Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.60 din 24 martie 2009

HOTĂRÂREA NR.60

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului  Zalău nr.170  din 11 iunie 2007 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire,întreținere șiînfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei  În municipiul Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

AvÎndîn vedere:

            -Referatul  nr.5478   din 30.01.2009 al Direcției tehnice-Serviciul Corp Control privatizare;

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

-HCL nr. 170  din 11 iunie 2007 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire,întreținere șiînfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei  În municipiul Zalău

379/2007,HCL 35/2008;

            Văzând prevederile Ordinului 536/1997  pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației,ale  O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului

aprobata prin Legea nr.265/2006,respectiv ale O.G. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale  aprobata prin Legea  nr.515/2oo2, ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala,

în baza art.2 alin.2  si art.4 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

în temeiul art.36 alin.6 lit.d și a art.45 alin.3  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată,

                                                                        HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului  Zalău nr.170  din 11 iunie 2007 privind obligațiile și responsabilitățile ce revin cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire,întreținere șiînfrumusețare a localității, păstrarea permanentă a curățeniei  În municipiul Zalău,astfel :

1. 1.Modificarea Cap. II, art. 4, lit. c), care va avea următorul conținut:

c) neasigurarea de către agenții economici sau instituții, de locuri special amenajate accesibile mijloacelor de transport, dotate cu recipiente sau containere speciale pentru depozitarea selectivă a deșeurilor pe care le produc, precum și neasigurarea amplasării la fiecare intrare din stradă, la punctele de lucru și la sediul undeîși desfășoară activitatea, a unui coș de dimensiuni reduse pentru colectarea hârtiilor, ambalajelor, mucurilor de țigări, etc…;

2.Modificarea Cap. III, art. 5, lit. h), care va avea următorul conținut:

     lit. h) distrugerea, deteriorarea sau murdărirea  băncilor, distrugerea amenajărilor de jocuri pentru copii sau a obiectelor ornamentale dispuseîn locurile publice, precum și demontarea, montarea sau mutarea acestora de către persoane neautorizate, dacă fapta nu este săvârșităîn astfel de condițiiîncât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune;

3. Modificarea Cap. III, art. 6, lit. e), care a avea următorul conținut:

         lit. e) neÎmprejmuirea corespunzătoare cu bandă de protecție sau cu panouri inscripționate cu denumirea executantului oricărui fel de lucrăriîn subteran, autorizate și avizate, inclusiv cele de intervențiiîn caz de avarii, care se efectuează pe teren aparținând domeniului public, dacă fapta nu este săvârșităîn astfel de condițiiîncât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune;

4.Completarea Cap. III, art.6 prin adăugarea literei n), care va avea următorul conținut:

          lit. n) nerefacerea corespunzătoare a lucrărilor de construireîn subteran autorizate, care afectează suprafața trotuarelor, străzilor, parcajelor sau a zonelor verzi, nerespectarea termenului aprobat prin avizul de spargere sau a oricăror condiții menționateîn avizul de spargere, dacă fapta nu este săvârșităîn astfel de condițiiîncât potrivit legii, să fie considerată infracțiune.

5. Modificarea Cap. VI, art.9, lit. n), care va avea următorul conținut:

n)      Încălcarea prevederilor art.3 lit. o; art.5 lit. n; art.6 lit. c, d și n; cu amendă de la 1000 lei la 1200 lei.

Art.2.Prezenta hotărâre intrăîn vigoareîn termen de 30 de zile calendaristice  de la data aducerii la cunostință publică a cetățenilor și persoanelor juridice.

Art.3. Cu ducere laîndeplinire seîncredințează  Direcția tehnica și Politia Comunitara Zalău..

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului - județul Sălaj

                                                -Primarul municipiului Zalău

                                                -Direcția administrație publică locală.

                                    -Direcția Economică

                                    -Direcția Tehnică

                                                -D.G.A.D.P.- Zalău

                                                -Mass-media locală     

-Politia Comunitara Zalău

-Monitorul  Oficial al Județului Sălaj.

© Primaria Municipiului Zalau