Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


Anexa nr.1 La HCL nr.138/2006

REGULAMENT

privind organizarea și funcționarea serviciului regulat de

transport public local de călătoriîn municipiul Zalău

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. (1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea cadrului de organizare, reglementare, control, monitorizare și gestionare a serviciului regulat de transport public local de persoane, cu mijloace rutiere de transportîn comun, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.284/2002 și Hotărârii Guvernului României nr.828/2003 pentru aplicarea O.G. nr.86/2001.

(2) Modul de organizare și funcționare a serviciilor de transport public local de călători are ca obiective:

a) asigurarea competițieiîntre operatori și o piață deschisă;

b) creșterea calității și a eficienței serviciului;

c) asigurarea transparențeiîn ceea ce privește delegarea gestiunii serviciului și stabilirea tarifelor;

d) creșterea siguranțeiîn exploatare și asigurarea continuității serviciului de transport public local de călători.

(3) Nu fac obiectul prezentului regulament serviciile de transport cu taximetre și serviciile de transport de mărfuri.

Art. 2. Serviciul regulat de transport public local de persoane va fi denumitîn continuare transport public local de călători și are la bază următoarele principii:

a) respectarea drepturilor și intereselor legitime ale călătorilor;

b) asigurarea deplasăriiîn condiții de siguranță și de confort;

c) protecția mediului;

d) tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți utilizatorii;

e) servicii de calitate,în condițiile unor tarife accesibile pentru călători;

f) administrarea eficientă a bunurilor proprietate publică și a fondurilor bănești;

g) dezvoltarea durabilă.

Art. 3. (1) Prin transport public local de călători,în municipiul Zalău, seînțelege transportul de persoane careîndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) este efectuat pe raza teritorial-administrativă a municipiului Zalău și nu poate fi extinsîn afara localității;

b) se execută pe rute și cu programe de circulație prestabilite, iar călătorii suntîmbarcați sau debarcațiîn puncte de oprire fixe;

c) se percepe un tarif de transport,încasat de operatorul de transport.

(2) Serviciul de transport public local de călători este prestat de către operatori de transport autorizațiîn condițiile legii și se desfășoară pe bază de programe de circulație stabilite de serviciul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local și aprobate de Consiliul Local al municipiului Zalău, ținându-se seama de propunerile persoanelor fizice sau juridice și ale operatorilor de transport, avându-seîn vedere asigurarea satisfacerii fluxurilor de călători pe toată durata zilei.

(3) Se consideră transport public local de călători și transportul regulat special urban de persoane, dacăîntrunește condițiile prevăzute la alin. (1), prin care se asigură transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, cum ar fi al elevilor și studenților la instituțiile deînvățământ și retur, al personalului care face naveta, precum și transportul care se desfășoară pe anumite rute, cum ar fi transportulîntre locul de muncă și domiciliu, aflateîn aceeași localitate.

Art. 4. (1) Prin mijloace de transport rutierîn comun seînțelege vehiculele destinateîn mod special transportului public local de călători și pot fi:

- autobuze urbane, autovehicule destinate și echipate pentru transportul de persoane și al bagajelor acestora, destinate pentru transportul de pasageri, așezați pe scaune sauîn picioare, având cel puțin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;

-minibuze sau microbuze, autovehicule destinate prin construcție transportului a 10 - 17 persoane pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune șiîn picioare.

(2) Transportul public local de călători se organizează pentru a satisface cu prioritate nevoile populației, precum și ale instituțiilor publice și ale agenților economici de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Zalău, permițând legături optimeîntre cartierele de locuințe, zonele industriale, comerciale și obiectivele socio-culturale.

(3) Persoanele fizice cu domiciliulîn Zalău, cele care tranzitează municipiul sau care fac naveta, beneficiază egal și nediscriminatoriu de serviciul de transport public local de călători asigurat de Consiliul Local al municipiului Zalău. Fac excepție de la această prevedere persoanele sau grupurile de persoane care beneficiază de facilitățile de transport prevăzute de lege.

Art. 5 (1) Pentru realizarea transportului public local de călători consiliile locale pot utiliza unul sau mai mulți operatori de transport autorizațiîn condițiile legii, cărora leîncredințează contractul de concesiune a serviciului respectiv,în conformitate cu prevederile legaleîn vigoare.

