Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.313 din 26 octombrie 2009

HOTĂRÂREA NR.313

 

privind aprobarea concesionării  prin  licitație publică deschisa a unui  teren, proprietatea publică a Municipiului Zalău, administrarea Consiliului local al municipiului Zalau, situatîn municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu, in suprafata de 2156  mp  În vederea realizării unei baze sportive

(teren de minifotbal cu suprafata de joc artificială – patinoar artificial)

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere Cererea nr.37.0810/05.08.2008, Referatul Direcției patrimoniu nr.53.789/23.10.2009,Caietul de sarcini al licitatiei  Întocmit de Direcția patrimoniu;

            în temeiul art.14 si 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 125 alin 1 si 2 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

            Văzând prevederile  OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică și a HG nr.168/2007 privind Normelor metodologice de aplicare a O.U. 54/2006,

            în baza art.36 alin.2 lit.c, alin.5 lit.b,a art.123 alin.1 si 2 si a art.45 alin.3  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se aprobă concesionarea prin licitație publică a imobilului teren-proprietatea publică a Municipiului Zalău, administrarea Consiliului local al municipiului Zalau  situatîn  intravilanul municipiului Zalău, B-dul Mihai Viteazul – bază de tenis, in suprafata de 2156 mp, identificatîn CF  nr.637 N Zalău sub nr.cadastral 1307. 

 Amplasamentul este identificat conform documentatiei anexei 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Se aprobă dezmembrarea terenuluiîn suprafață totală de 10.937 mp identificatîn CF nr.637 N Zalău sub nr.cadastral 1307,în vederea concesionării conform documentatiei intocmite de expert Șofron Sebastian  ce constituie  anexa 1.

            Art.3.Se aprobă studiul de oportunitate și  caietul de sarcini privind concesionarea  prin licitatie publica a terenului  conform anexei nr.2 si anexei nr.3  la prezenta hotarare.

            Art.4.Durata concesionării  este de 25 ani, iar  plata redeventei se va realiza in termen de 10 ani. Prețul stabilitîn urma licitației se va indexa la data de 01.01. a fiecărui an cu rata oficiala a inflațieiînregistrată peîntreaga perioadă a anului precedent.

Valoarea redeventei de pornire la licitatie  este de 50 lei/mp  rezultând o valoare totală de 107.800 .lei.

Plata redevenței se va faceîn rate egale, eșalonate trimestrial, după un termen de grație de 36 luni de la semnarea contractului, pentru a carui semnare seîmputernicește Primarul municipiului Zalău.

            Art.5.Taxele necesare dezmembrării,autentificării contractului de concesiune șiînscrierea acestuiaîn evidențele de publicitate imobiliară suntîn sarcina exclusivă a concesionarei

            Art.6.Se desemneaza Comisia de licitatie in vederea concesionarii  terenului  În următoarea componenta :

                        1.Sojka Atila Ioan                    președinte; 

                        2.Predescu Adina                     membru;

                        3.Leca Paul                              membru;

                        4.Păușan Margareta                   membru;

                        5.Gavra Terezia                        membru;

                        6.______________                 membru – reprezentant DGFP Sălaj;

                        7.______________                 membru – reprezentant APM Sălaj.

            Art.7.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia patrimoniu .

            Art.8.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului județul Sălaj;

                        -Primarul municipiului Zalău;

                        -Serviciul Urbanism șIiamenajarea teritoriului;                                   

                        -Directia Administrație publică locală, Directia patrimoniu;                                

                        -Directia economica.                                                                                        

© Primaria Municipiului Zalau