Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.208 din 6 august 2010

HOTĂRÂREA NR.208

 

privind aprobarea  formei  gestiunii delegate a unor  servicii de utilitati publice ,a regulamentelor, studiului de oportunitate, caietelor de sarcini a serviciilor de utilitati publice respectiv atribuirea acestei gestiuni delegateîn favoarea SC Citadin Zalau SRL  În conditiile art. 31 1 din Legea 51/2006

            Consiliul Local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

            -Referatul comun al Direcției Tehnice si al Direcției Economice nr. 35473/04.08.2010;

            -art. 24, art.25, art.29, ART.311  din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificarile ulterioare;

            -art.12 din  Legea serviciului de salubrizare 101/2006 cu modificarile ulterioare;

            -art.19 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  nr. 241 / 2006 si a OUG 71/2002 aprobata prin Legea 3/2003  privind organizarea si functionarea serviciului de  administrare a domeniului public;

            -art.23, alin(4) din Legea 51/2006 cu modificarile ulterioare privind obligatia  desfasurarii activitatilor serviciilor de utilitati publice numai pe  baza regulamentelor serviciilor si caietelor de sarcini ale activitatilor din cadrul serviciilor;

            -Ordinul 101/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare;

            -Ordinul 89/2007 pentru aprobarea caietului de sarcini cadru al serviciului de alimentare  cu apa  si de canalizare;

            -HGR 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea si  functionarea serviciilor  publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,

            Văzând prevederile HCL nr.117 din 27.04.2009, precum și ale HCL nr.379 din 21.12.2007 modificată prin HCL nr.140 din 27.04.2009;

            în temeiul art. 36 alin. 2 lit. a și c și art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1.Se aprobă ca formă de gestiune -gestiunea delegată a urmatoarelor serviciilor de utilitati publice:

            A.Serviciul de administrare a domeniului public si privat al municipiului Zalau-activitatile:

            -administrare, intretinere si reparatii drumuri;

            -administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a mobilierului urban, fantanilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor aferente domeniului public si privat al municipiului Zalau, cu exceptia celor  aferente parcului Central, parcului Bradet si cimitirelor

            -gestionarea ciinilor fara stapan;

            -administrarea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa.

            B.Serviciul de salubrizare - activitatile:

            -maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice;

            -curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora  pe timp de polei sau de inghet;

            -colectarea cadavrelor  animalelor de pe domeniul public si  predarea acestora  unitatilor de ecarisaj;

            -colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

            C.Serviciul de canalizare - activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității,precum si a sistemelor de utilitati publice/intrastructura edilitar-urbana aferenta acestor servicii.

            Art.2.Se aprobă  Studiul de oportunitate  in vederea atribuirii in forma gestiunii delegate a serviciilor de utilitati publice aratate la art.1 (anexa 4) si Regulamentele serviciilor, prevazute in Anexele 1-3, astfel:

            -Anexa nr.1-Regulamentul  serviciului de salubrizare- activitatile:

              -maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice; curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora  pe timp de polei sau de inghet;

              -colectarea cadavrelor  animalelor de pe domeniul public si  predarea acestora  unitatilor de ecarisaj;

              -colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației

            -Anexa nr.2-Regulamentul serviciului de canalizare - activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității;

            -Anexa nr.3-Regulamentul serviciului de administare a domeniului public si privat al municipiului Zalau-activitatile:

              -administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a mobilierului urban, fintinilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor aferente domeniului public si privat al municipiului Zalau, cu exceptia celor  aferente parcului Central, parcului Bradet si cimitirelor;

              -gestionarea ciinilor fara stapin;administrarea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa.

            Art.3.Se aproba Caietele  de sarcini pentru pentru urmatoarele activitati, prevazute in Anexele nr.5-11 , astfel:

            -Anexa nr.5-Caiet de sarcini pentru activitatea de  administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a mobilierului urban, fantanilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor aferente domeniului public si privat al municipiului Zalau, cu exceptia celor  aferente parcului Central, parcului Bradet si cimitirelor ;

            -Anexa nr.6-Caiet de sarcini pentru  activitatea de gestionare a cainilor fara stapan.  

            -Anexa nr.7-Caiet de sarcini pentru  activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice.

            -Anexa nr.8-Caiet de sarcini pentru activitatea de curatare  si transport a  zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora  pe timp de polei sau de inghet.

            -Anexa nr.9-Caiet de sarcini pentru activitatea de colectare a cadavrelor  animalelor de pe domeniul public si  predarea acestora  unitatilor de ecarisaj.

            -Anexa nr.10-Caiet de sarcini pentru  activitatea de colectare, transport de  neutralizare a deseurilor  animaliere provenite din gospodariile populatiei

            -Anexa nr.11- Caiet de sarcini pentru  activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității.

            Art.4.Se atribuie direct  gestiunea delegată a  serviciilor/activitatilor  mentionate la art.1, catre SC Citadin Zalau SRL, societate al carei actionar unic este Municipiul Zalău, având sediulîn Zalău, str.Fabricii nr.28, CUI 27243753, J31/248/2010, in conditiile art.311 din Legea 51/2006.

            Art.5.Se aproba contractul de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciilor prevazute la art.1 prevazut in Anexa nr.12 si a documentului anexa la contract prevazut in Anexa nr.13.

            Art.6.Regulamentul si caietul de sarcini pentru activitatea de administrare, amenajare si regularizare cursuri de apa ce traverseaza municipiul Zalau, care potrivit art.3 din Legea apelor 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare ar trebui sa fie in proprietatea municipiului Zalau, respectiv pentru activitatile de administrare, intretinere si reparatii drumuri  vor fi  elaborate si aprobate  dupa inventarierea acestora.

            Art.7.SC Citadin Zalau SRL va intocmi si propune spre aprobare consiliului local, regulamentul propriu de organizare si functionare, conform prevederilor art.30, alin.5 din  Legea 51/2006.

            Art.8.Se imputerniceste Primarul municipiului Zalau sa semneze contractul de delegare a serviciilor de utilitati publice.

            Art.9.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția tehnică, Direcția Economică, DGADP Zalău si SC CITADIN ZALAU SRL.

            Art.10.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        - Primarul Municipiului Zalău

                        - Direcția administrație publică locală;

                        - Instituția Prefectului județului Sălaj

                        - Direcția Economică

                        - Direcția Tehnică, Directia Patrimoniu

                        - DGADP Zalău

                        - SC CITADIN ZALAU SRL

                        - afișare la sediu, presa locală

© Primaria Municipiului Zalau