Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


Anexa nr.5 la hotararea nr. 138

CONTRACT DE CONCESIUNE

a transportului public local de călătoriîn municipiul Zalău

Încheiat la sediul Primăriei municipiului Zalău

 

CAPITOLUL I

Părțile contractante

Consiliul Local al Municipiului Zalău, cu sediulîn Zlăua, P-ța Iuliu Maniu, nr. 3, județul Sălaj, reprezentat prin ing. CăpÎlnașiu S.V.Radu, având funcția de primar,în calitate de concedent, pe de o parte, și

Operatorul de transport ......................................, cu sediulîn .........................., str. ........................... nr. ......, județul .....................,înregistrat sub nr. ........ la Registrul comerțului .................., având contul ............................, deschis la ......................................, codul unic deînregistrare .........................., reprezentat legal prin director/director general, câștigătorul licitației publice organizateîn baza HCL nr.........din........, conform Procesului-verbal nr. ......../.............,în calitate de concesionar, pe de altă parte.

CAPITOLUL II

Obiectul contractului de concesiune

Art. 1.

1.1. Obiectul contractului de concesiune este:

a) efectuarea transportului public local de călători cu mijloace de transport specifice prevăzuteîn lege, respectiv autobuze sau microbuze, conform prevederilor stipulateîn caietul de sarcini anexă la prezentul contract;

1.2. Obiectivele concedentului:

a) dezvoltă, promovează calitatea și eficiența transportului public local de călătoriîn scopul asigurării mobilității populațieiîn funcție de necesitățile acesteia și de dezvoltarea economică a localității;

b) stabilește structura rețelei de trasee pentru transport de călătoriîn funcție de dezvoltarea economică a localității,în concordanță cu cererile de transport stabilite pe baza studiilor de mobilitate a populației;

c) păstrează prerogativele privind promovarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a transportului public local de călători;

d) organizează, reglementează, controlează și monitorizează transportul public local de călători pe raza municipiului Zalău,în conformitate cu reglementărileîn vigoare;

e) asigură modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de călători, care să se realizezeîn conformitate cu reglementările urbanisticeîn vigoare;

f) asigură protecția socială a grupurilor de persoane defavorizate prin acordarea de subvenții și facilități.

1.3. în derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza bunuri proprii, bunurile care aparțin concesionarului și sunt utilizate de către acesta peîntreaga perioadă a concesionării.

CAPITOLUL III

Durata contractului

Art. 2.

2.1. Durata contractului de concesiune este de ...... ani și acesta intrăîn vigoare o dată cu semnarea lui de către ambele părți.

2.2. Caietul de sarcini și anexele care fac parte integrantă din contractul de concesiune, din care decurg și efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor părți.

2.3. La expirarea duratei contractului de concesiune va avea loc o nouă licitație la care concesionarul, având drept de preemțiune,își poate reÎnnoi contractul.

CAPITOLUL IV

Redevență, prețuri, tarife, subvenții și alte prevederi financiare

Art. 3.

3.1. Concesionarul datorează anual o sumăîn valoare de ____________ lei,reprezentând redevența.

3.2. Redevența se achită trimestrial pe baza facturilor emise de concedent.

Art. 4.

Redevența astfel stabilită va fi virată până la data de ____ a lunii următoare perioadei de referințăîn contul __________________________, deschis la Trezoreria municipiul Zalău _________________________.

Art. 5.

Nevirarea sumelor datorate la data șiîn condițiile prevăzute la art. 4 atrage majorări pentru fiecare zi deîntârziere,în cuantumul stabilit de legislațiaîn vigoare privitoare la neplata la termen a obligațiilor bugetare..

Art. 6.

Pentru neplata redevenței două trimestre consecutiv și dacă nu este invocată forța majoră, concedentul poate iniția procedura de reziliere a contractului cu notificarea prealabilă a concesionarului.

Art. 7.

Concesionarul este autorizat să perceapă de la beneficiarii transportului contravaloarea serviciilor prestate pe bază de legitimații de călătorie valabile la tarifeleîn vigoare, negociate conform metodologiei prevăzute de reglementările legale.

Art. 8.

8.1. Stabilirea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legaleîn vigoare la data respectivă.

8.2. Modificarea tarifului practicat de concesionar se face pebaza unei note de fundamentare, cu aprobarea Consiliului local al municipiului Zalău.

Art. 9.

Concesionarul va finanța lucrările deîntreținere, reparații, modernizare sauînlocuire a mijloacelor de transport, infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate, cu aprobarea Consiliului local al municipiului Zalău.

CAPITOLUL V

Drepturile părților

A. Drepturile concesionarului

Art. 10.

Concesionarul are următoarele drepturi:

a) săîncaseze tarifele aferente transportului public local de călători prestat;

b) să actualizeze tarifele cu indicele prețurilor de consum;

c) să utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului de transport public local de călători;

d)în cazulîn care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii patrimoniuluiîncredințat, să cearăîntreruperea executării transportului public local de călători;

e)în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, conform legislațieiîn vigoare, se poate adresa instanței competente;

f) să constate și să sancționeze abaterile de la normele de transport conform legislațieiîn vigoare;

g) să aibă acces liber și nediscriminatoriu la activitățile de transport rutier desfășurate pe drumul public.

B. Drepturile concedentului

Art. 11.

Concedentul are următoarele drepturi:

a) asocierea intercomunală,în vederea realizării unor investiții de interes comunîn domeniul infrastructurii aferente transportului public local de călători;

b) acordarea de facilități operatorilor de transport pentruîncurajarea dezvoltării transportului public local de călători, corelată cu veniturile proprii;

c) contractarea sau garantarea,în condițiile legii, aîmprumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă transportului public local de călători, precum și contractarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări, care se fac prin licitație publică organizată potrivit legii;

d)în cazul unor abateri grave și/sau repetate poate rezilia contractul de concesiune a transportului public local de călători și va solicita comisiei de autorizare retragerea autorizației operatorului căruia i s-a concesionat transportul public local de călători.

CAPITOLUL VI

Obligațiile părților

A. Obligațiile concesionarului

Art. 12.

12.1. Concesionarul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de concesiune, regulamentul de organizare și funcționare a serviciului cocesionat, caietul de sarcini și legislațiaîn vigoare, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al municipiului Zalău.

12.2. Concesionarul este obligat:

a) să efectueze transportul public local de călători conform prevederilor din caietul de sarcini,în condiții de calitate, siguranță, regularitate și eficiență;

b) să fundamenteze și să supună concedentului tarifele ce vor fi utilizateîn activitatea de transport public local de călători;

c) să nu subconcesioneze prestarea serviciului;

d) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilitîn contractul de concesiune;

e) să nuîncarce artificial costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzuteîn normele privind achizițiile de lucrări, bunuri sau servicii;

f) să pună la dispoziție publicului călător mijloace de transport care săîndeplinească condițiile impuse de legislațiaîn vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

g) să efectuezeîntreținerea curentă, reparațiile curente și accidentale care se impun;

h) să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și diferența de tarif pentru protecție socială, conform legislațieiîn vigoare, pentru a fi supuse aprobării Cconsiliului Local al municipiului Zalău;

i) să transmită concedentului modificările de patrimoniu apăruteîn cursul anului ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și intrărilor de bunuri prin investiții, precum și situația patrimoniului propriu la data de 31 decembrie a fiecărui an;

j) laîncetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit, să asigure continuitatea prestării activității,în condițiile stipulateîn contract, până la preluarea acesteia de către concedent sau de alt concesionar, dar nu mai mult de 90 de zile;

k)în cazulîn care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, va notifica deîndată acest fapt concedentului,în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității;

l) săîncheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislațieiîn vigoare privind asigurările;

m) să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

n) să aplice normele de protecție a muncii specifice activității desfășurateîn cadrul serviciului contractat;

o) să asigure accesul organelor de control ale concedentului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare a mijloacelor de transport;

p) să utilizeze numai legitimațiile de călătorie tipizate, cu regim special;

r) să respecte orice prevederi care derivă din reglementărileîn vigoare și din hotărârile Consiliului Local al municipiului Zalău.

s) laîncetarea contractului de concesiune se restituie concedentuluiîn deplină proprietate bunurile de retur. Sunt bunuri de retur investițiile și amenajările pe domeniul public și privat, necesare realizării serviciului public contractat.

B. Obligațiile concedentului

Art. 13.

13.1. Concedentul este obligat să respecte regulile asumate prin contractul de concesiune și caietul de sarcini, precum și Regulamentul privind organizarea și funcționarea serviciului regulat de transport public local de călătoriîn municipiul Zalău.

13.2. Concedentul este obligat:

a) să comunice, la cererea concesionarului, informații referitoare laîncheierea prezentului contract de concesiune;

b) să asigure controlul și monitorizarea respectării condițiilor cuprinseîn prezentul contract de concesiune,în caietul de sarcini șiîn regulamentele prevăzute mai sus;

c) să intervină, la cerere,în rezolvarea problemelor care depășesc posibilitățile de soluționare ale concesionarului;

d) să faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor și investițiilor pe domeniul public și privat, necesare realizării serviciului contractat,în conformitate cu reglementările legale;

e) să medieze, pe baza competențelor și a cadrului legal, eventualele divergențe, sesizări, plângeri etc. care aparîntre concesionar și beneficiarii serviciului contractat,în condițiileîn care concesionarul solicită acest lucru;

f) să aprobe tarifele pentru transportul public local de călători, precum și subvenția care se plătește de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurileînregistrate de operatorul de transport public și veniturile efectiveîncasate pentru transportul asigurat diferitelor categorii de persoane;

g) săîși asume pe perioada derulării contractului de concesiune toate responsabilitățile și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepția celor transferateîn mod explicitîn sarcina concesionarului prin caietul de sarcini;

h) să nuîl tulbure pe concesionarîn exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

i) să notifice concesionarului apariția oricărorîmprejurări de natură să aducă atingere drepturilor sau intereselor concesionarului;

j) să asigure exclusivitate concesionaruluiîn exploatarea traseelor contractate de acestaîn baza prevederilor din caietul de sarcini;

k) să nu modificeîn mod unilateral contractul de concesiuneîn afară de cazurile prevăzute expres de lege sau de prevederile contractului.

CAPITOLUL VII

Clauză contractuală privind protecția mediului

Art. 14.

Concesionarul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile autorităților administrației publice localeîn vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL VIII

Răspunderea contractuală

Art. 15.

15.1. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

15.2. în cazulîn care una dintre părți nuîșiîndeplinește obligațiile prevăzuteîn prezentul contract de concesiune, invocând forța majoră, aceasta este obligată să notifice celeilalte părțiîn scris,în termen de 5 zile de la apariția motivului invocat,începutul și sfârșitul respectivului caz de forță majoră. Partea care nu va respecta această clauzăîși va asuma toate riscurile și consecințele ce decurg.

Art. 16.

întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru nici una dintre părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de concesiune va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

CAPITOLUL IX

Litigii

Art. 17

Părțile vor depune toate diligențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neÎnțelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de concesiune.

Art. 18.

Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 17 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești, potrivit legii.

CAPITOLUL X

încetarea contractului de concesiune

Art. 19.

19.1. Prezentul contract de concesiuneînceteazăîn următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabiliteîn contractul de concesiune, dacă părțile nu au convenitîn scris condițiile legale de prelungire;

b) prin denunțare unilaterală, din motive temeinic justificate, cu o notificare prealabilă de 90 de zile;

c) prin reziliereîn cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una din părți;

d)în caz de forță majoră, dacă aceasta depășește durata acceptată de către cealaltă parte, fără plata unei despăgubiri;

e) prin retragerea sau expirarea autorizației de executare a transportului public local de călători, cu despăgubiriîn sarcina concesionarului;

f) prin denunțare unilaterală din partea concedentului, dacă interesul public o impune, fără plata de despăgubiri.

19.2. Laîncetarea din orice cauză a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionarîn derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a) bunurile de retur revin de drept concedentului, gratuit și libere de orice sarcini;

b) bunurile proprii rămânîn proprietatea concesionarului;

c) bunurile de preluare vor fi preluate conformînțelegerii părților la dataîncetării contractului.

CAPITOLUL XI

Alte clauze

Art. 20.

Suplimentar, părțile mai convin următoarele:

a) legitimațiile de călătorie vor fi tipizate cu regim special și vor fi utilizate ca legitimații universal valabile sau ca legitimații individualizate,în cazurile convenite, respectiv pe trasee, grupe de trasee sau peîntreaga rețea de trasee;

b) nivelul și condițiile acordării subvențiilor privind protecția socială, modul de calcul, modul de plată și perioadeleîn care se poate efectua regularizarea cuantumurilor subvențiilor vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului local

 

CAPITOLUL XII

Dispoziții finale

Art. 21.

Prezentul contract de concesiune are la bază următoarele documente de referință:

a) Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările ulterioare;

b) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare;

c) Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, aprobată cu modificări prin Legea nr. 284/2002;

d) HG nr.828/2003

Art. 22.

22.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adiționalîncheiatîntre părți.

22.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract de concesiune numai din cauze justificate, cu notificarea prealabilă a concesionarului.

Art. 23.

23.1. Prezentul contract de concesiune se completează cu regulamentul de organizare și funcționare a serviciului cocesionat, caietul de sarcini și legislațiaîn vigoare, completate de reglementările aprobate de Consiliul Local al municipiului Zalău.

23.2. Prezentul contract de concesiune intrăîn vigoare la data semnării și a fostîncheiatîn _______ exemplare.

 

CONCEDENT CONCESIONAR

_________________ __________________

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ

Ciulea Simona                                                           SECRETAR

                                                                                  Potroviță Stelian

© Primaria Municipiului Zalau