Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.253 din 28 septembrie 2009

HOTĂRÂREA NR.253

 

privind adoptarea unor măsuri privind  gestionarea  taxelor speciale instituite la nivelul Municipiului Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere :

            - Referatul comun cu nr.39.735 din 10.08.2009 elaborat de Direcția Economică și Serviciul Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale,

            -Regulamentul privind modul de organizare și funcționare a Serviciului Public de urmărire șiîncasare a taxelor speciale, instituite de Consiliul local al municipiului Zalău, care constituie anexa nr.2 la H.C.L. nr.310 din 18.12.2006;

-Văzând rapoartele  de specialitate ale Comisiilor organizate la nivelul consiliului local,

            - prevederile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal art.248,266 si 268 și dispozițiile Legii  273/2006 privind finanțele publice locale;

            în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. b și d și ale art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215 privind administrația publică locală cu modificările ulterioare;    

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1.Se completeaza Regulamentul privind modul de organizare și funcționare a Serviciului Public de urmărire șiîncasare a taxelor speciale la art.17 al capitolul IV “Dispoziții financiare „ cu următoarele prevederi :

“Serviciul Public de Urmărire și încasare a Taxelor Speciale este un serviciu subordonat Consiliului local al municipiului Zalău, având personalitate juridică, iar funcția de ordonator principal de credite va fiîndeplinită de șeful de serviciu.  

            în exercitarea atribuțiilor de ordonator principal de credite, șeful de serviciu poate emite decizii cu privire la asigurarea funcționalității serviciului pe care-l conduce.

            în lipsa șefului de serviciu (concediu de odihnă, etc.), funcția de ordonator de credite va fi asigurată de către persoana desemnată de șeful serviciului prin fișa postului”.

            Serviciul Taxe Speciale va funcționa cu cod de identificare fiscală separat până la sfârșitul anului 2009.”

            Art.2.începând cu anul bugetar 2010 următoarele  taxe speciale instituite prin hotărâri ale Consiliului local al Municipiului Zalău  se vor reÎncadra ca taxe locale datorate bugetului local astfel:

            1. Taxele cu privire la formularele tipizate legate de certificatul de urbanism și autorizația de contruire/desființare se vorîncadra la codul de venit 160250 “Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfășurare de activități”,

            2. Taxa de pășunat –se vaîncasa cu titlu de chirieîn veniturile bugetului local la codul de venit nr. 300205 “Venituri din concesiuni șiînchirieri”începând cu 01.01.2010, iar soldul disponibil la 31.12.2009în contul de 5004 „Pășuni” va fi viratîn bugetul local.

            3. Taxa pentru servicii de xerocopiere –va fi  Încadratăîn veniturile bugetului local, la codul 160250 “Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfășurare de activități”.

            4. Taxele referitoare la activitatea de transportîn regim de taxi șiîn regim deînchiriere pe raza municipiului Zalău –se vor incadra in codul 160250 “Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfășurare de activități”.                                          

            5. Taxe referitoare la activitatea de dispecerat taxi pe raza municipiului Zalău ( taxa de emitere a autorizației de dispecerat taxi și taxa de prelungire a autorizației  de dispecerat taxi), se vor incadra in veniturile bugetului local la codul 160250 “Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfășurare de activități”. 

            6. Taxa pentruînregistrarea vehiculelorîn municipiul Zalău (care include și contravaloarea certificatului deînregistrare) se va  incadra in veniturile bugetului local la codul 160250 “Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfășurare de activități

            7. Taxa de liberă trecere se va  incadra in veniturile bugetului local la codul 160250 “Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfășurare de activități

            Art.3.Toate resursele financiare ce vor exista la sfârșitul anului 2009în contul de disponibil al Serviciului Taxe Speciale deschis la Trezoreria Zalău, se vor vira la bugetul local, pe sursele de venituri menționate la art.2 iar debitele constatate restante la 31.12.2009 vor fi preluateîn evidențele financiar- contabile ale bugetului local unde se vor urmări până la stingerea acestora.

            Art.4.începând cu anul 2010 taxa pentru oficierea căsătoriilorîn zilele de sâmbătă respectiv duminică și sărbători legale se va constitui ca venit propriu al Directiei publice de Evidenta a Persoanelor Zalău –serviciuîn subordinea Consiliului local al Municipiului Zalău.

            Art.5.începând cu anul 2010 taxa specială pentru salubrizare - deratizare, dezinsecție și dezinfecție  se constituie ca și taxă specială disctinctă,În afara bugetului local, din care se vor deconta numai serviciile de deratizare,dezinsecție și dezinfecție .

            Taxa specială va fiîncasată și gestionatăîn contul deschis cu această destinație pe codul fiscal al Municipiului Zalău de către Direcția economică din cadrul Primăriei municipiului Zalău.

Regulamentul privind taxele speciale se va supune aprobăriiîn urma modificărilor survenite prin prezenta hotărâre.

            Art.6. Cuantumul  taxelor locale prevăzute la art.2 ( pct.1-7) , la art. 4 si a taxei speciale de la  art.5 se stabileste anual  prin hotararea consiliului local ,odata cu aprobarea impozitelor si taxelor locale ,cu respectarea legislatiei fiscaleîn vigoare.

            Art.7.Urmare a desființării unor taxe speciale (ex. taxa de emitere a acordului unic, taxa legată de activitatea de stare civilă, respectiv contravaloarea formularului anexa 24în vederea deschiderii succesiunii), precum și a  modificarii unor taxe din taxe speciale in taxe locale ce constituie venituri la bugetul local  incepând cu 01.01.2010 , se va  proceda la desființarea Serviciul public de urmarire si incasare a taxelor speciale .

            Activitatea deîncasare a debitelor restante cu  tilul de taxe speciale precum și personalul aferent acestui serviciu ce se va desființa se va  preluaîn aparatul de specialitate al Primarului municipiului Zalău-Direcția economică după efectuarea procedurilor legale  privind modificarea organigramei,statului de functii al institutiei.

            Art.8.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Serviciul Taxe Speciale ,Directia economica si Serviciul resurse umane.

            Art.9.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                                    -Instituția Prefectului – județul Sălaj;

                                    -Primarul municipiului Zalău;

                                    -Direcția administrație publică locală;

                                    -Direcția economică;

                                    -Serviciul Taxe Speciale;

                                    -Serviciul resurse umane.

© Primaria Municipiului Zalau