(2) Traseele și programele de circulație se stabilesc și se aprobă de către Consiliul local al municipiului Zalău prin compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu, ținându-se seama de propunerile persoanelor fizice sau juridice și auîn vedere asigurarea satisfacerii fluxurilor de călători pe toată durata zilei.

Art. 6. (1) Consiliul Local al municipiului Zalău asigură, prin intermediul serviciului de specialitateînființatîn cadrul aparatului propriu, extinderea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii aferente transportului public local de călători și organizează supravegherea și controlul moduluiîn care sunt asigurate și prestate serviciile de transport public local de călători de către operatorii de transport.

(2) Controlul activității operatorilor de transport cu privire la calitatea serviciului de transport public local de călători prestat și la respectarea de către aceștia a prevederilor contractelor de concesiune și prezentului regulament se realizează de personalul serviciului de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

(3) Serviciul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al municipiului Zalău, are ca obiect de activitate transportul public local de călători și,în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 86/2001 si Hotărârea Guvernului României nr. 828/10.07.2003, are următoarele atribuții:

a) aplică hotărârile Consiliului Local cu privire la organizarea și desfășurarea transportului public local de călători cu mijloace auto;

b) organizează concesionarea executării transportului public local de călători operatorilor de transport autorizați;

c) organizează, supraveghează, monitorizează și controlează modul cum se execută transportul public local de călători;

d) asigură urmărireaîn trafic a modului cum mijloacele de transport execută serviciul respectiv;

e) urmăreșteîndeplinirea condițiilor de protecție a mediului, de igienizare a mijloacelor de transport și a stațiilor deîmbarcare/debarcare a călătorilor;

f) asigură tipărirea, difuzarea și controlul legitimațiilor de călătorie, sau deleagă această obligațieîn sarcina operatorului de transport;

g) urmărește desfășurarea transportului public local de călătoriîn condițiile de regularitate, confort și siguranță.

Art. 7. Consiliul Local al municipiului Zalău va promova calitatea și eficiența serviciului de transport public local de călători prin următoarele măsuri:

a) asigurarea prestării transportului public local de călătoriîn condiții civilizate, cu mijloace de transport moderne și la tarifele cele mai accesibile;

b) asigurarea dezvoltării și modernizării infrastructurii de transportîn concordanță cu programele de dezvoltare economică și socială a localității și a zonei limitrofe, precum și cu planurile de urbanism;

c) diminuarea costurilor externe (indirecte) suportate de călători, provocate de poluare, congestionarea traficului, aglomerațiaîn mijloacele de transport, nerespectarea programelor de circulație.

Art. 8. Consiliul local al municipiului Zalău va asigura sursele de finanțare necesare acordării de facilități categoriilor defavorizate ale populației și susținerii serviciilor de transport public local de călătoriîn zone cu accesibilitate redusă.

Art. 9. (1) Consiliul local al municipiului Zalău poate acorda facilități unor categorii de persoane sau direct operatorilor pentru serviciul de transport public de călători efectuat pe anumite trasee, prin acoperirea totală sau parțială a costului călătoriilor. Facilitățile acordate pentru transportul public de călători prestatîn limitele administrativ-teritoriale ale municipiului Zalău vor fi suportate din bugetul local.

(2) Subvenționarea costului călătoriilor poate fi stabilită prin hotărâre a consiliului localîn următoarele cazuri:

a) pentru persoane sau categorii de persoane defavorizate, stabilite potrivit legii;

b) pentru asigurarea transportuluiîn zone delimitate sauînîntreaga localitate.

De asemenea, subvenționarea costului călătoriilor mai poate fi acordatăîn condițiile specialeîn care nici un operator de transport nu se angajează să asigure transportul la tarifele stabilite.

O cotă-parte a tarifului călătoriei pentru cazurile prevăzute la lit. a) și b) se poate suporta de către operatorul de transportîn schimbul unor facilități acordate, conform legii, prin hotărâre a consiliului local.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA TRANSPORTULUI PUBLIC

LOCAL DE CĂLĂTORI

Art. 10. Rețeaua traseelor de transport public local de călători și programele de circulațieîn municipiul Zalău se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Localîn corelare cu traseele județene și interjudețene și cu programele de circulație pe traseele care traversează localitatea, atâtîn ceea ce privește transportul rutier, cât și alte moduri de transport.

Art. 11. Pentru realizarea transportului public local de călători consiliile locale pot utiliza unul sau mai mulți operatori de transport, autorizațiîn condițiile legii.

Art. 12. Raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport public local de călători se bazează pe relații contractuale, stabiliteîn conformitate cu contractul de concesiune a serviciului de transport public local de călători.

Contractul de concesiune a serviciului de transport public local de călători seîncheieîntre Consiliul Local al municipiului Zalău și operatorul de transport pentruîntreaga grupă de trasee, o grupă sau mai multe grupe de trasee, un traseu sau mai multe trasee ale unei grupe ori trasee independente sau pentru o cursă sau mai multe curse de pe același traseu, pe baza programelor de circulație stabilite pentru traseele respective,în exclusivitateîn interiorul municipiului Zalău.

Contractul de concesiune seîncheie cu respectaea actelor normativeîn vigoare privind serviciile de transport public local de călători și cele privind regimul concesiunilor.

Art. 13. în maximum 30 de zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local de stabilire a traseelor, a programului de circulație și a modului de atribuire a traseelor, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local va proceda la punereaîn aplicare a măsurilor adoptate.

Art. 14. încredințarea contractului de concesiune se va realizaîn conformitate cu prevederile legislațieiîn vigoare șiîn baza hotarârii Consiliului local.

Art. 15. Pe durata concesionării autoritatea locală poate decide,în cazuri bine justificate din punct de vedere tehnic, economic și social, modificarea traseelor, anularea unor trasee, introducerea de noi trasee, modificarea programelor de circulație, prin Hotărâre a Consiliului Local.

Art. 16. (1) în cazul extinderii transportului prin mărirea numărului de curse pe un traseu sau pe o grupă de trasee, acestea se vor acorda operatorului care deține contractul de concesiune pe acel traseu sau grupă de trasee.

(2) în cazul extinderii transportului prin introducerea de noi trasee, acestea se vor atribui conform reglementărilor legaleîn vigoare.

Art. 17. Pe durata concesionării,în conformitate cu competențele și cu atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, inclusiv a programelor de dezvoltare a transportului public local de călători, precum și dreptul de a urmări, a controla și a supravegheaîndeplinirea obligației efectuării transportului public local de călători privind:

a) respectarea șiîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatorii de transport public local de călători;

b) derularea ritmică a serviciilor prestate, respectarea traseelor stabilite și a orarelor zilnice și săptămânale;

c) modul de administrare, exploatare, conservare și menținereîn funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a mijloacelor de transport și a infrastructurii aferente transportului public local de călători;

d) modul de formare și de stabilire a tarifelor pentru transportul public local de călători.

Art. 18. în condițiileîn care un operator de transport intenționează să realizeze o investiție care va avea influențe asupra costurilor activității de transportîn sensul creșterii tarifelor, aceasta va fi adusă la cunoștință autorității administrației publice locale, care va aviza dacă șiîn ce condiții se va realiza compensarea/recuperarea costului investiției,în conformitate cu prevederile legale, precum și regimul juridic al bunurilor realizate de concedent din fondurile propriiîn timpul și după expirarea contractului de concesiune.

CAPITOLUL III

OPERATORII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI

Art. 19. (1) Operatorii de transport public local de călători sunt societățile comerciale sau regiile autonome deținătoare de licențe de transport și de licențe de execuție pentru autovehicule, eliberate de filiala județeană Sălaj a Autorității Rutiere Române și autorizate de comisia de autorizare, constituită conform legii, care prestează servicii publiceîn condițiile stabilite de autoritățile administrației publice locale,în temeiul legii și al prevederilor prezentului regulament.

(2) Operatorii de transport public local de călători beneficiază de același regim juridic, indiferent de forma de organizare sau de proprietate, ca și operatorii de transport public județean sau interjudețean.

Art. 20. Operatorul de transport public local de călători va beneficia de tratament identic cu operatorul de transport public de călători județean sau interjudețeanîn ceea ce privește:

a) obținerea licenței de transport, a exemplarului de serviciu al acesteia și regimul de utilizare a acestora;

b) obținerea licențelor de execuție pentru vehicule și regimul de utilizare a acestora;

c) suspendarea sau anularea licențelor;

d) obținerea licenței de execuție pentru activități conexe transportului;

e) controlul executării transportului și sancțiunile aplicate de către autoritățile competente.

Art. 21. în condițiileîn care există hotărârea consiliului local sau a consiliului județean privind concesionarea/Închirierea sau vânzarea unor bunuri aferente infrastructurii de transport public local de călători, acestea vor fi oferite numai acelui operator sau grup asociat de operatori de transport public local autorizați, după caz, care preiauîn concesiune cel puțin jumătate din traseele transportului public local de călători.

Art. 22. (1) Activitatea de transport public local de călătoriîn municipiul Zalău este o activitate de interes local și nu se poate extinde șiîn afara acestei localități.

(2) Un operator de transport autorizat poate presta serviciul de transport public local de călători șiîn altă localitate sauîn alt județ, dacă deține un exemplar de serviciu al licenței de transport, emisă de agenția Autorității Rutiere Române, valabilă pentru localitatea respectivă, și dacă este autorizat de către comisia județeană de autorizare.

(3) Un operator de transport autorizat, care prestează serviciul de transport public local de călătoriîn municipiul Zalău, nu poate presta serviciul de transport public local de călătoriîn altă localitate, cu aceleași mijloace de transport și pe aceleași programe de circulație, acest gen de transport fiind definit ca transport public județean de călători și se află sub coordonarea consiliului județean.

(4) Un operator de transport este autorizat să presteze, prin concesionare, serviciul de transport public local de călători pe teritoriul unei localități, pe baza licenței de transport.

(5) Pe baza exemplarului de serviciu al licenței de transport, operatorul este autorizat să presteze un serviciu de transport public local,în temeiul unui contract de concesiune,în localitateaîn care are o filială sau o sucursalăînregistrată la registrul comerțului.

(6) Un operator de transport care prestează autorizat și servicii de transport public de călători județean, interjudețean sau internațional va ține evidențele conform legii, separat pentru fiecare fel de transport pentru care este autorizat. Aceleași obligații revin șiîn cazulîn care una dintre activitățile de transport public de călători prestate este subvenționată.

Art. 23. Contractul de concesiune a serviciului de transport public local pe raza municipiului Zalău se atribuie,în condițiile legii, unui operator sau mai multor operatori de transport autorizați, care pot fi societăți comerciale, regii autonome sau asociații de operatori legal constituite.

în cazul unei asociații de operatori, contractul de concesiune se vaîncheia cu operatorul coordonator al asocierii, stabilit prin contractul de asociere, care este cel mai reprezentativ.

Contractul de asociere trebuie să conțină următoarele:

a) scopul și durata asocierii, care trebuie respectate pe toată durata contractului de concesiune;

b) durata de valabilitate a autorizației fiecărui operator privind dreptul de a executa transport public local de călători;

c) mijloacele de transport de călători și capacitatea acestora, pentru care operatorii dețin licențe de execuție pe vehicul,în momentul asocierii;

d) condițiileîn care asocierea asigură serviciul de transport concesionat,în cazulîn care unul dintre operatorii asociați se retrage din asociere.

Dacă dintr-o asociere se retrage un operator de transport, autoritatea administrației publice locale poate scoate la licitație traseele, cursele deservite de acesta prin contractul de concesiune, dacă operatorii rămașiîn asociere nu au capacitatea de a le prelua.

Dupăîncheierea contractului de concesiune,în asocierea respectivă nu pot fi atrași alți operatori autorizați.

Art. 24. Operatorii de transport public local de călători vor respecta, pe lângă reglementările specifice aprobate de Consiliul Local al municipiului Zalău, și reglementările privind executarea transportului public de călători, elaborate de forurile legislative superioare.

Art. 25. La elaborarea reglementărilor specifice privind transportul public local de călători consiliul local va aveaîn vedere legislațiaîn domeniu și condițiile specifice existente pe raza administrativ-teritorială a municipiului Zalău, cum ar fi: accesibilitatea traseelor aprobate, fluxul de călători pe zone ale localității, perioadele din zi sau orele la care fluxul de călători este mai intens, orice alți factori care determină stabilirea frecvenței curselor pe un anumit traseu sau grupă de trasee.

CAPITOLUL IV

AUTORIZAREA OPERATORILOR DE TRANSPORT

Art. 26. Autorizarea operatorilor de transport care intenționează să devină operatori de transport public local de călători se realizeazăîn condițiile legii.

Autorizarea este valabilă maximum 5 ani, indiferent de specificul serviciului pentru care s-a făcut autorizarea. La expirarea autorizației operatorul va fi supus, la cerere, unei noi autorizări.

Art. 27. Compartimentul de specialitate al aparatului propriu al Consiliului Local va monitoriza toți operatorii prestatori ai serviciului de transport public local de călători.

Procedura de concesionare a transportului public local de călători nu poate fi demarată decât după informarea operatorilor.

Art. 28. Autorizarea operatorilor pentru prestarea serviciului regulat de transport public local de călători sau a serviciului regulat de transport public special de călători este de competența comisiei județene a cărei componență se stabilește prin ordin al prefectului județului Sălaj.

Art. 29. Termenul deîncepere a procedurii de concesionare a transportului public local de călătoriîn municipiul Zalău va fi aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Zalău.

CAPITOLUL V

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CĂLĂTORILOR

Art. 30. Drepturile călătorilor

(1) Călătorii au dreptul, fără discriminare, de a beneficia de transport public local de călătoriîn municipiul Zalău.

(2) Călătorii au dreptul de acces la informațiile publice cu privire la transportul public local de călători, atât operatorul de transport, cât și autoritățile administrației publice locale având obligația de a comunica informațiile cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifară și la clauzele contractuale, care sunt considerate de interes public.

(3) Hotărârile Consiliilor Locale cu privire la transportul public local de călători vor fi aduse la cunoștință publică. Călătorii persoane fizice au dreptul să conteste hotărârile,în condițiile legii,în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, determinat de acestea.

Art. 31. Obligațiile călătorilor

(1) Călătorii au obligația să achite costul legitimațiilor valabile pentru călătoriile pe care le efectuează, conform tarifelor menționate lizibil pe acestea.

(2) Călătorii au obligația să respecte integritatea mijloacelor de transport, să nu agreseze fizic sau verbal conducătorul mijlocului de transport, organele de control sau ceilalți călători.

(3) Călătorii au obligația să prezinte la control legitimația de călătorie valabilă.

CAPITOLUL VI

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORILOR DE TRANSPORT

Art. 32. Drepturile operatorilor de transport

Un operator de transport public local de călători are,în principal, următoarele drepturi:

a) de a participa la orice licitație privind concesionarea transportului public local de călători;

b) de a beneficia de clauze contractualeîn condiții egale și nediscriminatoriiîn raport cu alți operatori;

c) de a beneficia de măsuri compensatorii,în cazul rezilierii unilaterale, din cauze neimputabile, a contractului de concesiuneînainte de termen;

d)de a beneficia de preemțiune,în cazul reÎnnoirii contractului de concesiune;

e) de a-și acoperi cheltuielile și de a realiza un beneficiu minim acceptat, prin aplicarea tarifelor pentru executarea serviciului concesionat;

f) de a beneficia de căi de atacîmpotriva sancțiunilor primite din partea autorităților competente;

g) de a aplica tarife stabilite pe principiul pieței libere, când acestea nu fac obiectul subvențiilor, contractului de concesiune sau al unor limitări aprobate prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Zalău;

h) de a solicita renegocierea contractului de concesiune,în cazulîn care continuarea activității de transport ar conduce la crearea de prejudicii semnificative.

Art. 33. Obligațiile operatorilor de transport

(1) Operatorii de transport public local de călători au următoarele obligații:

a) să respecte regulile asumate prin contractul de concesiune;

b) să servească toți călătorii, fără discriminare, pe traseele cuprinseîn contractul de concesiune;

c) să respecte angajamentele luate prin contractele de concesiune cu privire la indicatorii de performanță stabiliți de consiliile locale;

d) să furnizeze autorității administrației publice locale informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare,în vederea verificării, evaluării, funcționării și dezvoltării transportului public local de călători,în conformitate cu clauzele contractului de concesiune și cu prevederile legaleîn vigoare;

e)să reducă costurile de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale prevăzute de normele legaleîn vigoare pentru achizițiile de lucrări, bunuri și servicii.

(2) Operatorii de transport public local de călători răspund deîndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1). în cazul neÎndeplinirii obligațiilor, pot fi sancționați contravențional sau poate fi reziliat,în condițiile legii, contractul de concesiune.

CAPITOLUL VII

ATRIBUȚIILE, DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE

AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Art. 34. Atribuțiile autorităților administrației publice locale

(1) Autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă cu privire la asigurarea, organizarea, coordonarea și monitorizarea transportului public local de călători.

(2) Consiliul Local al municipiului Zalău poate adopta hotărâri cu privire la:

a) stabilirea programelor de reabilitare, extindere și modernizare a infrastructurii rutiere, precum și a programelor deînființare sau dezvoltare a unor sisteme de transport public local de călători,în condițiile legii;

b) coordonarea proiectării și a executării lucrărilor de investițiiîn infrastructurăîntr-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și de amenajare a teritoriului;

c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea și extinderea dotărilor publice aferente transportului public local de călători, aflateîn proprietatea sauîn administrarea autorităților respective;

d) asocierea intercomunală,în vederea realizării unor investiții de interes comunîn domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local de călători;

e) concesionarea transportului public local de călători, precum și concesionarea infrastructurii aferente acestuia, aparținând patrimoniului public;

f) acordarea de facilități operatorilor de transport pentruîncurajarea dezvoltării transportului public local de călători;

g) contractarea sau garantarea,în condițiile legii, aîmprumuturilor pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă transportului public local de călători, aparținând patrimoniului public sau privat al municipiului Zalău. Contractarea de lucrări noi, extinderi, dezvoltări de capacități, reabilitări și modernizări se face prin licitație publică, organizată potrivit legii;

h) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor de organizare și funcționare a serviciului de transport public local de călători, pe baza reglementărilor legaleîn vigoare și a condițiilor specifice;

i) stabilirea, aprobarea și modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători, cu respectarea reglementărilorîn vigoare;

j) stabilirea subvenției care se plătește de la bugetul local pentru acoperirea diferenței dintre costurileînregistrate de operatorul de transport pentru efectuarea serviciului de transport public local de călători și sumele efectivîncasate ca urmare a vânzării biletelor și a abonamentelor;

k) asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport pentru unele categorii defavorizate de călători, stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local.

(3) Principalele atribuții ale serviciului de specialitate al consiliului local sunt:

a) concesionarea serviciului de transport public local de călători;

b)crearea unui sistem relațional cu operatorii de transport, călătorii, alte instituții ale statului;

c) tipărirea, gestiunea și distribuția legitimațiilor de călătorie, care poate fi delegată operatorului de transport;

d)întocmirea documentațiilor solicitate de consiliul local;

e) stabilirea rețelei de trasee de transport public local de călători, precum și a programelor de circulație pentru fiecare traseu;

f) stabilirea strategiei de dezvoltare a serviciului de transport public local de călătoriîn concordanță cu strategia și direcțiile de dezvoltare a transportului județean, preconizate de consiliul județean;

g) urmărirea modului de respectare șiîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatorii de transport autorizați;

h) stabilirea modului de formare a tarifelor și a modului de respectare a acestora de către operatorii de transport;

i) urmărirea modului de subvenționare a transportului și a categoriilor de călători care pot beneficia de aceste subvenții sau de gratuități;

j) urmărirea modului cum sunt ținute evidențele contabile ale operatorilor de transport care beneficiază de subvenții;

k) controlul operatorilor de transport privind continuitateaîn respectarea criteriilor pe baza cărora s-a realizat autorizarea acestora, precum și respectarea contractelor de concesiune și a caietelor de sarcini;

l)întocmirea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, modernizarea sau extinderea transportului local și a infrastructurii aferente;

m)întocmirea regulamentului de desfășurare a transportului public local de călători;

n) ținerea evidențeiîn Registrul special a mijloacelor de transport și a inspecțiilor tehnice periodice valabile.

o) analizarea permanentă a modului deîndeplinire a indicatorilor de performanță de către operatorii de transport.

