Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA Nr 127 din 28 iunie 2006

 privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului

„ALIMENTARE CU APĂ STÂNA, LOCALITATE APARȚINĂTOARE A MUNICIPIULUI ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ”,

precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia

în temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările,

analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor,

luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructuriiîn spațiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunității proiectelor,

luândîn considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările și completările ulterioare,

analizând studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „ALIMENTARE CU APĂ STÂNA, LOCALITATE APARȚINĂTOARE A MUNICIPIULUI ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ",

avândîn vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) și m), art.68 alin.(1) lit.b), precum și pe cele ale art.128 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALĂU adoptă prezenta hotărâre.

Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului ALIMENTARE CU APĂ STÂNA, LOCALITATE APARȚINĂTOARE A MUNICIPIULUI ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ, pentru care se solicită finanțareaîn baza Programului de dezvoltare a infrastructuriiîn spațiul rural, instituit prin Ordonanța Guvernului nr.7/2006, respectiv indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:

a) Valoarea totală a investiției 305 138,73 RON, din care

b) Constructii-montaj 247 987,43 RON;

c) Capacități:

  • Captare din izvor existent: - 2,04l/sec ‚

  • Capacitate deînmagazinare - 50 mc,

  • Tratare (numai pentru ape de suprafața), l/sec – nu este cazul

  • Capacitate de pompare, mc/h – nu este cazul

  • Lungime aducțiune și transport - 0,100km,

  • Lungime distribuție, 4,85- km,

  • Debit distribuit, - 0,87 l/sec

  • Durata investiției, 6 luni

Art.2.- Cheltuielile neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, precum și cheltuielile deîntreținere și exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului local pentru anul 2006, respectiv 2007 și/sauîmprumuturi. Valorile acestora sunt prevazuteîn anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3.- Se ia act de Declarațiile pe propria răspundere a reprezentantului legal al municipiului Zalău, prevăzuteîn anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se nominalizeaza membrii Unitatii de Implementare a proiectului:

  • Responsabil tehnic – Maria Mirisan, Serviciul Investitii si Achizitii Publice

  • Consilier tehnic – Pop Eugen, din cadrul Operator Apa si Canalizare

  • Responsabil financiar – Ioana Culic, Serviciul Investitii si Achizitii Publice

  • Secretar – Meda Georgescu, Serviciul de Integrare Europeana, Strategii, Dezvoltare, Mediu

Art. 5. Odată cu prezenta hotărÎre se revocă hotărârea HCL 209 din 29.08.05.

Art. 6.- Cu aducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seînsărcinează primarul Radu CăpÎlnașiu, Direcția Tehnică și Direcția Economică

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituția Prefectului județului Sălaj, Primarul municipiului Zalău, Direcția de Administrație Publică Locală, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

 

 

Anexa 1 la HCL 127/2006

 

Cheltuieli neeligibile

Nr crt.

Categorie de cost

Cost unitar/luna, RON

Unitate de masura

Total, RON

I

Cheltuieli legate de implementarea si monitorizarea proiectului

 

1.

Cheltuieli de personal

 

luni

 
 

Responsabil tehnic, Maria Mirisan

761,25

6

4567,5

 

Consilier tehnic, Eugen Pop – Operator apa-canal

2849,25

6

17095,5

 

Responsabil financiar, Ioana Culic

1487,25

6

8923,5

 

Secretar, Meda Georgescu

1836,75

6

11020,5

 

Total

   

41 607

2.

Cheltuieli de deplasare Zalau-Bucuresti-Zalau

     
 

Transport

100

4 drumuri

400

 

Cazare

150

2 nopti

300

 

Diurna

10,5

4 zile

42

 

Total

   

742

3.

Promovare proiect

     
 

Panou publicitar permanent

794,5

2 buc

1589

 

Publicitate mass media

50

3 aparitii

150

 

Total

   

1739

4.

Consumabile de birou

150

6 luni

900

 

Total

   

900

5.

Cheltuieli de protocol

20

6 luni

120

 

Total

   

120

 

TOTAL costuri implementare si monitorizare proiect

 

45108

         

II

Cheltuieli deîntreținere și exploatare

2940,5

12 luni

35286

 

TOTAL/anual

 

35286

 

 

 

 

Anexa 2 la HCL 127/2006

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul, Radu CăpÎlnașiuîn calitate de reprezentant legal al municipiului Zalău județul Sălaj,în vederea obținerii unei finanțări pentru proiectul „Alimentare cu apă Stâna, localitate aparținătoare a municipiului Zalău”

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, cunoscând că falsulîn declarații este pedepsit de legea penală, următoarele:

1.1. în ultimii trei ani, municipiul Zalău a beneficiat de finanțare nerambursabilă Ø „DA",

1.2. în ultimii trei ani municipiul Zalău a beneficiat de finanțare nerambursabilă, după cum urmează Ø aici vor completa numai cei care auînscris „DA" la pct.1.1.Ê

Nr. proiect

TITLUL PROIECTULUI

FINANȚATOR

Valoarea totală a finanțării nerambursabile

- EUR -

1

Modernizare și extindere stație de epurare pentru dezvoltarea durabilă a municipiului Zalău

Program Phare RO2002/000-586.05.02.03.01

4, 5 Meuro

2

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apăîn șapte localități urbane din bazinul hidrografic Someș-Tisa

