Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTARAREA nr.83 din 8 mai 2006

Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Zalau,

a imobilului – teren si constructii reprezentand baza sportiva

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalău, referatul serviciului Urbanism si amenajarea teritoriului nr.16909 din 26.04.2006;

In temeiul art.10 alin.1 si 2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

în baza art.38 lit.f și 46 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aproba trecerea din domeniul public al municipiului Zalau in domeniul privat al municipiului Zalau, a imobilului – teren si constructii reprezentand baza sportiva, identificat in CF nr.637/N Zalau, nr.cadastral 1307, in suprafata totala de 10.937 mp (anexa nr.1).

Art.2. Se aproba demararea procedurilor de selectare a ofertelor, in vederea efectuarii unui schimb de imobile - baze sportive, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, care constituie anexa nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. Se imputerniceste Primarul municipiului Zalau sa desemneze prin dispozitie, membrii comisiei de evaluare a ofertelor in vederea selectarii ofertantului pentru efectuarea schimbului de baze sportive.

Art.4. Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Serviciul Urbanism si Amenajare a Teritoriului.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Institutia Prefectului - județul Sălaj

- Primarul municipiului Zalău

- Direcția economică

- Directia tehnica

- Directia administrație publică locală

- Serviciul Urbanism si Amenajare a Teritoriului

- mass media locala

- afisare la sediu

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ

Filip Vasile                                                               SECRETAR

                                  Potroviță Stelian

DAP-SJ-ML/5ex

 

Anexa 2 la HCL nr.83/08.05.2006

                                                             CAIET DE SARCINI

Pentru selectarea de oferte in vederea efectuarii unui schimb de baze sportive

 

1. Obiectul și scopul schimbului, conditii de exploatare si obiective de ordin economic, financiar si de mediu.

    1. Obiectul schimbului :

1.1.1. - pentru municipiul Zalău:

1.1.1.1. Terenulîn suprafață de 10937 mp, pe care se află baza sportivă propusă pentru schimb este situatîn Zalău, b-dul Mihai Viteazul–zona Sălii Sporturilor, apartine domeniului privat al municipiului Zalău și este identificatîn CF nr. 637/N Zalău, având numar cadastral 1307. Pe terenulîn suprafață de 10.937 mp, se află următoarele obiective: 7 terenuri de tenis, 2 vestiare, instalație nocturnă de iluminat,1 teren de minifotbal,2 magazii pentru unelete,1 magazie pentru zgura,împrejmuiri. Conform raportului de evaluareîntocmit la solicitarea proprietarului,de expert la data de 1 iulie 2005 valoarea imobilului teren este de 1.709.289,05 lei (45 Eur/mp, la cursul practicat de BNR in data de 27.04.2006, 1Eur=3,473 lei , preturile nu contin T.V.A.), iar a edificatelor conform contractului de achizi]ie este de 176.161,91 lei, inclusiv T.V.A.

1.1.1.2. Terenul cu baza sportivă care urmează a fi scos la licitație publică deschisăîn vederea schimbului este situatîn Zalău, b-dul Mihai Viteazul, zona Sălii Sporturilor și esteîn intravilanul municipiului Zalăuînainte de 01.01.1990, având următoarele vecinătăți:

     - la nord – b-dul Mihai Viteazul

  • la sud - valea Zalăului
  • la est-Sala Sporturilor

      -la vest – valea Zalăului

1.1.2. - pentru participantul la licitație:

In schimbul terenului si a bazei sportive existente, câștigătorul licitației va trebui să realizeze o bază sportivă la standardele europene, pe un teren proprietatea privată a investitorului, având suprafața minimă de 10.937 mp, agreat de către Primăria Municipiului Zalău. Terenul pe care se va realiza baza sportivă de către investitor, nu va putea fi situatîn zona industrială a Municipiului Zalău, el putând fi situat de preferințăîn zona de sud a municipiului, zona munților Meseș.

1.2 Scopul urmărit prin operațiunea de schimb:

1.2.1. Scopul schimbului este:

 a) realizarea de către adjudecatar a unui complex comercial modern de mare capacitate, necesar pentru dezvoltarea social-economică a municipiului Zalău, prin volumul și diversitatea de mărfuri desfăcute și prin crearea unor locuri noi de muncă pentru locuitorii municipiului Zalău;

b) realizarea de către adjudecatar - pe un alt teren proprietatea sa, situatîn intravilanul municipiului Zalău,într-o zonă agreată de Primăria municipiului Zalău -, a unei baze sportive la standardele de calitate necesare pentru omologarea eiîn vederea folosiriiîn sistem competițional,în condițiile stabilite de legislația română și comunitară.