Art. 35. Drepturile autorităților administrației publice locale

(1) Autoritățile administrației publice locale au, față de operatorii de transport public local de călători, următoarele drepturi:

a) să invite pentru audieri operatorul de transport public local de călători,în vederea semnalării unor deficiențe apăruteîn executarea contractului de concesiune;

b) să aprobe ajustările de tarif propuse de către operatorul de transport public local de călători;

c) să sancționeze operatorul de transport public local de călători,în cazulîn care acesta nu operează la parametrii de eficiență la care s-a obligat prin contractul de concesiune.

(2) în cazulîncălcării grave a prevederilor contractului de concesiune și caietului de sarcini, primarul localitățiiînaintează comisiei de autorizare cererea de retragere a autorizației operatorului de transport,în urma căreia, dacă decizia retragerii rămâne definitivă, contractul de concesiune se consideră reziliat de plin drept, fără necesitatea puneriiînîntârziere și fără intervenția instanței de judecată.

în cazulîn care comisia de autorizare nu decide retragerea autorizației, contractul de concesiune poate fi reziliat unilateral de către concedent.

Art. 36. Obligațiile autorităților administrației publice locale

Autoritățile administrației publice locale au, față de operatorii de transport public local de călători, următoarele obligații:

a) asigurarea unui tratament egal și nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport public local de călători și a unui mediu de afaceri concurențial transparent, prin normele locale adoptateîn exercitarea prerogativelor stabilite de prezentul regulament;

b) păstrarea confidențialității informațiilor, altele decât cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport public local de călători;

c) achitarea subvențiilor convenite prin contractul de concesiune.

CAPITOLUL VIII

CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art. 37. Pe toată durata activității, operatorii de transport public local de călători pot fi controlațiîn ce privește respectarea prevederilor prezentului regulament de către Primar șiîmputerniciții acestuia.

Art. 38. (1)Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșităîn astfel de condițiiîncât să constituie infracțiune, potrivit Codului penal, și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

a) prestarea uneia dintre activitățile reglementate de prezentul regulament fără existența autorizării legale și/sau fără contract de concesiune, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea traseelor și programelor de circulațieîn transportul public local de călători regulat, de către operatorii de transport, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

c) utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin contractul de concesiune și caietul de sarcini, cu amendă de la 300 lei la 500 lei;

d) neemiterea de legitimații de călătorie sau utilizarea altor tipuri de legitimații de călătorie decât a celor stabilite și aprobate de Consiliul local, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

e) nerespectarea condițiilor tarifare stabilite cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

f) neoprireaîn stațiile prevăzute sau oprireaîn alte locuri decâtîn stații, cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

g) nerespectarea prevederilor privind desfășurarea transportuluiîn condiții de siguranță, confort și regularitate cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

h) nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijloacelor de transport și a protejării mediului cu amendă de la 300 lei la 500 lei;

i)neafișarea programuluii de circulațieîn fiecare stație și pentru fiecare cursă, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

j) executarea de reparații auto, spălarea sau igienizarea mijloacelor de transport pe drumurile publice, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;

k) neafișarea plăcii de traseu, cu amendă de la 100 lei la 500 lei.

l)orice alteîncălcări ale obligațiilor asumate prin contractul de concesiune, cu amendă de la 200 la 800 lei.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sauîn cel mult 48 de ore de la dataîncheierii sau comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzilor prevăzute la aliniatul (1). Prezentul articol se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Persoaneleîmputernicite de primar pentru urmărirea modului de prestare a serviciului de transport public local și pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor contravenționale se vor stabili prin Dispoziție a Primarului municipiului Zalău.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 39. Operatorii de transport, titulari ai autorizațiilor de execuție traseu, care presteazăîn prezent serviciul de transport public local de călătoriîn municipiul Zalău, vor beneficia de prelungirea acestor autorizații până la momentul finalizării procedurilor deîncheiere a contractului de concesiuneîn condițiile legislației actuale.

Art. 40. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislațieiîn vigoare privind serviciul de transport public local de călători.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                           CONTRASEMNEAZĂ

Ciulea Simona                                                      SECRETAR

                                                                             Potroviță Stelian

 

DAP-SJ/5ex

© Primaria Municipiului Zalau