Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.207 din 6 august 2010

HOTĂRÂREA NR.207

 

privind retragerea din gestiunea directă  a Directiei Generale de Administrare a Domeniului Public Zalau a unor servicii/activitati de utilitati publice, prin modificarea HCL 360/2009

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere prevederile:

            -Referatul comun al Direcției economice si tehnice  nr. 35474  /04.08.2010

            -art. 24, art.25, art.29 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificarile ulterioare;

            -art.23, alin(4) din Legea 51/2006  cu modificarile ulterioare privind obligatia  desfasurarii activitatilor serviciilor de utilitati publice numai pe baza regulamentelor serviciilor si caietelor de sarcini ale activitatilor din cadrul serviciilor;

            -HGR 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a OG 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

            -HCL nr.301/2004, HCL 360/21.12.2009 si HCL 177/09.06.2009;

            în baza art. 36 alin.2 lit 'c si d ', art.36 alin.6 lit.a și ale 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

                       

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Retragerea din gestiune directa a Directiei Generale de Administrare a Domeniului Public Zalau a urmatoarelor servicii/activitati de utilitati publice, astfel:

            a.Serviciul de administare a domeniului public si privat al municipiului Zalau-activitatile:

            - administrare, intretinere si reparatii drumuri;           

            - administrarea, amenajarea si intretinerea spatiilor verzi, a mobilierului urban, fantanilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor aferente domeniului public si privat al municipiului Zalau, cu exceptia celor aferente parcului Central, parcului Bradet si cimitirelor

            - gestionarea cainilor fara stapan;

            - administrarea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa.

            b.Serviciul de salubrizare - activitatile:

            - maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice;

            - curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora  pe timp de polei sau de inghet;

            - colectarea cadavrelor  animalelor de pe domeniul public si predarea acestora  unitatilor de ecarisaj;

            -colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;

            c.Serviciul de canalizare - activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localității.

            Art.2.Se aprobă noul Contract de administrare prevazut in Anexa nr.1 si  documentele anexa la contract, prevazute in Anexa nr.2, ca urmare a retragerii din administrare a serviciilor/activitatilor prevazute la art.1. La data semnarii contractului de administrare aprobat prin prezenta hotarare, isi va inceta efectele contractul de administare-prestare nr. 8637/23.02.2010.

            Art.3.Se aproba  Regulamentul serviciului de administare a domeniului public si privat al municipiului Zalau pentru activitatile prevazute mai jos, conform anexelor:

            -Anexa nr.3.1-Administrare, amenajare, intretinere si exploatare parcari, semnalizare rutiera si managementul traficului;

            -Anexa nr.3.2-Administrarea, amenajarea si intretinerea locurilor de joaca apartinand domeniului public si privat al municipiului Zalau, a spatiilor verzi, mobilierului urban, fantanilor arteziene si decorative, statuilor si monumentelor aferente Parcului Central, parcului Bradet si cimitirelor apartinand domeniului public si privat al municipiului Zalau

            -Anexa nr.3.3-Administrarea, exploatarea, intretinerea si modernizarea pietelor

            -Anexa nr.3.4-Administrarea, exploatarea  si intretinerea WC-urilor publice

            -Anexa  nr.3.5-Administrarea, organizarea, functionarea si intretinerea cimitirelor.

            Art.4.Se aproba  Caietul  de sarcini pentru  activitatea de administrare, amenajare si intretinere a spatiilor verzi, a locurilor de joaca pentru copiii, a mobilierului urban, inclusiv a statuilor si monumentelor din parcul Central, parcul Bradet si cimitire, prevazut in Anexa nr.4.

            La data aprobarii prezentului caiet de sarcini se abroga :  Anexa nr.4, Anexa nr.7, Anexa nr.12, Anexa nr.13, Anexa nr.14, Anexa nr.15, Anexa nr.16 la  Hotarirea  360/21.12.2009.

            Art.5.La data aprobarii prezentei hotarari se abroga  in totalitate HCL  177 din 09 iunie 2009.      

            Art.6.DGADP Zalau va propune modificarea Regulamentului propriu de organizare si functionare, aprobat prin HCL 301/2004, astfel incat sa fie armonizat cu prevederile documentelor sus-mentionate ce vor fi aprobate prin hotarare.

            Art.7.Se imputerniceste  Primarul municipiului Zalau  sa semneze noul contract de administrare modificat ca urmare a retragerii gestiunii serviciilor/activitatilor prevazute la punctul 1, cu operatorul DGADP Zalau.

            Art.8.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia tehnică, economică, patrimoniu si DGADP Zalau.

            Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului - Județul Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Directia Administrație publică locală

                        -Directia tehnica

                        -Directia economica

                        -Directia patrimoniu.

                        -Serviciul urbanism

                        -DGADP  Zalău

© Primaria Municipiului Zalau