1.2.2. Prin acest schimb nu se distruge ci se dezvoltă zestrea edilitară a municipiului, prin modernitatea dotărilor sportive pe care le va asigura participantul la licitație și le va transmiteîn proprietatea municipiului Zalău,în condițiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

1.3. Conditii de exploatare si obiective de ordin economic, financiar si de mediu.

1.3.1.Conform Planului Urbanistic General Zalău-2000 amplasamentul din CF nr. 637/N Zalău,nr.cad 1307, proprietatea municipiului Zalău, seînscrie ca funcționalitateîntr-o zonă destinată amenajărilor sportive cu caracter public. Terenul seînscrieîn zona de impozitare fiscală-“B".

1.3.2. Prin solutiile adoptate la realizarea pe cele două imobile care fac obiectul schimbului, respectiv: a noii baze sportive și a complexului comercial, se va avea in vedere să se asigure protecția mediului, conform legislației in vigoare.

1.3.3. Pe terenulîn prezent proprietatea municipiului Zalău pe lângă complexul comercial modern, investiția va include și parcări pentru autoturisme și toate dotările adiacente unui complex comercial.

1.3.4. Lucrarile de construire pentru ambele obiective se vor executaîn baza unor documentații faza P.U.D., P.A.C. , P.T. și a autorizației de construire.

2.Condiții de participare la licitația publică

2.1. Pot participa la licitație numai persoane juridice care auînscrisîn obiectul de activitate, construirea si/sau exploatarea de complexe comerciale.

2.2. Ofertele participanților vorîndeplini cumulativ următoarele condiții:

a) angajamentul ferm că va realiza o bază sportivă pe un teren ce va constitui proprietatea ofertantului,agreat de Municipiul Zalău, cu caracteristicile prezentate la pct. 1.1.2. a cărui suprafață să fie suficientă pentru construirea cel puțin a următoarelor obiective:

- 6 (șase ) terenuri de tenis cu zgură;

- 2 tereuri de minifotbal cu suprafață de joc sintetică;

-dimensiunile terenurilor de tenis și minifotbal vor fi realizate conform standardelor pentru a putea fi omologate;

- amenajarea a cel puțin 30 de locuri de parcare pentru autoturisme;

-împrejmuirile aferente;

- spatii pentru servicii suport :vestiare pentru sportivi si antrenori, grupuri sanitare, spatiu pentru prim ajutor, depozit material sportiv, spatii pentru personal – acestea se vor proiecta tinand cont de ,, Normativul privind proiectarea salilor de sport (unitatea functionala de baza)din punct de vedere al cerintelor Legii 10/1995*’’, indicativ NP 065-02, aprobat de MLPTL cu ordinul 1993/13.10.2002. Astfel se vor realiza :

-3 vestiare cu garderoba comuna pentru un numar de 100 sportivi. Acestea vor avea o parte din suprafata rezervata pentru dezbracare ( 0,50 mp/persoana ) si o alta parte cu cuiere rezervata depozitarii hainelor ( 0,15 mp/persoana ).Pentru utilizarea vestiarelor de catre persoanele cu handicap, usile vor avea latimea de minim 0,90 m.

- 8 WC-uri, 4 pentru barbati si 4 pentru femei.WC-urile pentru sportivi-barbati vor avea accesul printr-un spatiu tampon in care sunt instalate pisoarele in numar egal cu WC-urile si cel putin un lavoar.La WC-urile pentru femei se va accede dintr-un spatiu filtru in care sunt instalate lavoarele in numar egal cu WC-urile.

-vestiare pentru arbitri / antrenori, pentru 10 persoane, considerandu-se 1,60 mp pentru un loc, inclusiv spatiul de circulatie si cel pentru boxa haine sau umerase, fiind dotate cu WC si dus ( 2WC+4 dusuri+2 lavoare);

-25 de dusuri cu dimensiunile minime de 0,90x0,90m cu spatii minime de trecere de 0,90 m. La dusuri se va accede, de la vestiare, printr-un spatiu filtru. Cel putin cate un dus, din fiecare spatiu pe sex, va putea fi accesibil persoanelor cu handicap motor.

-spatiul pentru prim ajutor pentru activitatea sportiva se va amplasa pe traseul de acces la vestiarele sportivilor.Suprafata acestui spatiu va fi de minim 9,00 mp si va fi dotat cu un spatiu separat pentru WC si lavoar.

