Hotărâri - Arhiva

Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA nr.73 din 10 aprilie 2006

 privind aprobarea delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Compania de Apă Someș S.A.

Consiliul local al municipiului Zalau

în vederea aprobării Contractului de delegare directa, prin concesionare, a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare,

Aprobarea contractului mai sus menționat este consecința delegării directe a gestiunii serviciului public ca urmare a unei reorganizări teritoriale a prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare bazată pe principii de eficiență economică și performanță operațională, concesionar fiind S.C. Compania de Apă Someș S.A.,operator unic atestat de ANRSC,

Ținând seama de prevederile:

    • art. 3 alin. 3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și pct. II/3 din anexa la lege;

    • art. 14 alin. 1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările și completările ulterioare;

    • art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 634/2002, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1353/2003 privind aprobarea Regulamentului - cadru și a Contractului - cadru de de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și art. 45 din Regulamentul -cadru;

    • art. 10 și 38 alin.2 lit. f) și g) din Legea nr. 215/2001.

Fiindîndeplinite prevederile art. 45 și art. 46 din Legea nr. 215/2001.

în temeiul drepturilor conferite de art. 109 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă Contractul de delegare directă a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizareîn favoarea concesionarului S.C. Compania de Apă Someș S.A. act care constituie anexa și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 . Se deleaga dl Capilnasiu Sandu Victor Radu –primar al municipiului Zalau , pentru a reprezenta Consiliul local al municipiului Zalau la semnarea si executarea Acordului de Proiect.

Art. 3 . Se imputerniceste sa semneze in numele si pentru Consiliul local al municipiului Zalau Contractul de Concesiune intre Consiliul local al municipiului Zalau si Compania de Apa Somes SA , Dl Capilnasiu Sandu Victor Radu - primar al municipiului Zalau .

ART. 4 .Se imputerniceste sa semneze in numele si pentru Consiliul local al municipiului Zalau , Conventia de garantie dintre Ministerul Finantelor Publice , Consiliul local al municipiului Zalau si Compania de Apa Somes SA , dl _______________( de preferat Presedintele Consiliului Judetean Salaj, pt municipiile si orasele din Salaj/ Presedintele Consiliului Judetean Cluj pt municipile si orasele din Cluj. )

Art. 5. Cu ducerea laîndeplinire și punereaîn aplicare a prezentei hotărâri seîncredințează Directia tehnica si Directia economica.

Odata cu intrarea in vigoare a prezentei hotarari isi inceteaza valabilitatea HCL nr.34 din 21.02.2005.

Art.6.Prezenta hotarare se comunica cu :

-Institutia Prefectului judetului Salaj

-Primarul municipiului Zalau

-SC Publiserv SA Zalau

-SC Compania de Apa Somes SA Cluj

-Directia economica

-Directia tehnica

-Directia administratie publica locala

-Consiliul Judetean Salaj

Cvorum:_________"pentru"

_________"impotriva"

__________"abtineri"

PRIMAR,

ing.CăpÎlnașiu S.V.Radu

Anexa la Hotararea Consililui local al municipiului Zalau nr.73 din 10 aprilie 2006

CONTRACT

de delegare directă a gestiunii serviciilor publice

de alimentare cu apă și de canalizare

Delegarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare se faceîn condițiile prezentului Contractîntocmit ținând cont de prevederile Regulamentele - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin concesiune și ținând cont de Regulamentule de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,în sisteme centralizate zonale și sisteme centralizate locale, numiteîn continuare "Regulamente".

CAPITOLUL I: Contract de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune

Autoritățile publice județene și locale, reprezentate prin Consiliul Județean Cluj, Consiliul Local al Orașului Huedin, Consiliul Local al Municipiului Gherla, Consiliul Local al Municipiului Dej, Consiliul Județean Sălaj, Consiliul Local al Municipiului Zalău, Consiliul Local al Orașului Cehu Silvaniei, Consiliul Local al Orașului Șimleu Silvaniei, Consiliul Local al Orașului Jibou, au aprobat,în temeiul art. 26, lit. e și art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 32/2002 și art. 45 din Hotărârea Guvernului nr. 1353/2003, delegareaîn mod direct a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare operatorului unic S.C. Compania de Apă Someș S.A.,la care autoritățile publice susmenționate dețin acțiuni, astfel : Judetul Cluj 685.352 actiuni,.Judetul Salaj 2.000 actiuni, Municipiul Zalau 200 actiuni, Municipiul Dej 50 actiuni, Municipiul Gherla 50 actiuni,Orasul Huedin 50 actiuni, Orasul Jibou 50 actiuni ,Orasul Cehu Silvaniei 50 actiuni , Orasul Simleu Silvaniei 50 actiuni

