Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.118 din 17 mai 2010

HOTĂRÂREA NR.118

 

privind aprobareaînființării  În cadrul  Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău  a Serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice și adoptarea unor măsuri privitoare la functionarea acestuia

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere prevederile:

Legii  51/2006 a serviciilor comunitare de utilitate publica cu modificarile ulterioare;

            -art.8 alin.2 lit.a si c ,art.11 din Legea serviciului public de alimentare  cu energie termica, nr. 325/2006;

            Văzând prevederile art.72 din Legea nr.273/2006 Legea finanțelor publice locale, cu modificările ulterioare,

            în baza Referatului Directiei economice nr.21.735/11.05.2010 si Adreselor nr. 1170/09.04.2010 si 1509/05.05.2010 ale SC Uzina Electrică Zalău SA;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău,

            în conformitate cu prevederile art. 36 alin.2  si art.36 alin.3 lit b, art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;                               

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Art.1.Se aprobăînființareaîncepând cu data de 1.06.2010,în cadrul  Direcției Generale de Administrare a Domeniului Public și Privat Zalău (serviciu public cu personalitate juridicăîn subordinea Consiliului local al Municipiului Zalău) a Serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice.

            Serviciul public de transport, distributie si furnizare a energiei termiceînființatîn cadrul DGADP Zalăuîși va desfășura activitateaîn baza Regulamentului, caietelor de sarcini respectiv contractului de administrare aprobate de Consiliul local al Municipiului Zalăuîn forma gestiunii directe a serviciului prevăzută de Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica.

            Art.2.Cu data de 01.06.2010 se retrage  din concesiunea SC Uzina Electrică Zalău SA acest serviciu public și se reziliază contractul nr. 30379/2002încheiatîntre Municipiul Zalău și SC Uzina Electrică Zalău SA. De asemenea cu aceeași dată de 01.06.2010 se retrage din concesiunea acestei societăți patrimoniul public prevăzutîn anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.3.Contractele deînchiriere spații din punctele termice retrase din concesiune, asa cum sunt identificateîn anexa 2 la prezenta hotărâre  vor fi preluate și gestionate de către  Direcția de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Zalău,în conformitate cu prevederile legale. Veniturile rezultate din acesteînchirieri se vor face venit la bugetul local iar veniturile estimate a seîncasa din aceste contracte vor face obiectul unei rectificări bugetare.

            Art.4.Odată cuînființarea Serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice, respectiv cu data de 1.06.2010 se va prelua de la SC Uzina Electrică Zalău personalul necesar functionării acestui serviciu, În limita maximă a 46 de persoane.

            Art.5.începând cu data de 01.06.2010 contractele de utilități (energie electrică, apă, canalizare) ce deservesc acest serviciu respectiv contractele de furnizare a energiei termiceîncheiate de SC Uzina Electrică Zalău SA se vor prelua de către  DGADP Zalău.

            Art.6.Serviciul nouînființat nu va prelua nici o creanță respectiv nici o datorie a SC Uzina Electrică Zalău SAînregistrată la 31.05.2010.

            Art.7.Se aprobă achiziționarea de către DGADP din bugetul propriu, a obiectelor de inventar și a echipamentelor de lucru identificate  În anexele 4 si 5, de la SC Uzina Electrică Zalău SA, necesare desfășurării serviciului nouînființat. Valoarea acestora se va stabili prin protocolul care se vaîntocmiîntre cele două unități implicate, pe baza inventarului real.

            Art.8.Seîmputernicește Primarul Municipiului Zalău să avizeze  protocolul de predare – primireîntre SC Uzina Electrică Zalău SA și DGADP Zalăuîn vederea funcționării noului serviciu ce va cuprinde predarea listei privind consumatorii care beneficiază de acest serviciu și pentru care SC Uzina Electrică va rezilia contractele de servici și DGADP vaîncheia contracte noi de furnizare concomitent cu transferul bazelor de date și a programului informatic aferent, precum și alte date ce derivă din preluarea acestei activități.

            Art.9.Se aprobăîncheierea contractului de furnizare a energiei termiceîntre DGADP Zalău și  SC Uzina Electrică Zalău SA la tariful existent la această dată aprobat prin HCL nr. 4/2010.

            Art.10.Se aprobăîncheierea unui contract deînchiriereîntre SC Uzina Electrică Zalău SA si DGADP pentru mijloacele fixe conform anexei 3 care aparțin SC Uzina Electrică Zalău SA și vor fi predate pentru exploatare pe baza inventarului acestor bunuri.

Chiria va fi  stabilită de comun acord de catre cele  două unități  șiînsușită de Consiliul Local, urmând a fi datorată de la data  furnizării efective a agentului  termic.

            Art.11.Se aprobă alocarea sumei de 600.000 lei sub formă deîmprumut, pe durata maximă a unui an de zile,în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, din rezerva bugetară, astfel: pe trim.III 300.000 lei și pe trim. IV 300.000 lei,în funcție de solicitări, prin diminuarea cap. 540205 Rezerva bugetară și majorarea cap. 8702 Alte acțiuni economice titlu 8003 „Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri proprii”.

Anexele 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

            Art.12.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia economică, patrimoniu, DGADP Zalau si SC Uzina Electrică Zalău SA.

            Art.13.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-          Institutia Prefectului - Județul Sălaj,

-          Primarul municipiului Zalău

-          Directia Administrație publică locală,

-          Directia tehnica

-          Directia economica

-          Directia patrimoniu

-          SC Uzina Electrică Zalău SA

-          DG ADP  Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau