -în vederea demarării construirii de locuințeîn condițiile Legii 152/1998 privindînființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, funcțiuni complementare spațiilor de locuit si a altor  obiective de interes public (baze sportive, zone de agrement, parcari, clădiri cu funcțiuni publice, servicii, etc ).

            Art.2.Imobilul prevăzut la art.1 (indicativ 5146) va fi preluatîn vederea demarării construirii  de locuințe colective prin programe ANL funcțiuni complementare spațiilor de locuit, precum si a altor obiective de interes public,în  maxim 3 ani de la preluarea imobilului. Imobilul prevăzut la art. 1 (indicativ 5144)  va avea destinatia de drum de acces.

            Art.3.Primăria Municipiului Zalău se obligă să transfere Ministerului Apărării Naționale,in condițiile legii, un procent de 40 % din numărul de locuințe ce se vor realiza pe terenul cu indicativ 5146 Zalău, dar nu mai puțin de 200 de unități locative,împreună cu terenul aferent acestora.

            Art.4.în cazulîn care nu se respectă destinația prevăzută ,imobilele vor reveniîn domeniul public al Statului român șiîn administrarea Ministerului Apărării Naționale, conform legislațieiîn vigoare.

            Art.5.Odată cu adoptarea prezentei se abrogă Hotararea Consiliului local al Municipiului Zalău nr.113/6.05.2010.

            Art.6.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția Administrație Publică Locală.

            Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului județului Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Serviciul  fond funciar, Directia administrație publică locală

                        -Directia economica, patrimoniu si tehnica

                        -Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului

                        -Ministerul Apărarii Naționale - UM 02523 Bucuresti.

 

          Anexa la hotarare

© Primaria Municipiului Zalau