CAPITOLUL II. Părțile contractante

între:

1. Judetul Cluj prin dl. Nicoară Marius Petre, președintele Consiliul Județean Cluj, cu sediulîn municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, județul Clujîn calitate de Concedent, pe de o parte,

2. Orasul Huedin prin dl.primar Chis Nicolae de la Primaria Orașului Huedin, cu sediulîn .Orașul Huedin, strada Horea nr. 1, județul Clujîn calitate de Concedent, pe de o parte, 3. Municipiul Gherla prin dl. primar Dragan Giurgean Ionel-Ovidiu de la Primaria Municipiului Gherla, cu sediulîn .Municipiul Gherla, strada Bobâlna, nr. 2, județul Clujîn calitate de Concedent, pe de o parte, 4. Municipiul Dej prin dl. primar Ungur Ioan de la Primaria Municipiului Dej, cu sediulîn .Municipiul Dej, strada 1 Mai, nr. 2, județul Clujîn calitate de Concedent, pe de o parte, 5. Judetul Salaj prin dl. Marc Tiberiu ,presedintele Consiliul Județean Sălaj, cu sediulîn municipiul Zalau, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, județul Sălajîn calitate de Concedent, pe de o parte, 6. Municipiul Zalau prin dl. primar Capilnasiu Sandu Victor Radu de la Primaria Municipiului Zalău cu sediulîn .Municipiul Zalău, strada Iuliu Maniu, nr. 3, județul Sălajîn calitate de Concedent, pe de o parte,

7. Orașul Cehu Silvaniei prin dl. primar Cuceu Vasile Consiliul de la Primaria Orașului Cehu Silvaniei, cu sediulîn Orașul Cehul Silvaniei, strada Gh. Pop de Băsești, nr. 20, județul Sălajîn calitate de Concedent, pe de o parte,

8. Orașul Șimleu Silvaniei prin dl.primar Turcas Septimiu Calin de la Primaria Orașului Șimleu Silvaniei, cu sediulîn .Orașul Șimleul Silvaniei, strada Libertății nr. 3, județul Sălajîn calitate de Concedent, pe de o parte, 9. Orasul Jibou prin dl primar Borz Augustin de la Primaria Orașului Jibou, cu sediulîn Orașul Jibou, strada 1 Decembrie 1918, nr. 4, județul Sălajîn calitate de Concedent, pe de o parte, (in acest Contract termenul « Concedent » se va referi la fiecare dintre partile mentionate mai sus.)

și

Societatea Comercială Compania de Apă Someș S.A., codul unic deînregistrare R 201217, cu sediul principalîn municipiul Cluj - Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj, reprezentată prin dl. Ciatarâș Dorin Marcel, având funcția de director general,în calitate de Concesionar, pe de altă parte.

S-aîncheiat prezentul Contract de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, numitîn continuare Contract.

CAPITOLUL III : Definitii

Oriunde vor fi folositi in acest Contract (inclusiv Anexe), doar daca din context nu se intelege altfel, urmatorii termeni vor avea urmatorul inteles:

«A.N.R.S.C » inseamna Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciilor Publice de Gospodarire Comunala  ;

«Concedentul » are intelesul precizat in Capitolul II (Partile contractante) al acestui Contract ;

«Concesionar » are intelesul precizat in Capitolul II (Partile contractante) al acestui Contract ;

« Contracte Internationale de Imprumut » inseamna Contractele de Imprumut nr. 569/1997 din data de 4 august 1997 si nr. 28884/2005 din data de 22 iulie 2005 incheiate de Concesionar si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, si Contractul de Imprumut nr. 21491/2002 din data de 8 martie 2002 incheiate intre Concesionar si Banca Europeana de Investitii ;

«Planificarea Cadru si de Afaceri» inseamna Planul de Afaceri și Planul de Investitii care stau la baza desfășurării activității operatorului

« Regulamente » inseamna Regulamentul de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizareîn sisteme centralizate zonale și sisteme centralizate locale.

CAPITOLUL IV: Obiectul Contractului

Art. 1. Obiectul Contractuluiîl constituie concesiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, atribuirea concesiunii fiind consecința delegării directe a gestiunii, precum și exploatarea prin concesiune a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare necesare pentru realizarea serviciilor,în localitățile din sistemele actuale zonale Cluj, Huedin, Gherla, Dej, Salaj, Zalău, Cehu Silvaniei, Șimleu Silvaniei și Jibou.

Art. 2.A. Obiectivele Concedentului sunt: a)îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice șiîn scopul atragerii investițiilor profitabile pentru comunitățile locale;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

d) protecția mediului;

e) asigurarea contorizării branșamentelorîn vederea determinării consumului de apă pentru fiecare consumator cu care seîncheie contract de furnizare;

f) menținereaîn stare perfect funcțională șiîmbunătățirea sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare concesionate, ținând cont de starea tehnică actuală a sistemelor;

g)îmbunătățirea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.

B. Obiectivele Concesionarului sunt:

a) asigurarea exploatării șiîntreținerea eficientă a bunurilor proprietate publică (se va intelege “bunurile in legatura cu alimentarea cu apa si canalizarea” pe care Concesionarul le detine in proprietate si/sau le utilizeaza);

b) asigurarea furnizării serviciilor de alimentare cu apa si canalizareîntr- o maniera diligenta si profesionista iar serviciile să fie conforme și să se adapteze necesităților utilizatorilor.

S-a convenit că obiectivele prezentate mai sus sunt declarații de intenție pentru a ajuta la interpretarea Contractului,însă nu vor opera astfelîncât să prevaleze față de prevederile specifice ale Contractului.

Părțile confirmă că la data semnării Contractului, serviciile nuîndeplinescîn totalitate nevoile de servicii și nici pe deplin toate legile aplicabile,în principal legile privind protecția mediului, siguranță și sănătate.

Art. 3. în derularea Contractului, Concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri in legatura cu alimentarea cu apa si de canalizare si sunt: bunuri de retur, bunuri de preluare si bunuri proprii 

a) bunuri de returîn conformitate cu Anexa nr. 1. Bunurile de retur aparțin Concedentului. Concedentul acordă o concesiune exclusivă asupra bunurilor proprietate publică existente la data semnării Contractului și asupra celor ce vor fi realizate după această dată ca rezultat al investițiilor realizateîn baza prevederilor prezentului Contract. Concesionarul va realiza investitiile necesare potrivit PLANIFICARII CADRU SI DE AFACERI in masura efectuarii de catre Concedent a platilor prevazute in Articolul 15 paragrafele 14 si 15. Pe toată durata Contractului, Concesionarul va păstra bunurile proprietate publicăîn stare bună de funcționare, avândîn vedere starea acestora la data intrăriiîn vigoare a Contractului șiîn astfel de condițiiîncât acestea să rămână corespunzătoare folosiriiîn vedereaîndeplinirii serviciilor și ținând cont de necesitateaîntreținerii periodice, de natura și caracteristicile fiecărui tip de bunuri, precum și de uzura morală si de durata normala de functionare a acestora. . Bunurile de retur vor reveni de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini Concedentului, la dataîncetării Contractului. Acestea vor fi returnate Concedentuluiîn bună stare de operare luândîn considerare starea tehnică actuală a sistemelor, laîncetarea Contractului, indiferent de forma de reziliere a acestuia. Inventarul menționatîn anexa nr. 1 furnizează cele mai bune informații disponibile la momentul semnării Contractului. în cazulîn care,în orice moment după data intrăriiîn vigoare a Contractului, una din părți descoperă că oricare dintre bunurile proprietate publică , care face parte din sistemul de apa si canalizare a Concedentului a fost omis de pe lista bunurilor și, ca urmare, nu a fost transferat Concesionarului, Concedentul se angajează să transfere imediat acel bun Concesionaruluiîn aceleași condițiiîn care au fost transferate celelalte bunuri. Părțile vor modifica corespunzător Anexa nr. 1.

b) bunuri de preluare . Bunurile de preluare sunt bunurile detinute sau care vor fi detinute de Concesionar in viitor si pe care Concesionarul le foloseste pentru realizarea serviciilor prevazute in acest Contract. Bunurile de preluare pot reveni Concedentului după expirarea Contractului,în măsuraîn care Concedentulîși manifestă intenția de a prelua bunurile respectiveîn schimbul plății unei compensații egale cu valoarea stabilita de parti sau iarîn caz de neÎnțelegere intre parti, de catre o comisie de experti compusa din trei membri. In cazul in care partile nu se inteleg in legatura cu nivelul compensatiei ce urmeaza a fi platita de catre Concedent Concesionarului, in termen de 10 zile de la trimiterea notificatii de catre o parte celeilalte parti, partile vor numi o comisie de Experti care va determina nivelul compensatiei ce urmeaza a fi platita. Comisia de experti va fi compusa din trei Experti. Un Expert va fi numit de carte Concedent, un al doilea Expert va fi numit de catre Concesionar iar cel de al treilea Expert va fi numit, in termen de 10 zile de la numirea celui de al doilea Expert, ce catre Expertii desemnati de catre Concedent si, respectiv, de catre Concesionar. In scopul acestui articol, "Expert" inseamna o persoana avand calitatea de expet contabil autorizat si o experienta de cel putin cinci ani;

c) bunuri propriiîn conformitate cu Anexa nr. 3. Bunurile proprii, mai precis acele bunuri care aparțin in prezent si/sau in viitor Concesionarului și sunt folosite de către acesta pe perioada derulării Contractului și care, la data expirării prezentului Contract, vor rămâneîn proprietatea acestuia. Concesionarul va folosi pentru asigurarea serviciilor, bunurile aflateîn proprietatea sa, precum și pe cele dobânditeîn perioada de derulare a prezentului Contract. Aceste bunuri sunt de natura utilajelor, echipamentelor, mijloacelor de transport, sculelor etc.

CAPITOLUL V: Dispoziții generale

Art. 4. Prezentul Contract are ca anexe obligatorii următoarele:

a) Anexa 1: inventarul bunurilor proprietate publică și privată, existente (cantitate, caracteristici tehnice, starea tehnică actuală etc) aferente serviciului respectiv și care sunt concesionate Concesionarului pe durata Contractului;

b) Anexa 2 : procesul - verbal de predare - preluare a bunurilor necesare realizării serviciului concesionat ;

c) Anexa 3 : bunuri proprii ale Concesionarului

d) Anexa 4 indicatori de performanta ,cantitatea si calitatea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare.

e) Anexa 5 : : prioritati de investitie (sau modalitatea de luare a deciziilor).

Art. 5. Concedentul, parteîn acest Contract, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare concesionate prin acest Contract, precum și dreptul de a urmări, controla și supraveghea:

a) modul de respectare și deîndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de către Concesionar;

b) calitatea și eficiența serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanță stabilițiîn prezentul Contract;

c) modul de administrare, exploatare, conservare și menținereîn funcțiune, dezvoltare și/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar - urbanăîncredințată prin Contract;

d) modul de formare și stabilire a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, astfelîncât acestea să asigure eficiența serviciilor și numerarul necesar achitării tuturor obligațiilor privind datoria externă, către buget, fonduri speciale, furnizori, salariați etc.

Art. 6 a) Atata timp cat Concesionarul are obligatia de a-si indeplini obligatiile prevazute in prezentul Contract, Concesionarul nu va fi tinut raspunzator pentru neexecutarea obligatiilor si va fi despagubit de catre Concedent pentru orice pierdere daca, pe durata executarii Contractului, Concesionarul este impiedicat sau intarziat in executarea obligatiilor asumate prin Contract datorita unor evenimente imprevizibile si insurmontabile; in aceasta situatie Concesionarul va fi indreptatit la o indemnizatie temporara acordata de Concedent sau va fi indreptatit la o majorare de tarif, pe o perioada de timp rezonabila, pentru a putea recupera toate pierderile rezultand din aparitia acestor evenimente imprevizibile;

b) valoarea indemnizației sau nivelul majorarii de tarif se stabilește de comun acord de către părți, iarîn caz de neÎnțelegere intre parti, de catre o comisie de experti compusa din trei membri. In cazul in care partile nu se inteleg in legatura cu nivelul indemnizatiei ce urmeaza a fi platita de catre Concedent Concesionarului, in termen de 10 zile de la trimiterea notificatii de catre o parte celeilalte parti, partile vor numi o comisie de Experti care va determina nivelul indemnizatiei ce urmeaza a fi platita. Comisia de experti va fi compusa din trei Experti. Un Expert va fi numit de carte Concedent, un al doilea Expert va fi numit de catre Concesionar iar cel de al treilea Expert va fi numit, in termen de 10 zile de la numirea celui de al doilea Expert, ce catre Expertii desemnati de catre Concedent si, respectiv, de catre Concesionar. In scopul acestui articol, "Expert" inseamna o persoana cu studii avansate in domeniul serviciilor de furnizare a apei potabile si de canalizare, sau protectia mediului si avand cel putin cinci ani de experienta in domentiul serviciilor de furnizare a apei potabile si de canalizare;.;

c) potrivit paragrafului (a) de mai sus, prin termenul «evenimente imprevizibile si insurmontabile» seînțelege evenimente de (i) natură economică (ca de exemplu crize economice, greve sau alte conflicte de munca, creșterea sau prăbușirea spectaculoasă a prețului unei mărfi), (ii) de natură politică (război (declarat sau nedeclarat), revoluție, descoperirea de munitie, mine, armament ingropat, sau revolte), (iii) de natură administrativă (intervenția sau neinterventia unei autorități, alta decât Concedentul), sau (iv) accidente sau dezastre (ca de exemplu incendii, explozii, accidente, inundatii, cutremure), oricare dintre acestea ar afecta posibilitatea Concesionarului de a executa Contractul (fiecare dintre evenimentele prevazute la punctele (i)-(v) de mai sus se considera un «Eveniment de Forta Majora » ) ;

d) daca in urma aparitiei unui Eveniment de Forta Majora posibilitatea Concesionarului de a executa Contractul este afectata pe o perioada mai mare de 4 luni, atunci se vor aplica prevederile articolului 22;

e) fara a lua in considerare cele de mai sus, in cazulîn care Concedentul,în baza puterilor sale publice, ia orice măsură impotriva Concesionarului, sau o masura care afecteaza in orice alt mod drepturile Concesionarului potrivit acestui Contract., sau careîngreunează situația economică a Concesionarului, atunci Concesionarul va avea dreptul la o despagubire primita de la Concedent, stabilita de părți de comun acord, sau, , iarîn caz de neÎnțelegere intre parti, de catre o comisie de experti compusa din trei membri. In cazul in care partile nu se inteleg in legatura cu nivelul indemnizatiei ce urmeaza a fi platita de catre Concedent Concesionarului, in termen de 10 zile de la trimiterea notificatii de catre o parte celeilalte parti, partile vor numi o comisie de Experti care va determina nivelul indemnizatiei ce urmeaza a fi platita. Comisia de experti va fi compusa din trei Experti. Un Expert va fi numit de carte Concedent, un al doilea Expert va fi numit de catre Concesionar iar cel de al treilea Expert va fi numit, in termen de 10 zile de la numirea celui de al doilea Expert, ce catre Expertii desemnati de catre Concedent si, respectiv, de catre Concesionar. In scopul acestui articol, "Expert" inseamna o persoana cu studii avansate in domeniul serviciilor de furnizare a apei potabile si de canalizare, sau protectia mediului si avand cel putin cinci ani de experienta in domentiul serviciilor de furnizare a apei potabile si de canalizare;

. CAPITOLUL VI. Termenul

Art. 7 (1) Durata Contractului pentru Concedentul Judetul Cluj este de 30 ani,începând de la data semnarii Contractului

(2). Durata Contractului pentru Concedentul Orasul Huedin este de 30 ani,începând de la semnarii Contractului

(3) Durata Contractului pentru Concedentul Municipiul Gherla este de 30 ani,începând de la data semnarii Contractului(4) Durata Contractului pentru Concedentul Municipiul Dej este de 30 ani,începând de la data semnarii Contractului

(5) Durata Contractului pentru Concedentul Judetul Salaj este de 30 ani,începând de la data semnarii Contractului

(6). Durata Contractului pentru Concedentul Municipiul Zalau este de 30 ani,începând de la data semnarii Contractului

(7) Durata Contractului pentru Concedentul Orasul Cehu Silvaniei este de 30 ani,începând de la data semnarii Contractului

(8). Durata Contractului pentru Concedentul Orasul Șimleu Silvaniei este de 30 ani,începând de la data semnarii Contractului

(9) Durata Contractului pentru Concedentul Orasul Jibou este de 30 ani,începând de la data semnarii Contractului

Art. 8. Contractul poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială prin simplul acord de vointa a partilor.

Art. 9. După expirarea termenului de concesiune prevăzut de prezentul Contract la licitație privind concesionarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare ce fac obiectul prezentului Contract, ofertantii clasati pe primul loc vor fi departajati in functie de punctajul obtinut pentru criteriul cu ponderea cea mai mare sau in functie de prevederile legale in vigoare la data respectiva.

CAPITOLUL VlI. Redevența

Art. 10. Pe perioada derulării Contractului, Concesionarul datorează redevență Concedentului de la data aplicării tarifului cuprinzând redevența.

în cazul existenței unui Contract Internațional de împrumutîn perioada derulării prezentului Contract, redevența va fi virată de către Concesionar Concedentului. Concedentul va vira,în termen de 5 zile lucratoare de la data primirii, redevențaîncasatăîntr-un fond de rezervă (MRD), definitîn Contractul Internațional de împrumut, deschis de Concesionar.

1. Redeventa anuala stabilita de catre Concedent in sarcina Concesionarului va avea un asemenea nivel incit sa acopere serviciul datoriei externe si crearea unui fond pentruîntreținere, reabilitare și dezvoltare,potrivit acordurilor de finantare si legislatiei in vigoare la data semnarii prezentului Contract (OUG nr.198/2005,compectata cu Norme pentru constituirea ,alimentarea si utulizarea Fondului de intretinere ,inlocuire si dezvoltare).Redeventa anuala va fi modificata periodic pentru scopul stabilit.

Redevența va fiîntotdeauna folosităîn următoarele scopuri:

a) acoperirea serviciului datoriei externe (rateîmprumut, comisioane, dobânzi etc) pentruîmprumuturile care sunt subiectul Contractelor Internaționale de împrumut;

b) acumularea / utilizarea unui fond pentruîntreținere, reabilitare și dezvoltare. Utilizarea acestui fond se va face pe bază de programe anualeîntocmite de Concesionar și aprobate de Concedent.

2.1 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Judetul Clujîn sumă de lei 4.488.906 lei/an.

2.2 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Orasul Huedinîn sumă de 1.611 lei /an.

2.3 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Municipiul Gherlaîn sumă de 0 lei /an.

2.4 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Municipiul Dejîn sumă de 102.408 lei/an.

2.5 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Judetul Salajîn sumă de 154.800 lei / an.

2.6 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Municipiul Zalauîn sumă de 480.000 lei /an.

2.7 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Orasul Cehu Silvanieiîn sumă de 3.000 lei /an.

2.8 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Orasul Șimleu Silvanieiîn sumă de 39.600 lei /an.

2.9 La data semnării contractului, redevența este asigurata prin pret/tarif in vigoare, pentru Concedentul Orasul Jibouîn sumă de 39.600 lei /an. 3. Concesionarul va plăti Concedentului redevența in baza unei facturi emise lunar ,in luna curenta pentru luna anterioara.Concesionarul va achita factura emisa in termen de 15 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a acesteia.

4. Redevența va fi intotdeauna reflectataîn nivelul tarifelor și va fi suficienta pentru a asigura plata tuturor sumelor datorate de catre Concesionar in baza Contractelor Internaționale de împrumut si crearea si mentinerea Fondului MRD. Redevența, majorată ulterior datei semnării Contractului, va fi aplicabilă Concesionaruluiîncepând cu data aprobării tarifului majorat. Redevența va avea un asemenea nivelîncât să acopereînîntregime costurileîmprumutului extern privind derularea programului SAMTID, să acopere integral costurileîmprumutului extern privind derularea Programului ISPA si integral costurile altor programe cu cofinanțare externăîn aria de servicii.

