Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.22 din 23 februarie 2009

HOTĂRÂREA NR.22

 

privind respingerea cererilor de vânzare–cumpărare a unor construcții zootehnice  cu terenul aferent acestora, proprietatea privata a Municipiului Zalau și aprobarea vânzarii acestora prin licitație publică deschisa cu strigare 

Consiliul local al municipiului Zalău;

Avândîn vedere Referatul Directiei patrimoniu nr.3642 din 22.01.2009,

Hotărârile Consiliului local al municipiului Zalău nr.264/2002 și nr.20/2003,

Cererile de vânzare cumpărare nr.876/10.01.2008 ,852/09.01.2008 formulate de SC Elani SRL și d-l Păușan Florinîn numele AS Măgurice ,

Văzând prevederile art.7 alin.1 din OUG 168/2001 privind punereaîn valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii,îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate aprobată prin Legea 387/2002, completată si modificată prin Legea nr.335 din 8 iulie 2004,

în temeiul art.123 alin.1 si alin.2  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,cu modificarile ulterioare ;

în baza art.36  alin.1,2 lit.c, si alin.5 lit.b si alin.2 lit.c coroborat cu art.45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicata si cu modificarile ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1.Se resping cererile de vânzare–cumpărare nr.876/10.01.2008, 852/09.01.2008 a SC Elani SRL si a d-lui Păușan Florinîn numele AS Măgurice pentru dobândireaîn condițiile OUG 168/2001 a imobilelor construcții zootehnice cu terenul extravilan aferent acestora, proprietatea privata a Municipiului Zalau, identificateîn CF Zalău 4706/N nr.cad.5813,în suprafață de 5800 mp, pentru considerentele arătateîn Referatul Directiei patrimoniu nr.3642 din 22.01.2009 care face parte integranta din prezenta hotărâre ( anexa 1).

Art.2.(1) Se aproba vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilelor construcții zootehnice cu terenul extravilan aferent acestora, proprietatea privata a Municipiului Zalau, identificateîn CF Zalău 4706/N nr.cad.5813,în suprafață de 5800 mp, conform planului de amplasament și delimitare. Anexa 2 la prezenta hotărâre.

(2)Se aprobă Caietului de sarcini pentru vânzarea  prin  licitație publică deschisa a imobilului identificat conform art.2 alin.1,caiet de sarcini  care constituie anexa 3 la prezenta hotarare.

(3)Pretul de vanzare de pornire la licitatie a imobilului asa cum este identificatîn CF 4706/N nr.cad.5813 este de 491.100 lei, conform Raportului de expertiza tehnica si de evaluareîntocmit de expert Orza Mircea ( anexa 4 )  și se va achita integral in termen de cel mult 30 zile de la data adjudecarii.

            Art.2.Comisia de licitatie va fi stabilită prin Dispoziția primarului municipiului Zalău, iar primarul este imputernicit sa semneze prin delegat contractul autentic de vânzare-cumpărare. Cheltuielile privind operatiunile de vanzare cadîn sarcina cumpărătorului.

            Art.3.Prezenta hotărâre poate fi  contestată de persoanele interesate la Tribunalul Salaj potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ .

            Art.4.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Directia patrimoniu si comisia de licitatie.

            Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Institutia Prefectului județului Sălaj;

                        -Primarul municipiului Zalău;                                                

                        -Direcția economica;                                                                        

                        -Directia tehnica;                                                                                

                        -Directia patrimoniu;

                        -Directia  Administrație publică locală;

                        -SC Elani SRL;

-Păușan  Florin.

 

 

Notă: Luând act de existența unui proces demarat de către SC Elani SRL pentru imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri executivul Primăriei municipiului Zalău va demara procedura de licitație  doar la finalizarea litigiului.

 

Anexa 3 la HCL nr.22/23.02.2009

 

CAIET DE SARCINI

 

privind vânzarea prin licitație publică a imobilului identificatîn CF 4706/N nr.cad. 5813 - Ferma Măgurice, de la adresa Zalău, cartier Ortelec, str. Măguricei nr.5

 

CAP.I. Denumirea și sediul autorității administrației publice care organizează licitația: Municipiul Zalău

Adresa: Zalău, Piața I. Maniu nr. 3, județul Sălaj

Nr. telefon: 0260-610550, fax: 0260-661869, e-mail: primaria@zalausj.ro

CAP. II. OBIECTUL VÂNZĂRII

2.1.Imobilul ce urmează a fi vândut se află situatîn extravilanul municipiului Zalău, cartier Ortelec, str. Măguricei, nr.5, identificate În CF 4706/N Zalău nr.cad.5813.

2.2. Imobilul care face obiectul vânzării este  proprietatea privată a municipiului Zalău.

 CAP. III.  TEMEI LEGAL

-prevederile art.36  alin.2 lit.c și alin.5, lit.b din Legea 215/2001 republicata, privind administrația publică locală;

-prevederile art.123 din Legea 215/2001 republicată, (1) Consiliile locale și consiliile județene hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local sau județean, după caz, să fie dateîn administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fieînchiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau județean,în condițiile legii;

-prevederile art.5, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic aplicabil acesteia “Dreptul de proprietate privată al statului sau al unitaților administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.”

CAP. IV  ORGANIZAREA LICITAȚIEI ȘI ELEMENTE DE PREȚ

4.1.La licitație pot participa persoane fizice, persoane fizice autorizate și persoane juridice.

4.2.Prețul de pornire la licitație a imobilului este cel este cel rezultat din Raportul de expertiză tehnică și evaluare, anexă la HCL 139/2008.

Prețul de vânzare adjudecat se va achita integralîn termen de maxim 30 zile calendaristice  de la data adjudecarii sub sancțiunea anulării adjudecării licitației și organizarea unei noi licitații.

Cheltuielile legate deîncheierea contractelorîn forma autentică și notarea dreptului de proprietateîn favoarea cumpăratorului vor fi suportate de către acesta.

4.3.Pasul de strigare la licitație este de 500 lei.

4.4.Garanția de participare la licitație esteînîn suma de 10000 lei.

Garantia se va plati in lei in contul  Primariei municipiului Zalau nr. RO76TREZ5615006XXX000186, deschis la Trezoreria Zalau, cod fiscal 4291786, pâna cel tarziu cu o zi inainte de termenul stabilit pentru licitatie. Restituirea garanției către participanții care nu au câștigat licitația se face la cererea acestora.

Garanția depusă de ofertantul câștigător se reține de vânzător pânăîn momentul achitarii integrale a prețului adjudecat.

Garanția de participare se pierdeîn următoarele cazuri:

            -neprezentarea la licitația publică;

            -neachitarea prețului adjudecatîn termenul prevăzut la art. 4.2. alin.2.

4.5.înscrierea la licitație se face pe bază de cerere care se depune la Centrul de Relații cu Publicul, cam.4, parterul Primăriei Zalău, până la data prevazutăîn anunțul de licitație, la care se anexează următoarele:

-copie act de identitate/certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;

-dovada achitării garanției de participare la licitație;

-dovada achitării caietului de sarcini;

- certificat fiscal eliberat de Serviciul de impozite și taxe al Primariei Zalău, din care să reiasă că nu are debite  față de bugetul local;

4.6.Comisia de licitație are dreptul să descalifice ofertanții care nuîndeplinesc prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

4.7.Garanția de participare se va restitui participanților care au participat dar nu au adjudecat licitația,în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitarea restituirii. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice se vor depune la Centru de Relații cu Publicul al  Primăriei Municipiului Zalăuîn termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiileînregistrateîn termen de 5 zile de la dataînregistrării acestora.

CAP. V. DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

5.1.în ziua stabilită pentru licitație, comisia se vaîntruni având asupra ei documentațiileîntocmite pentru imobilul scos la licitație și la ora stabilită va declara licitația deschisă.

Licitația vaîncepe prin citirea participanțilorînscriși și se vor anunța cererile respinse, precum și motivele.

Ofertanții vor participa la licitație prezentând actul de identitate sau  actul prin care au fost delegați să participeîn numele persoanei juridice la licitație (Împuternicire pentru reprezentatul, care nu este administratorul  persoanei juridice).

Licitația propriu-zisă vaîncepe prin strigare,începând cu prețul de pornire al licitației stabilit prin Raportul de expertiză tehnică și evaluare, anexă la HCL 139/2008, respectiv 491100 lei. Pasul de strigare va fi de 500 lei.

5.2.Adjudecarea se faceîn favoarea ofertantului care la cea din urmă strigare a oferit prețul cel mai mare.

5.3.Dupăîncheierea licitației, participanții și comisia de licitație vor semna procesul verbalîncheiat privind derularea licitației

CAP. V I. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1.Vânzătorul are următoarele obligații:

-să predea cumparatorului bunul vândut pe baza unui proces verbal de predare-primire;

-să se prezinte la notar pentruîncheierea contractului de vânzare-cumpărareîn formă autentică;

-vânzătorul nu răspunde de viciile ascunse;

-vânzătorul garantează pe cumpărator pentru evicțiunea totală sau parțială a bunului ce face obiectul vânzării.

6.2.Cumpărătorul are următoarele obligații:
a)cumpărătorul se obligă să achite prețul imobilului, la valoarea adjudecată

(inclusiv TVA)în termen de 30 de zile calendaristice de la data adjudecării sub

sancțiunea anulării adjudecării și reluarea procedurii de licitație publică;
b)să plătească cheltuielile vânzării: cheltuielile propriu-zise ale actului, taxele de

timbru și de autentificare-onorariul notarial, de publicitate imobiliară, etc.

CAP. VII. DISPOZIȚII FINALE

7.1.Drepturile șiîndatoririle părților se stabilesc prin contractul de vânzare-cumpărare.

7.2.Caietul de sarcini, se pune la dispoziția solicitantului contra cost, la valoarea de 500 lei. Caietul de sarcini se  poate  procura de la camera 1 a Primariei Municipiului Zalău, unde se va achita  și contravaloarea acestuia. Contravaloarea caietului de sarcini nu se restituie in  nici o situatie.

7.3.Transmiterea dreptului de proprietate opereazăîn momentulîncheierii contractului de vânzare-cumpărareîn formă autentică.

Părțile se vor prezenta după achitarea integrala a prețului, dar nu mai târziu de 30 zile calendaristice de la adjudecare, la un birou notarial pentruîncheiereaîn formă autentică a contractului de vânzare-cumpărare.

7.4.Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, garanția de participare la licitație.

7.5.Nu vor participa la licitație persoanele juridice sau persoanele fizice care:

-au debite față de bugetul local;

-au fost adjudecători ai unei licițatii anterioare și nu auîncheiat contract cu Consiliul Local al Municipiului Zalău;

7.6.Prinînscrierea la licitație toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se considerăînsușite de ofertant.

 

© Primaria Municipiului Zalau