-camera pentru dezvoltarea fortei va avea suprafata mai mare de 70 mp

-spatiu pentru depozitat material sportiv

-spatiu pentru depozitat zgura

Cerinte generale ale spatiilor servicii suport:inaltimea utila medie va fi de min. 2,70 m, pardoseala va fi nealunecoasa, usor de curatat, dezinfectabila

- instalație nocturnă de iluminat;

- balon pentru terenul de minifotbal și pentru ce puțin două terenuri de tenis, care să permită utilizarea acestora șiîn condiții de anotimp de iarnă, respectivîn condiții meteo nefavorabile jocurilorîn aer liber.

b) angajamentul ferm că terenul pe care va construi noua bază sportivă va avea suprafața de minim 10.937 mp, precum și că va fi situatîn intravilanul Municipiului Zalău, exclusiv zona industrială, de preferințăîn partea de sud a municipiului,în zona munților Meseș;

c) angajamentul ferm că va transmite proprietatea terenului și a bazei sportive municipiului Zalău la termenul promisîn oferta de licitație, fără condiționarea unor plăți sau pretenții bănești,respectiv 1 an de la adjudecare;

d) angajamentul ferm că va construi pe terenulîn prezent proprietatea municipiului Zalău un complex comercial la standarde europene, cu toate dotările adiacente, inclusiv locuri de parcare pentru autoturisme și că va realiza investiția la termenul promisîn oferta de licitație, precum și precizarea numărului locurilor de muncă preconizate a fi asigurate cu forță de muncă din municipiul Zalău.

2.2. In vederea selectării adjudecatarului, persoană juridică privată, Primăria Municipiului Zalău, va face publică intenția efectuării acestui schimb de imobile prin publicarea unui anunțîn presa locală, precum șiîn cel puțin două cotidiane naționale, si pe site-ul propriu, anunț care va cuprinde:

- data selecției ofertelor;

-condiții de participare la selecția ofertelor;

-nivelul garanției de participare la selecția ofertelor;

-contravaloarea caietului de sarcini.

2.3. Intenția de participare la selecția de oferte se va depuneîn scris,în plic sigilat, care va conține amgajamentul ferm al adjudecatarului de a realiza investițiile minime cerute prin caietul de sarcini la nivelul de calitate și cu precizarea termenul de finalizare a lucrărilor atât la baza sportivă, cât și la complexul comercial. Se va selecta oferta careîntrunește cel puțin condițiile minime si care, suplimentar de angajamentele cuprinseîn prezentul caiet de sarcini, va licita beneficiarului, Municipiul Zalău, cea mai mare sumă de baniîn lei .Aceasta suma in lei licitata suplimentar conditiilor minime va fi virata de adjudecatar, in contul de venituri al Consiliului local al Municipiului Zalau in termen de maxim 30 zile calendaristice de la data adjudecarii ofertei. Participanții la licitație vor prezenta și cel puțin o scrisoare de bonitate de la o instituție publică cu privire la realizarea unor lucrări de natura și anvergura celei pentru care se organizează licitațiaîn condițiile prezentului caiet de sarcini (sau lucrări similare), scrisoare de bonitateîn care se vor menționa condițiile de performanță (valoarea lucrării, gradul de complexitate, calitatea lucrărilor, respectarea termenelor de execuție, probleme pe perioada lucrărilor etc.)în care participantul la licitație s-a achitat de acea lucrare.

2.4. Primăria Municipiului Zalău, va selecta și va declara adjudecatar pe acel ofertant care se angajează ferm să realizeze la nivelul cel maiînalt condițiile minime prezentateîn caietul de sarcini, care prezintă cel puțin o scrisoare de bonitate și care va licitaîn același timp, suplimentar, valoarea cea mai mareîn lei . Ordinea de priorități la adjudecare este următoarea:

  • realizarea condițiilor minime pentru licitație;
  • la condiții minime pentru licitație identice, are prioritate participantul care licitează cea mai mare sumaîn lei și are cel puțin o scrisoare de bonitate;
  • la sume licitateîn lei identice, are prioritate participantul care prezintă cele mai multe scrisori de bonitate;
  • la număr egal de scrisori de bonitate, are prioritate participantul care prezintă cele mai mari condiții de performanță menționateîn scrisorile de bonitate.

2.5. Pentru a se adjudeca oferta este necesar ca la prima licitație să participe minim doi ofertanți, care săîndeplinească condițiile minime de participare. In cazulîn care la cel dintâi termen nu se prezintă decât un ofertant, se va relua proceduraîntr-un termen de 15 zile de la data primei licitații, iar procedura publicării anunțului se va repeta. La a doua licitație se va adjudeca oferta șiîn cazul prezentării unui singur ofertant.

2.6. Conditie imperativa: Schimbul ulterior al bazelor sportive se va realiza fara plata vreunei sulte din partea oricarei parti sau alte pretenții .

