Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.119 din 17 mai 2010

HOTĂRÂREA NR.119

 

privind dareaîn administrarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău –ca modalitate a gestiunii directe – a serviciului public de alimentare cu energie termică cuprinzând activitățile de transport, distributie si furnizare, precum  si a sistemului de transport, distributie si furnizare aferent  serviciului, aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică-transport, distributie si furnizare, a Contractului de delegare si a Caietelor de sarcini pentru activitatile de transport, distributie si furnizare energie termica

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere prevederile :

            -art.23, art.24, art.25 si art.29 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificarile ulterioare;

            -art.8, 11 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termica, nr. 325/2006;

            -art.23, alin(4) din Legea 51/2006 cu modificarile ulterioare privind obligatia  desfasurarii activitatilor serviciilor de utilitati publice numai pe baza regulamentelor serviciilor si caietelor de sarcini ale activitatilor din cadrul serviciilor;

            -Ordinului nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica;

            -Ordinului  nr. 92/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică;

            -Ordinului 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice;

            -Ordinului 66/28.02.2007 privind  aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat, exclusiv energie termica produsa in cogenerare.

            -Referatul Directiei tehnice  nr. 21.090/06.05.2010;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

            în baza art. 36 alin.2 lit c si d’, art.36 alin. 6 lit. a și ale 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;                   

           

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.1.Se aprobă dareaîn administrarea Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău (serviciu public din subordinea Consiliului local al Municipiului Zalău) – ca modalitate a gestiunii directe –începând cu data de 1 iunie 2010 a serviciului public de alimentare cu energie termică cuprinzând activitățile de transport, distributie si furnizare, precum si a sistemului de transport, distributie si furnizare  aferent  serviciului prevăzutîn anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2.Se aprobă  Regulamentul respectiv Caietele de sarcini pentru activitatile serviciului public de alimentare cu energie termică cuprinzând activitățile de transport, distributie si furnizare dat in administrare, conform Anexelor nr. 2, 3, 4 și 5 ce constituie  parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

            -Anexa nr.2 - Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică-transport, distributie si furnizare.

            -Anexa nr.3- Caiet de sarcini pentru  activitatea de transport energie termica

            -Anexa nr.4- Caiet de sarcini pentru  activitatea de distributie energie termica

            -Anexa nr.5- Caiet de sarcini pentru activitatea de  furnizare energie termica

            Art.3.Se aprobă Contractul de administrare-prestare a serviciului public de alimentare cu energie termică cuprinzând activitățile de transport, distributie si furnizare ce se vaîncheia cu operatorul Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău.

            Contractul de administrare-prestare impreună cu documentele anexe  ale acestuia constituie  anexa 6 la prezenta hotărâre.

            La data semnarii contractului de administrare-prestare aprobat prin prezenta  hotarâre, se reziliaza contractul de concesiune a acestui serviciu, pentru activitatea de transport, distributie si furnizare a energiei termice,încheiat cu SC Uzina Electrică Zalău SA.

            Art.4.DGADP Zalau va propune spre aprobarea Consiliului local al municipiului Zalău modificarea Regulamentului propriu de organizare si functionare (aprobat prin HCL 301/2004 ) astfelîncât acesta sa fie armonizat cu prevederile prezentei hotărâri.

            Art.5.Seîmputernicește primarul municipiului Zalau  să semneze contractul de administrare-prestare cu operatorul  DGADP Zalau.

            Art.6.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia tehnică, economică, patrimoniu si DGADP Zalau.

            Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Institutia Prefectului - Județul Sălaj,

-          Primarul municipiului Zalău

-          Directia Administrație publică locală,

-          Directia tehnica

-          Directia economica

-          Directia patrimoniu.

-          SC Uzina Electrică Zalău SA

-          DG ADP  Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau