Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTARAREA NR. 139 din 05 iulie 2006

privind aprobarea documentatiei tehnico – economica aferenta obiectivului de investitii "ASIGURARE UTILITATI (apa, incalzire si canalizare menajera) IN LOCATIA FOSTEI GOSPODARII ANEXE I.A.I.F.O. (langa satia de epurare a municipiului Zalau) SI AMENAJAREA UNUI GRUP SOCIAL SI OFICIU INTR – UN IMOBIL EXISTENT IN ACEASTA LOCATIE " din municipiul Zalau

Consiliul local al municipiului Zalau;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalau si Referatul Directiei tehnice nr.25328 din 30.06.2005;

In baza prevederii art. 40, alin 1 din Ordonanta de urgenta nr. 45 / 2003 privind finantele publice locale;

In temeiul art. 38, lit. "m" si art. 46 alin 2 din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba documentatia tehnico – economica – faza Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investitii "ASIGURARE UTILITATI (apa, incalzire si canalizare menajera) IN LOCATIA FOSTEI GOSPODARII ANEXE I.A.I.F.O. (langa satia de epurare a municipiului Zalau) SI AMENAJAREA UNUI GRUP SOCIAL SI OFICIU INTR – UN IMOBIL EXISTENT IN ACEASTA LOCATIE " din municipiul Zalau la valoarea totala de 282.316,6 lei, respectiv 79.709,8 Euro din care 220.266,5 lei, respectiv 62.190,5 Euro constructii montaj, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se insusesc principalii indicatori tehnico – economici, conform anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia tehnica.

Art.4 . Prezenta hotarare se comunica cu :

- Institutia Prefectului - Judetul Salaj

- Primarul municipiului Zalau

- Directia administratie publica locala

- Directia economica

- Directia tehnica

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CIULEA SIMONA                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       SECRETAR,

                                                                                    Potroviță Stelia

ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 139 din 05 iulie 2006

DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie

"ASIGURARE UTILITATI (apa, incalzire si canalizare menajera) IN LOCATIA FOSTEI GOSPODARII ANEXE I.A.I.F.O. (langa satia de epurare a municipiului Zalau) SI AMENAJAREA UNUI GRUP SOCIAL SI OFICIU INTR – UN IMOBIL EXISTENT IN ACEASTA LOCATIE " din municipiul Zalau

Valorile in EURO au fost calculate la cursul BNR din data de 16.05.2006 1EURO = 3,5418 RON

Nr. crt. Denumirea capitolelor de lucrari Valoare (inclusiv TVA)

Total Din care supusa procedurii de achizitie publica

RON EURO RON EURO

0. 1. 2. 3. 4. 5

PARTEA I

Capitolul 1 – Cheltuieli obtinere si amenajare teren

1.1 Obtinere teren - - - -

1.2. Amenajare teren - - - -

1.3 Amenajare protectia mediului - - - -

Capitolul 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1 Cheltuieli asigurare utilitati - - - -

Capitolul 3 – Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii teren - - - -

3.1.1. Studii topo 510,0 144,0 510,0 144,0

3.2 Obtinere avize, acorduri si autoriz. 2.499,4 705,7 - -

3.3 Proiectare si engineering

3.3.1 Proiect tehnic 12.497,0 3.528,4 12.497,0 3.528,4

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica 922,0 260,3 - -

3.5 Consultanta tehnica si supraveghere tehnica 1.807,0 510,2 1807,0 510,2

3.6 Asistenta tehnica si verificator 2208,0 623,4 2.208,0 623,4

Capitolul 4 – Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii - - -

4.1.1 Amenajare grup social 153.743,5 43.408,2 153.743,5 43.408,2

4.1.2 Racord apa 55.050,0 15.542,9 50.050,0 15542,9

1. 2. 3. 4. 5. 6.