Phare 2002 - SAMTID

Proiect nr: RO 2002/000-586.05.02.03.02.01

3,61 Meuro

3

VET BOOM – Formare profesionala in monitorizarea si intretinerea cladirilor

Program Leonardo da Vinci-proiect pilot HU 170003-2003

18 030 euro

4

Modernizarea managementului fondurilor publice la nivelul administrațiilor locale din județul Sălaj

Program RO 2002/ 000-586.03.02

19 376,34 euro

5

Gestionarea eficienta a fondurilor publice prin implementarea managementului sistemului calitatii in Primaria municipiului Zalau

Program RO 2002/ 000-586.03.02

18 781,37 euro

Total - EUR – 8,08 Meuro

 

Total - LEI –

 

2

2.1. Cofinanțare din bugetul local al municipiului Zalău.

Ø „DA",

 

2.2. Există cofinanțare din bugetul local al municipiului Zalău.

2.2.1. valoarea cofinanțării 30 513,87 RON

 

2.2.2. rata cofinanțării din valoarea totală a proiectului 10%

 

3

Numărul de sate care beneficiază de proiect, componente ale unității administrativ-teritoriale 1

 

4

4.1. Numărul de locuitori ai municipiului Zalău.2)

64 099

4.2. Numărul de locuitori deserviți de proiect

397

5

Municipiul Zalău2) figureazăînscris cu obiective culturale/turisticeîn Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate,în Ø

Anexa nr. III si Anexa IV

Nr. Sectiunea Unitati Administrativ Teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national?

5.1. în situațiaîn care figureazăînscrisă cu obiective culturale/turisticeîn Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, se vor menționa acesteaÊ

Conform Ordinului 2314/2004 al Ministrului Culturii si Cultelor privind aprobarea listei monumentelor istorice:

 • Ansamblul urban Strada 22 Decembrie 1989, cod SJ II B 04986

 • Biserica Adormirea Maicii Domnului, cod SJ II m B 04984

 • Cazarma General Dragalina-Cemtrul Militar, cod SJ II m B 04985

 • Casa memoriala Ady Endre, SJ II m B 04987

 • Ansamblul urban Strada Corneliu Coposu, SJ II a B 04988

 • Banca, azi Muzeul Judetean de Istorie si Arta si Galeriile Ioan Sima, SJ II m B 04989

 • Ansamblul urban Piata Iuliu maniu, cod SJ II a B 04990

 • Prefectura veche, azi Primaria, SJ II m B 04991

 • Cladirea Transilvania, fost teatru orasenesc, cod SJ II m B 04993

 • Librariile salajului, cod SJ m B 04993

 • Directia de sanatate Publica, cod SJ m B 04994

 • Directia Judereana pentru Cultura, Culte si patrimnou Cultural national, cod SJ m B04995

 • Scoala de fete, azi Scoala generala S Barnutiu, cod SJ m B 04996

 • Biserica Romano-Catolica, cod SJ II m B 04997

 • Ansamblul urban Str Andrei Saguna, cod SJ a B 05000

 • Protopopiatul Ortodox, SJ II m B 04999

 • Ansambulu bisericii reformate, cod SJ II a 5001

 • Casa parohiala a bisericii reformate, cod SJ II m B 05001.02

 • Colegiul reformat, azi Colegiul National, cod SJ II m B 05006

 • Cazinoul Asociatiei mestesugarilor, azi Muzeul Judetean de Istorie si Arta, sectia de

istorie, cod SJ II m B 05007

 • Spitalul de boli contagioase, cod SJ II m B 05008

6

Proiectul integrează obiective de interes local: Ø seînscrie „DA” sau „NU” potrivit situației reale Ê

6.1. infrastructură educațională (ex.: școală, grădiniță, etc.).scoala si gradinita

6.2. infrastructură de sănătate (ex.: spital, dispensar, etc.) spatiu pentru dispensar..............

6.3. infrastructură culturală (ex.: cămin cultural, biserică, etc.)..camin cultural si biserica.

6.4. infrastructură administrativă (ex.: primărie, administrație financiară, etc.). nu este cazul

7

7.1. Proiectul deservește activități economice Ø seînscrie „DA” sau „NU” potrivit situației reale Ø

7.2. în situațiaîn care la rândul 7.1. esteînscris „DA”, se vor menționa activitățile respective Ê

7.2.1 ferma agricola cu 60 de vaci

7.2.2. doua magazine alimentare

7.2.3. cresterea oilor in cadrul unei asociatii cu 800 de oi

8

Există litigii asupra proprietății terenului destinat obiectivului de investiții, aflate pe rolul instanțelor judecătorești Ø „NU"

 

DATA,

PRIMAR,

26. 07.06.

?

DECLARATIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul Radu CăpÎlnașiu, in calitate de reprezentant legal al solicitantului de finantare Consiliul Local Zalau prin Primaria municipiului Zalau, pentru prezentul proiect, Alimentare cu apa Stâna, localitate apartinatoare a municipiului Zalau, judetul Salaj

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE, in conformitate cu legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ca obiectivul de investitii care face obiectul prezentului proiect va fi realizat pe domeniu public.

 

Responsabil Legal

Radu CăpÎlnașiu.

Primar

Data

26.06.06.06.

© Primaria Municipiului Zalau