Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


Anexa nr. 4 la HOTĂRÂREA nr.138

CAIET DE SARCINI

pentru realizarea transportului public local de călători

În municipiul Zalău

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Prezentul caiet de sarcini a fostîntocmit pe baza legislațieiîn vigoare și precizează condițiileîn care trebuie să se desfășoare transportul public local de călători pe raza municipiului Zalău, precum și alte elemente ce reglementează relațiile dintre concedent și concesionar.

Art. 2. Serviciul de transport public local de călători trebuie să asigure cerințele de deplasare a cetățenilorîn interiorul municipiului Zalău, pe trasee și cu programe de circulație prestabilite,în funcție de cererea de transport și de capacitatea disponibilă.

Art. 3. Traseele și frecvența de circulație sunt stabilite de Consiliul local.

Art. 4. Modificărileîn rețeaua de transport public local de călători (extinderi, limitări, desființări), justificate tehnic și comercial și pentru care există acordul părților contractante, pot fi operateîn obiectul contractului de concesiune prin acte adiționale, fără modificarea clauzelor contractuale inițiale. Concesionarul nu poate refuza modificările privind traseele și programele de circulație solicitate de concedent, cu excepția cazurilorîn care cererea depășește capacitatea sa de transport, dar poate pretindeîn cazul modificărilor schimbarea unor clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi.

Art. 5. Pe durata contractuluiîncheiat concesionarul asigură realizarea transportului public local de călători, utilizând infrastructura și instalațiile existente.

Art. 6. Concesionarul are dreptul să solicite sau să accepte, după caz, modificarea unor clauze din contractul de concesiune sau introducerea unora noi,în cazulîn care apar modificări față de situația existentă la semnarea contractului de concesiune sau datorită acordării de către concedent a unor noi facilități pentru serviciul de transport public local de călători.

Art. 7. Concesionarul are dreptul de a utiliza gratuit pentru circulație infrastructura publică (străzi, poduri, pasaje, mobilier stradal etc.) și instalațiile auxiliare aferente acesteia.

Art. 8. Concedentul va acorda concesionarului, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, după planuri de amplasament și execuție aprobate, amenajările necesare exploatării mijloacelor de transport (stații deîntreținere, salubrizare, spații de parcare, capete de linii etc.).

Art. 9. Pe durata contractuluiîncheiat concesionarul are exclusivitate pe traseele atribuiteîn conditiile legii.

Art. 10. Laîncheierea și pe toată durata contractului de concesiune concesionarul și concedentul sunt obligați să respecte prevederile legislațieiîn vigoare precum și normele stabilite de Consiliul local.

 

CAPPITOLUL 2

CONDIȚII DE REALIZARE A TRANSPORTULUI PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

Art. 11. Condițiile generaleîn care se realizează transportul public local de călători concesionat (lungimea medie a interstației, intervalul mediu de succedareîntre vehicule, gradul maxim de aglomerare, orele deîncepere și terminare a programelor de circulație etc.) sunt stabilite de concedent.

Art. 12. (1) Condițiile specifice de concesionare privind traseele, perioadele și programul de circulație, oferta de transport, numărul de mijloace de transport necesare, capacitatea mijloacelor de transport care deservesc traseul/cursa sunt specificateîn anexa nr.4.1 la prezentul caiet de sarcini. Peste numărul de mijloace de transport necesare, concesionarul trebuie să dețină un plus de minimum 30% pentru a acoperi imobilizările totale și rezervele.

(2) Executarea transportului public local de călători se contracteazăîn condițiile respectării indicatorilor de performanță cuprinșiîn anexa nr. 4.2 la prezentul caiet de sarcini.

CAPITOLUL 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

Art. 13. Concesionarul va realiza transportul public local de călători la parametrii specificațiîn contractul de concesiune ce se vaîncheia conform legislațieiîn vigoare și reglementărilor proprii ale Consiliului local.

Art. 14. Concesionarul va utiliza tarifele stabilite prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Zalău.

Art. 15. Concesionarul are dreptul să efectueze, cu informarea concedentului, modificări temporare (suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc.)în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesareîn caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări, precum șiîn cazulîn care rețeaua stradală sau condițiile generale din zonă nu mai permit circulația mijloacelor de transportîn condiții de siguranță și eficiență normale.

Art. 16. Concesionarul va solicita aprobarea concedentului pentruîntreruperea funcționării unor trasee definitiv sau pe o perioadă determinată, când cererea de transport este sub 50% din capacitatea minimă oferită care ar asigura un interval de succedareîntre vehicule de peste 60 de minute, când neplata taxei de călătorie a devenit fenomen de masă sau când se produc fenomene antisociale care punîn pericol integritatea vehiculelor, instalațiilor sau a personalului propriu

Art. 17. Concesionarul va elabora și va supune aprobării concedentului programe proprii anuale de dezvoltare.

Art. 18. Operatorul de transport public local de călători nu poate transmite unei terțe persoane serviciile și drepturile ce decurg din contractul de concesiune.

Art. 19. (1) Concesionarul va prezentaîn fiecare an concedentului un raport cu capitolele: comercial, exploatare, social, tehnic și financiar.

(2) Raportul va cuprinde minimum următoarele elemente:

a) situațiaîndeplinirii parametrilor de performanță din contractul de concesiune;

b) gradul de acoperire a cererii de transport;

c) relațiile generale prestator-beneficiar;

d) situația evenimentelor tehnice și de circulație;

e) situația personalului: număr, structură, accidente de muncă, starea de sănătate;

f) relațiile sociale patronat-sindicate;

g) starea tehnică a infrastructurii și a mijloacelor de transport;

h) analiza comparativă a costurilor de exploatare;

i) stadiul de realizare a programelor de investiții;

j) execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

Art. 20. Alte obligații ale operatorului de transport:

a) să utilizeze pe perioada executării transportului placa de traseu și indicativul stabilit pentru traseul respectiv, plasate la loc vizibilîn fața, lateral șiîn spatele mijlocului de transport și iluminate corespunzător;

b) placa de traseu va conține nominalizarea capetelor de traseuîntre care se execută cursa respectivă;

c) mijlocul de transport, pe părțile laterale, va avea inscripționată denumirea executantului transportului;

d) să supravegheze urcarea și coborârea călătorilor, să nu pornească din stații cu ușile deschise sau cu călători aflați pe scările mijlocului de transport, precum și cu călători agățați de exteriorul caroseriei;

e) să nu admităîn salonul mijlocului de transport materii mirositoare, inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care prin format ori dimensiune pot produce daune, vătămări corporale sau, prin natura materialului, pot murdări, obiecte ori mărfuri interzise transportului public;

f) să nu circule cu supraÎncărcătură, peste capacitatea maximă admisă;

g) să asigure spațiile necesare pentru bagajele de mână ale călătorilor;

h) să nu oprească pentru urcare și coborâre decâtîn stațiile special amenajate, prevăzuteîn programul de circulație;

i) să utilizeze numai legitimații de călătorie cu regim special, aprobate de către autoritatea administrației publice locale;

j) să nu permită transportul călătorilor decât pe bază de legitimații de călătorie valabile;

k) să asigure călătorii și bagajele acestora pentru riscurile care cadîn sarcina operatorului;

l) să evidențieze cursele sosite și plecate la fiecare capăt de linie;

m)să asigureîn cel mai scurt timp posibilînlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu;

n)să asigure informarea anticipată a publicului călătorîn legătură cu modificarea/suspendarea unei curse sau a unui traseu;

o) să asigure efectuareaîn termen a inspecției tehnice periodice la mijloacele de transport utilizate;

p) să asigure periodic și ori de câte ori este nevoie salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport;

q) să asigure efectuarea verificărilor periodice medicale și psihologice ale conducătorilor de autovehicule și să țină evidența acestora;

r) să asigure testarea pregătirii profesionale a conducătorilor de autovehicule și evidența acestora;

s) să asigure condițiile de execuție a transportuluiîn condiții de regularitate, siguranță și confort;

t) să asigure afișareaîn salonul mijlocului de transport a numelui conducătorului acestuia, a programului de circulație, a instrucțiunilor privind modul de desfășurare a transportului, a obligațiilor publicului călător și a altor obligații de utilitate publică privind transportul, stabilite prin reglementeărileîn vigoare;

u) să aibă instalația deîncălzire/condiționare a aeruluiîn salonul mijlocului de transportîn stare de funcționare, ori de câte ori este necesar;

v) să mențină aspectul estetic corespunzător al mijlocului de transport;

w) să aibă locuri rezervate pentru persoane cu handicap, bătrâni, persoane cu copiiîn brațe.

Art.21. Concesionarul are și alte drepturi și obligații ce rezultă din prevederile Ordonanței Guvernului nr. 86/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 284/2002, precum și din Normele-cadru privind organizarea și funcționarea serviciilor regulate de transport public local de călători.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI

Art. 22. în conformitate cu principiile autonomiei locale, ale protecției sociale și ținând seama de caracteristicile acestui serviciu public, concedentul poate asigura concesionarului o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea și dezvoltarea rețelelor de transport public local de călători, infrastructură și vehicule, prin următoarele mijloace:

a) diferență de tarif pentru protecția socială;

b) alocație bugetară pentru cheltuieli de capital;

c) garanții pentru credite interne și externe.

Art. 23. Durata contractului de concesiune se stabilește de concedent,în concordanță cu legislațiaîn vigoare.

