Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTǍRÂREA NR.112 din 14 aprilie 2010

HOTǍRÂREA NR.112

 

privind aprobarea concesionării  prin  licitație publică a unui  teren În suprafață de 1970 mp, situatîn municipiul Zalău , str.Corneliu Coposu  În vederea realizării unei baze sportive

(teren de sport multifuncțional cu vestiare și dușuri, parcare auto, clădire cu destinația de cabinet de recuperare și servicii alimentație publică)

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere Cererea nr.12132/12.03.2010, Referatul Direcției patrimoniu nr.16432/ 12.04.2010 ,Caietul de sarcini al licitatiei  Întocmit de Direcția patrimoniu și Certificatul de Urbanism nr.291/30.03.2010;

            în temeiul:

-prevederilor art.36 din legea nr.18/1991 a fondului funciar republicată cu completările și modificările ulterioare;

-prevederilor Cap.2 - Concesionarea terenurilor pentru construcții din Legea nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

            în baza art. 36 alin.2 lit.c și alin.5 lit.b, art.123 alin.1 si 2 si a art. 45 alin.3  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Se atestă apartenența la domeniul privat al municipiului Zalău a imobilului - terenîn suprafață totală de 3330 mp situat administrativîn municipiul Zalău str.Corneliu Coposu, identificatîn CF nr.1 nr. Top 1121/3/1.

în temeiul prezentei hotărâri se va proceda laîntocmirea documentației cadastrale necesareînscrieriiîn CF a dreptului de proprietate privată a Municipiului Zalău.           

            Art.2.Se aprobă concesionarea  prin  licitație publică a unui  teren În suprafață de 1970 mp, din terenul  identificat la art.1,  În vederea realizării unei baze sportive (teren de sport multifuncțional cu vestiare și dușuri, parcare auto, clădire cu destinația de cabinet de recuperare și servicii alimentație publică).

            Amplasamentul este identificat conform documentatiei tehnice ce constituie anexa nr.1 la prezenta hotarare.

Art.3.Se aprobă dezmembrarea terenului menționat la art.1,în scopul concesionării prin licitație publică, conform documentației tehnice din anexa nr.1 la prezenta hotărâre, astfel:

-nr.top nou 1121/3/1/1- 1360 mp teren intravilanîn favoarea vechiului proprietar

-nr.top nou 1121/3/1/2- 1970 mp  mp teren intravilanîn vederea concesionării prin licitație publică

Art.4.Se aprobă studiul de oportunitate și  caietul de sarcini privind concesionarea  prin licitatie publica a terenului  conform anexei nr.2 si anexei nr.3  la prezenta hotarare.

Art.5.Durata concesiunii  este de 44 ani .

Plata redevenței se va realiza in termen de 20 ani de la semnarea contractului de concesiune,în rate egale, eșalonate trimestrial,  după un termen de grație de 12 luni de la semnarea contractului, pentru a carui semnare seîmputernicește Primarul municipiului Zalău.

Prețul stabilitîn urma licitației se va indexa la data de 01.01. a fiecărui an cu rata oficiala a inflațieiînregistrată peîntreaga perioadă a anului precedent.

Limita minimă a prețului concesiunii, de la care pornește licitația  este de 171  lei/mp  rezultând o valoare totală de 336.870 lei.

Art.6.Taxele necesare dezmembrării, autentificării contractului de concesiune șiînscrierea acestuiaîn evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina exclusivă a concesionarului.

Art.7.Se desemneaza Comisia de licitatie in vederea concesionarii  terenului  În următoarea componenta:

                        1. Sojka Atila Ioan                   președinte 

                        2. Tulai Ioan                             membru

                        3. Leca Paul                             membru

                        4. Păușan Margareta                 membru

                        5. Gavra Terezia                       membru

                        6. reprezentant DGFP Sălaj      membru

                        7. reprezentant APM Sălaj        membru 

Art.8.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia patrimoniu.

Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Institutia Prefectului județul Sălaj;

-Primarul municipiului Zalău;

-Serviciul Urbanism șI amenajarea teritoriului;                                   

-Directia Administrație publică locală, Directia patrimoniu;                                

-Directia economica;

            -presa locală, site-ul propriu, afișare la sediu.    

© Primaria Municipiului Zalau