Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTARÂREA NR.195 din 26 iulie 2010

HOTARÂREA NR.195

privind aprobarea contractarii unei finanțări rambursabileîn vederea realizării
unor obiective de investiții de interes local

 

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

-         Referatul comun al Direcției Economice și al Direcției tehnice nr.32976 din 21.07.2010;

Avândîn vedere:

-prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare aîmprumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

- art. 942 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții,

Văzând HCL nr.107/2007 privind contractarea unuiîmprumut intern/extern;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.b si alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. - Se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne/externe prin credit bancar revolving,în valoare de maxim 15 milioane lei, cu o maturitate cuprinsăîntre minim 10 ani și maxim 15 ani.

Art. 2. Creditul bancar va putea fi rambursat anticipat din surse proprii.

Art. 3. Contractarea finanțării rambursabile prevăzută la art. 1 se face pentru asigurarea finanțării integrale a obiectivelor de investiții aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/2007,în completarea sumelor utilizate din finanțarea rambursabilă aprobată prin HCL nr. 107/2007 cu modificările și completările ulterioare, precum si pentru realizarea altor obiective de investitii.

-Lista obiectivelor de investiții reprezintă Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 4. - Seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău sa stabilească si sa aprobe prin Dispozitie valoarea exacta a finantarii rambursabile, pentru respectarea cerintelor articolului 1 din prezenta Hotărâre, precum și orice alte caracteristici ale finanțării bancare,în funcție de mediul economico-financiar,în concordanță cu necesitățile specifice ale obiectivelor de investiții ce urmează a fi finanțate.

Art. 5. a) Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 se face pentru finanțarea integrală sau parțială, pre-finanțarea și/sau co-finanțarea obiectivelor de investiții publice de interes local care sunt specificateîn Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre.

b) în contextul participării la programele Uniunii Europene de finanțare pentru realizarea unora dintre obiectivele de investiții, pentru acele obiective de investiții care vor fi aprobate pentru finanțare prin programele Uniunii Europene, sumele care se constituie astfel venituri la bugetul local provenite din fonduri ale Uniunii Europene vor fi alocate pentru restituirea cheltuielilor angajate și executate din bugetul deîmprumuturi al Consiliului Local al Municipiului Zalău.

c) Disponibilul creat prin executarea prevederilor art. 5 lit. b) se va constitui, după caz,în surse de refinanțare și/sau rambursare aîmprumutului prevăzut la art. 1 sau va fi redirecționat pentru alte obiective de investiții stabilite ulterior prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Zalău,în condițiile legii.

Art. 6. - Din bugetul local al Municipiului Zalău se asigura integral plata:

a) serviciului anual al datoriei publice locale;

b) oricăror impozite si taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c) altor cheltuieli neeligibile ale finantarii rambursabile menționate la art. 1.

Art. 7. - (1) Peîntreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Zalău următoarele date:

a) hotărârea Comisiei de autorizare aîmprumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b) valoarea finanțării rambursabile contractateîn valuta de contract;

c) gradul deîndatorare a municipiului Zalău;

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizeazăîn prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 8. - Seîmputernicește Primarului Municipiului Zalău să semnezeîn numele și pentru Municipiul Zalău contractul de finanțare, acordul de garantare ale finanțării rambursabile și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțărilor.

Art. 9. - Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul municipiului Zalău.

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Institutia Prefectului județului Sălaj                                          

                        -Primarul municipiului Zalău

                        - Directia administrație publică locală,  Direcția Economică

                        - presa locală, publicația Informația, pagina de internet a municipiului Zalău

 

© Primaria Municipiului Zalau