Art. 24. Concedentul aprobă, la propunerea concesionarului, tarifele pentru plata prestațiilor utilizateîn transportul public local de călători.

Art. 25. în cazul existenței unor reglementări privind acordarea de gratuități sau reduceri de tarif pentru unele categorii de persoane, concedentul acordă concesionarului contravaloarea corespunzătoare acestora.

Art. 26. Concedentul va promova, inclusiv la propunerea concesionarului, facilități și prioritățiîn organizarea traficului pentru mijloacele de transport public local de călători (benzi sau culoare proprii separate fizic de restul traficului prin borduri, marcaje sau alte sisteme; semaforizare preferențială la traversarea intersecțiilor, prioritate la plecarea din stație etc.).

Art. 27. Concedentul va analiza,în vederea acceptării, propunerile concesionarului privind modalitatea de concesionare a serviciului de transport peîntreaga rețea de trasee, pe anumite grupe din rețea sau pe anumite trasee, după caz.

Art. 28. Concedentul are obligația să informeze operatorul de transport public local de călători, cu 72 de oreînainte,în legătură cu efectuarea unor lucrăriîn zonele de desfășurare a activității de către concesionar.

Art. 29. Concedentul asigură deszăpezirea traseelor de transport.

Art. 30. Concedentul asigură starea tehnică corespunzătoare a carosabilului de peîntreaga rețea de trasee și a trotuarelor din zona stațiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de călători, semnalizarea rutieră, iluminarea zonelor stațiilor și a trecerilor de pietoni.

Art. 31. Concedentul are dreptul de control asupra desfășurării transportului public local de călători.

Art. 32. Concedentul are dreptul de a verifica tipărirea, distribuția, precum și vânzarea legitimațiilor de călătorie când acestea nu se vândîn mijlocul de transport.

Art. 33. Concedentul are și alte drepturi și obligații ce rezultă din prevederile legislațieiîn vigoare.

CAPITOLUL V

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 34. (1) NeÎnțelegerile rezultate din executarea contractului de concesiune se vor soluționa de către părți pe căi amiabile.

(2) în cazulîn care nu se ajunge la un acord, părțile se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

Ciulea Simona                                                             SECRETAR

                                                                                    Potroviță Stelian

 

DAP-SJ/LP/5ex

Anexa nr. 4.1

la caietul de sarcini

 

 

CONDIȚII SPECIFICE DE CONCESIONARE

a transportului public local de călătoriîn municipiul Zalău

 

 

CATEGORIA

MIJLOACELOR

DE TRANSPORT

NR.

TRASEE

PARC PROGRAMAT

MAXIM

îNTRE ORELE

Buc.

Capacitate

nr.locuri/mijl.

de transp.

6-9

9-13

13-16

16-21

21-22

                 

AUTOBUZE SAU MICROBUZE

11

37

Min. 22

37

30

37

30

30

TOTAL

11

37

37

30

37

30

30

Observații: *La parcul programat se adaugă 30% necesar pentru acoperirea imobilizărilor totale și rezerve

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                 CONTRASEMNEAZĂ

Ciulea Simona                                                             SECRETAR

                                                                                    Potroviță Stelian

 Anexa nr. 4.2 la caietul de sarcini

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

privind executarea transportului public local de călători

În municipiul Zalău

1. Numărul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau aîntârziat executarea transportului față de programul de circulație

2. Numărul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de călători pe o perioadă mai mare de 24 de ore

3. Numărul de călători afectați de căderile prevăzute la pct. 1 și 2

4. Numărul total de autovehicule asigurate conform programărilor zilnice

5. Numărul de reclamații ale călătorilor privind calitatea transportului, dintre care:

a) numărul de reclamații justificate;

b) numărul de reclamații rezolvate;

c) numărul de reclamații la care călătorii nu au primit răspunsîn termenele legale

6. Numărul de mijloace de transport cu vechime mai mică de 10 ani și atestate Euro 2 sau Euro 3

7. Numărul prevederilor contractului de concesiune a transportului local de călători, propuse pentru modificare de către operator, raportat la numărul de prevederi contractuale acceptate pentru modificare de către concedent

8. Despăgubirile plătite de către operatori pentru nerespectarea condițiilor de calitate și de mediu privind desfășurarea transportului public local de călători

9. Numărul abaterilor privind nerespectarea de către operator a condițiilor privind menținerea licenței de transport

10. Numărul de controale efectuate de către autoritatea administrației publice locale operatorului, raportat la numărul de abateri stabilite și sancționate

11. Numărul de accidente de circulație la care au fost implicate mijloacele de transport cu care operatorul efectuează transportul public local de călători

12. Numărul abaterilor privind nerespectarea de către operator a prevederilor caietului de sarcini și a contractului de concesiune.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

Ciulea Simona                                                              SECRETAR

                                                                                      Potroviță Stelian

© Primaria Municipiului Zalau