Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.37 din 15 februarie 2010

HOTĂRÂREA NR.37

 

privind modificarea și completarea

„Regulamentului de eliberare a autorizațiilorîn vederea desfășurării activității de alimentație publicăîn municipiul Zalău” aprobat prin HCL nr.59/2007 și modificat prin HCL nr.323/2008

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere:

                  -Referatul Direcției tehnice - Serviciul corp control privatizare nr.5850 din 09.02.2010;

                  -Prevederile art.268 din Legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificrile ulterioare și ale OG nr.99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

în baza art.36 alin.2 lit.b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Cu respectarea art.45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se aprobă modificarea și completarea „Regulamentului de eliberare a autorizațiilorîn vederea desfășurării activității de alimentație publicăîn municipiul Zalău” aprobat prin HCL nr.59/2007 și modificat prin HCL nr.323/2008, după cum urmează:

1.Capitolul I. art.1 și art. 3, alin (1)  se modifică și va avea următorul conținut:

            „Art.1.Prezentul regulament stabilește cerințele necesare desfășurării activităților de alimentație publică, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 2, aprobată prin  Ordinul nr.337 din 20.04.2007,în clasa 5610-restaurante și 5630-baruri și alte activități de servire a băuturilor, de pe raza municipiului Zalău, pentru structuri de vânzare cu sediu fix.”

            „Art.3. alin.(1) Pe teritoriul administrativ al municipiului Zalău se eliberează autorizații pentru desfășurarea activității de alimentație publică, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 2, aprobată prin  Ordinul nr.337 din 20.04.2007,în clasa 5610-restaurante și 5630-baruri și alte activități de servire a băuturilor, pentru structuri de vânzare cu sediu fix.”

2.Capitolul II, art.6 alin.(2) seînlocuiește și va avea următorul conținut:

            „(2) în cazul teraselor/grădinilor de vară care funcționează sezonier ca unități de sine stătătoare pe domeniul public, agentul economicîși desfășoară activitateaîn baza contractului de folosință a terenului/spațiuluiîncheiatîntre acesta și Municipiului Zalău. Acestea vor funcționa cu respectarea ordinii și liniștii publice.”

3.Capitolul III, art.8 pct. 7, modificat prin H.C.L. nr.323 din 24 noiembrie 2008, se modifică, și va avea următorul conținut:

            „7.Acordul vecinilor limitrofi, după cum urmează:

            a) pentru agenții economici careîși desfășoară activitateaîn spații care au fost construite cu destinație de locuință și apoi transformateîn spațiu comercial, situateîn clădirile colective de locuințe, se solicită acordul vecinilor limitrofi cu care seînvecineazăîn mod direct spațiulîn plan orizontal și vertical (formular tip), din care să rezulte că aceștia sunt de acord cu programul de funcționare, indiferent de ora până la care se solicită avizarea programului de funcționare;

            b) pentru agenții economici careîși desfășoară activitateaîn spații care au fost construite cu destinație de spațiu comercial, situateîn clădirile colective de locuințe, se solicită acordul vecinilor limitrofi cu care seînvecineazăîn mod direct spațiulîn plan orizontal și vertical, din care să rezulte că aceștia sunt de acord cu programul de funcționare, numaiîn situațiaîn care aceștia solicită avizarea programului de funcționare peste ora 22,00.

            Acordurile vecinilor limitrofi, menționate la lit. a) și b) vor fiînsoțite de declarația autentică a titularului activității prin care se confirmă apartenența semnăturilor.”

4.Capitolul V art.15 lit.i) se modific, se completează și va avea următorul conținut:

            „i) Mențiuni:

            - Nu este transmisibilă. Nu se admit ștersături.

            - Vizarea autorizației se va face laîmplinirea unui an calendaristic.

            - Orice modificare survenităîn datele menționateîn autorizație va fi adusă la cunoștința emitentuluiîn termen de maxim 15 zile.

            - Autorizația poate fi anulată:                 -  la cerere ca urmare aîncetării activității;

                                                                        -în cazul neÎndeplinirii uneia din condițiile care au stat la baza emiterii autorizației, faptă care poate fi constatată și de către agenții constatatori.”

5.Capitolul VII, art.17. lit. a) și b) se modifică și va avea următorul conținut:

            „a) funcționarea unității de alimentație publică fără a deține viza anuală, cu amendă de la 200 lei la 500 leiîn cazul agenților economici persoane fizice și de la 400 lei la 1000 leiîn cazul agenților economici persoane juridice;

            b) afișarea unui alt program de funcționare decât cel avizat, cu amendă de la 150 lei la 500 leiîn cazul agenților economici persoane fizice și de la 300 lei la 1000 leiîn cazul agenților economici persoane juridice.

Contravenientul poate să achiteîn termen de 48 ore de la dataînmânării sau comunicării procesului verbal, jumătate din minimul amenzii.”

            Ca urmare a modificărilor prevederilor prezentului regulament, menționate mai sus, se modificăîn mod corespunzător conținutul Formularelor tip ale cererilor, autorizațiilor, avizelor, acordurilor și proceselor verbale de constatare prezentate  În anexele care fac parte integrantă din  prezentul „Regulament”.

            Art.2.Regulamentului de eliberare a autorizațiilorîn vederea desfășurării activității de alimentație publicăîn municipiul Zalău aprobat prin HCL nr.59/2007 cu toate modificările ulterioare se republică conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.3.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția Tehnică, Serviciul corp control privatizare.

            Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                                    -Instituția Prefectului - județul Sălaj;

                                    -Primarul municipiului Zalău;

                                    -Direcția Administrație Publică Locală;

                                    -Direcția Tehnică;

                                    -Serviciului de Urbanism și amenajarea teritoriului;

                                    -publicare mass – media locală și pe site, afișare la sediu.

© Primaria Municipiului Zalau