3. Garanția de participare la licitație

3.1. Garantia de participare la licitatie reprezintă 10% din prețul de evaluare a terenului, cu baza sportivă respectiv 188.605 lei. Garantia se va plati in lei in contul Primariei municipiului Zalau nr.RO24TREZ56121160250XXXXX, deschis la Trezoreria Zalau, cod fiscal 4291786 pana cel tarziu cu o zi inainte de termenul stabilit pentru licitatie. Restituirea garanției către participanții care nu au câștigat licitația se face la cererea acestora.

3.2. Caietul de sarcini in valoare de 500 lei se poate procura de la camera 1 a Primariei Municipiului Zalău, unde se va achita și contravaloarea acestuia.Contravaloarea caietului de sarcini nu se restituie in caz de neparticipare si/sau neadjudecare.

4. Efectele adjudecării

4.1. Câștigătorul licitației vaîntocmi documentația pentru realizarea noii baze sportiveîn termen de 3 luni de la data adjudecării.

4.2. Transferul dreptului de proprietate se va face prin contract de schimb incheiat in forma autentica, dupa verificarea prealabilă, prin referat al Primăriei, a respectării de către adjudecatar a condițiilor licitației – referatîntocmit pe baza procesului verbal de constatare a respectării acestor condiții,întocmit de comisiile Primăriei și a adjudecatarului -, și după validarea de către Consiliului local al Municipiului Zalau a justeței și legalității respectivelor constatări .

4.3. Contractul de schimb se vaîncheia numai dacă ofertantul adjudecatar va realiza investiția „Baza sportiva„ șiîn momentul finalizarii și recepționării acestei investitiei, data la care se va realiza transferul de proprietati intre Municipiul Zalau si acesta.

4.4. Cheltuielile ocazionate deîncheierea contractuluiîn formă autentică precum și cele legate de notareaîn CF vor fi suportate de ofertanutul castigator.

4.5. Baza sportivă, care se va construi de adjudecatară din fonduri proprii, va avea funcțiunile menționate mai susîn prezentul caiet de sarcini.

4.6. Dacă adjudecatara nu va dobândi proprietatea terenului și nu va realiza investiția “Baza Sportivă” in cel mult 1 an de la data adjudecarii , se stabilesc penalizări de 0,01 % / zi deîntârziereîn sarcina acesteia.

4.7. Licitația se anulează dacă adjudecatara nu va dobândi proprietatea terenului pe care va construi “Baza Sportivă” și nu va realiza investiția “Baza Sportivă” in cel târziu 1 an de la data adjudecarii . în această situație, se restituie adjudecatarei suma licitatăîn lei. Garanția de participare la licitatie si contravaloarea caietului de sarcini nu se va restitui.

4.8. Până la data dobândirii proprietății terenului și, respectiv, realizării investiției “Baza Sportivă” adjudecatara nu va putea demola actuala bază sportivă și nu va puteaîncepe nici un fel de lucrări la imobilul pe careîl va dobândi prin schimb.

4.9. Pe criterii de reciprocitate, municipiul Zalău și adjudecatara vor face demersurile de obținere a documentațiilor, proiectelor, certificatelor de urbanism și autorizațiilor necesare realizării celor două investiții: baza sportivă și, respectiv, complexul comercial.

4.10. La data la care adjudecatara va dobândi proprietatea terenului pe care va construi “Baza Sportivă”, municipiul Zalău și adjudecatara vorîncheia o promisiune bilaterală de schimbîn formă autentică, cu toate clauzele din prezentul caiet de sarcini și din procesul verbal de licitație, consimțind reciproc ca să se noteze această promisiuneîn ambele cărți funciare.

4.11. Dacă din motivele menționate mai sus sau din cauza reorganizării judiciare sau falimentului adjudecatarei schimbul nu se va putea realiza până la data declanșării acestor proceduri, municipiul Zalău nu are nici o responsabilitate cu privire la investițiile realizate de adjudecatară pe terenul pe care aceasta din urmă va construi noua “Bază Sportivă”. în momentulînregistrării la instanță a declanșării reorganizării judiciare sau falimentului adjudecatarei notațiunile promisiunii bilaterale de schimb se vor radia de plin drept din ambele cărți funciare, prin simpla depunere la Biroul CF la care se păstrează registrele de publicitate imobiliară a actului judecătorului sindic de declanșare a reorganizării judiciare sau falimentului adjudecatarei, la cererea oricarei parți sau a organelor abilitate să facă respectivele comunicări.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEMNEAZA,

Filip Vasile                                                           SECRETAR Potrovita Stelian

© Primaria Municipiului Zalau