4.1.3 Racord canal menajer 7.154,0 2.019,9 7.154,0 2.019,9

4.2 Montaj utilaj tehnologic - - -

4.3 Utilaje, functionale cu montaj

4.3.1 Lista utilaje – Amenajare grup social 21058,0 5945,7 21058,0 5945,7

4.3.2 Lista utilaje – Racord apa 520,0 146,8 520,0 146,8

4.5 Dotari - - - -

4.5.1 Lista dotari – Amenajare grup social 8096,0 2285,8 8096,0 2285,8

Capitolul 5 – Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier

5.1.1 lucrari de constructii

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului

4.319,0 1219,4 4319,0 1219,4

5.2 Comision, taxe , cote legale

5.2.1 Comision, taxe si cote legale

5.2.2 Costul creditului

3122,7 881,6 - -

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 8810,0 2487,4 -

Cap. 6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

6.1 Pregatirea personalului de exploatare - - - -

6.2 Probe tehnologice - - - -

TOTAL 282.316,6 79.709,8 266.962,5 75.374,8

Din care C+M 220.316,6 62.190,5 220.266,5 62.190,5

PARTEA A II A

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitii - - - -

PARTEA A III A

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie - - - -

TOTAL GENERAL ( CU TVA) 282.316,6 79.709,8 266.962,5 75.374,8

Din care C+M 220.266,5 62.190,5 220.266,5 62.190,5

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CIULEA SIMONA                                          CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                  SECRETAR,

                                                                               Potroviță Stelian

ANEXA 2 La H.C.L. nr. 139 din 05 iulie 2006

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

" ASIGURARE UTILITATI (apa, incalzire si canalizare menajera) IN LOCATIA FOSTEI GOSPODARII ANEXE I.A.I.F.O. (langa satia de epurare a municipiului Zalau) SI AMENAJAREA UNUI GRUP SOCIAL SI OFICIU INTR – UN IMOBIL EXISTENT IN ACEASTA LOCATIE " din municipiul Zalau

1. Valoarea totala a investitiei, din care: 282.316,6 lei(inclusiv TVA)

- constructii montaj 220.266,5 lei (inclusiv TVA)

2. Esalonarea investitiei: (INV/C+M)

Anul I: 282.316,6 lei/ 220.266,5 lei (inclusiv TVA)

3. Durata de realizare a investitiei: 6,0 LUNI

4. Capacitati ( in unitati fizice):

- Suprafata construita = 209,05 mp

- Suprafata desfasurata = 209,05 mp

- Suprafata utila = 161,93 mp

- Numar de nivele = 1 nivel (P)

- Racord apa = 500,0 m

- Racord canal menajer = 40,0 m

5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PE AMPLASAMENT:

Suprafata desfasurata cladire: 209,05 mp

Din care: constructii existente: 209,05

Suprafata utila: 161,93 mp

Din care: in constructii existente: 161,93 mp

Racord apa: 500,0m – teava PEHD cu Dn = 63 mm

Racord canal menajer: 40,0 m – teava PVC cu DN = 110 mm

6. FINANTAREA INVESTITIEI

Din valoarea totala a investitiei de 282.316,6 lei (inclusiv TVA) din care constructii – montaj 220266,5 lei (inclusiv TVA) se propune finantarea din fondurile bugetului local a valorii totale 282.316,6lei, (inclusiv TVA) cea ce reprezinta 79.709,8 EURO.

7. AVIZE SI ACORDURI

Avizele si acordurile emise de organele in drept potrivit legislatiei in vigoare privind:

- avizul ordonatorului principal de credite, privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;

- avizele si acordurile privind utilitatile urbane

- avizul comisiei de acord unic;

- acord pentru protectia mediului ;

- alte avize de specialitate, stabilit potrivit dispozitiilor legale.

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CIULEA SIMONA                                CONTRASEMNEAZĂ

                                                                        SECRETAR,

                                                                     Potroviță Stelian

© Primaria Municipiului Zalau