Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.28 din 15 februarie 2010

HOTĂRÂREA NR.28

 

Privind adoptarea măsurilor necesareîn vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz, valorificării unor bunuri ca urmare a inventarieii anuale a patrimoniului public Municipiului Zalău

            Consiliul Local al Municipiului Zalău ;

            Avândîn vedere:

                        -referatul Direcției Patrimoniu nr.6010/09.02.2010 și  Procesul Verbal de inventariere nr.58712 din 22.11.2009

                        -prevederile OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale

                        -prevederile art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ;în baza art.36 alin2 lit.c) și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

                                                HOTĂRĂȘTE

 

Art.1.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău,în vederea casării și fără valorificare al următoarelor active fixe corporaleîn valoare  totală de 142,31lei:

Gestiune

Denumirea bunurilor inventariate propuse la casare

Cod sau nr.inv.

UM

Cant.

Pret unitar

Valoare

OBSERVATII

*Sala sporturilor

Statie cronometraj "Nissasport"

2620

buc

1

6.82

6.82

Uzate fizic si moral, nu se pot recondiționa,  se recuperează ca deșeu electronic, fără valoare

 

Statie de amplificare cu microfon

2621

buc

1

9.24

9.24

Uzate fizic si moral, nu se pot recondiționa,  se recuperează ca deșeu electronic, fără valoare

 

Sauna

3306

buc

1

126.25

126.25

Uzată fizic si moral, nu se poate recondiționa, este construită din lemn care datorită umezelii și al perioadeiîndelungate de utilizare s-a deteriorate  iar prin dezafectare  nu rezulta materiale ptr valorificare

TOTAL 1

 

 

 

 

 

142.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propunem aceasta măsură deoarece aceste bunuri nu pot fi valorificate, conform procesului verbal de inventariere.

Art.2. Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău a bunurilor ce fac obiectul contractului de concesiune nr.30379 din 2002încheiat cu S.C. Uzina Electrică Zalău S.A.,în vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz, valorificării, valoarea totală a bunurilor propuse pentru casare este de 49.992,91 lei, astfel:

1.bunuri cu o valoare de  6525,76 lei cuprinseîn Anexa 1 – mijloace fixe propuse la casare care se pot valorifica

2. bunuri cu o valoare de  43467,15 lei cuprinseîn Anexa 2 – mijloace fixe propuse la casare fără valorificar. Propunem spre aprobare ca acestea să fie scăzute din evidența financiar contabilă dat fiind  costul ridicat cu executarea dezafectării și valorificării materialelor recuperate care ar depăși  sumaîncasată din valorificare. 

Bunurile rămânîn evidența și gestionarea SC Uzina Electrică Zalău SA pâna la casarea efectivă.

Pentru valorificarea și casarea bunurilor concesionate la S.C. Uzina Electrica S.A Zalău seîmputernicește conducătorul unității să numească comisia de casare și valorificare. Sumele obținute din valorificare se fac venit la bugetul local și se vireazăîn contul RO25TREZ56121390201xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, cod fiscal 4291786.

Art.3.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalăuîn vederea conservării a bunurilor cu o valoare de 77.975,86 lei cuprinseîn Anexa 3,  ce fac obiectul contractului de concesiune nr.30379 din 2002încheiat cu SC Uzina Electrică Zalău SA. Bunurile rămânîn evidența și gestionarea SC Uzina Electrică Zalău SA.

Art.4.Trecerea din domeniul public al Municipiului Zalăuîn domeniul privat al Municipiul Zalău a bunurilor ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune din 16.05.2006,încheiat cu Compania de Apă Someș SA, În vederea scoaterii din funcțiune, casării și după caz, valorificării, valoarea totală a bunurilor propuse pentru casare este de 224.983,30 lei, astfel:

1. bunuri cu o valoare de  115239,08 lei cuprinseîn Anexa 4 –gestiunea A1- 01 Domeniul public Compania de apă, 

2. bunuri cu o valoare de  54130,13 lei Anexa 5 – gestiunea Parc auto  

3. bunuri cu o valoare de  55614,09 lei Anexa 6 – gestiunea contoare de apă  

Bunurile rămânîn evidența și gestionarea Compania de Apă Someș SA pâna la casarea efectivă a acestora.

Pentru valorificarea și casarea bunurilor concesionate la Compania de Apă Someș SA seîmputernicește conducătorul unității să numească comisia de casare și valorificare. Comisiile de casare și valorificare desemnate răspund de modulîn care mijloacele fixe sunt scoase din funcțiune, casate și după caz, valorificate potrivit reglementărilor legaleîn vigoare.

Sumele obținute din valorificare se fac venit la bugetul local și se vireazăîn contul RO25TREZ56121390201xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, cod fiscal 4291786.

Art.5.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcția patrimoniu, Direcția Economică și comisia de casare și valorificare.

Art.6.Prezenta hotărâre se comunică cu :

                        - Institutia Prefectului județului Sălaj;                                        

                        - Primarul municipiului Zalău;

                        - Direcțiile: economică, patrimoniu, administrație publică locală;

                        - SC COMPANIA DE APĂ SOMEȘ SA; 

                        - SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA. 

 

© Primaria Municipiului Zalau