CAPITOLUL VllI. Plata redevenței

Art. 11. Plata redevenței se face astfel:

a.1în contul Consiliului Județean Cluj , din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

a.2în contul Consiliului Local al Orașului Huedin , din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

a.3în contul Consiliului Local al Municipiului Gherla, din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

a.4în contul Consiliului Local al Municipiului Dej, din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

a.5în contul Consiliului Județean Sălaj , din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

a.6în contul Consiliului Local al Municipiului Zalău , din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

a.7în contul Consiliului Local al Orașului Cehul Silvaniei , din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

a.8în contul Consiliului Local al Orașului Șimleul, din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

a.9în contul Consiliului Local al Orașului Jibou , din contul Concesionarului nr. RO47RNCB2200000000180001, deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.1 din contul Consiliului Județean Clujîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.2 din contul Consiliului Local al Orașului Huedinîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.3 din contul Consiliului Local al Municipiului Gherlaîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.4 din contul Consiliului Local al Municipiului Dejîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.5 din contul Consiliului Județean Sălajîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.6 din contul Consiliului Local al Municipiului Zalăuîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.7 din contul Consiliului Local al Orașului Cehul Silvanieiîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.8 din contul Consiliului Local al Orașului Șimleul Silvanieiîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

b.9 din contul Consiliului Local al Orașului Jibouîn contul Concesionarului (fond de rezervă) nr. RO25RNCB2200000000180009 deschis la Banca Comercială Română Cluj.

Neplata redevenței sau executarea cuîntârziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări deîntârziere, de către Concedentîn sarcina Concesionarului. Nevirareaîn contul de rezervă, de către Concedent ,in termen de 5 zile lucratoare a redevențeiîncasate de la Concesionar conduce la calcularea de majorări deîntârziere de catre Concesionar in sarcina Concedentului. în ambele cazuri majorările deîntârziere sunt la nivelul celor datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare.

CAPITOLUL IX. Drepturile părților. Prioritatea prevederilor

în cazulîn care prevederile acestui capitol intrăîn conflict cu prevederi specifice din alt articol, sensul acelor prevederi specifice va prevala asupra celor generale. Absența oricăror drepturi bine definite din acest capitol nu va invalida definițiile drepturilor prevăzuteîn oricare alt capitol.

SECȚIUNEA I: Drepturile Concesionarului

Art. 12. Concesionarul are următoarele drepturi:

1. să exploatezeîn mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile, activitățile și serviciile publice ce fac obiectul Contractului;

2. săîncaseze platile aferente serviciilor prestate. Utilizatorii au obligația de a achita serviciile sauîn caz contrar Concesionarul are dreptul de a sancționa clienții prin deconectare și/sau introducerea unei acțiuni judecătorești pentru recuperarea datoriilorîmpreună cu toate costurile: majorări deîntârziere și dobânzi aferente si sa puna in executare in orice alt mod drepturile sale in conformitate cu legislatia aplicabila ;

3. să aplice tariful aprobat conform prevederilor legale;

4. să propună modificarea tarifului aprobatîn situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual, inclusivîn cazulîn care redevența cuprinsăîn tariful aprobat nu acoperă integral / parțial, după caz, costul datoriei externe (rateîmprumut, comisioane, dobânzi etc);

5. să acceseze orice informație relevanta deținută de Concedent privind utilizatorii;

6. de a nu fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale,în cazulîn care această creștere rezultăîn urma unei acțiuni sau a unei măsuri dispuse de catre Concedent ,sau a unui Eveniment de Forță Majoră potrivit art. 6 sau art. 22 din acest Contract.

7. să primească de la Concedentîn contul de rezerva MRD (potrivit art. 15, pct. 14) toate sumele plătite de către Concesionar Concedentuluiîn temeiul art. 14, pct. 13 ;

8. pentru menținerea echilibrului contractual , tinând cont atât de interesele consumatorilor, cÎt și de interesele părților semnatare a prezentului Contract, Concesionarul are dreptul să urmărească obținerea celui mai bun raport cost/calitate, fără a afecta asigurarea condițiilor necesare realizării servicilor publice de alimentare cu apă și de canalizare , in condiții de eficiență economică corespunzătoare.

SECȚIUNEA II: Drepturile Concedentului:

Art. 13. Concedentul are următoarele drepturi:

1. să stabilească programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;

3. să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor tehnico - edilitare, de investiții,în scopul realizării acestoraîntr-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico - socială a localităților și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;

4. să realizeze investiții de interes comunîn domeniul infrastructurii tehnico - edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin asociere intercomunală, altele decat cele prevazute in prezentul Contract ;

5. să finanțeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

6. să contracteze și să garanteze (În condițiile legii)împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

7. să inspecteze bunurile, activitățile și serviciile publice concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modulîn care este satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obligațiilor asumate prin Contract, cu notificarea prealabilă a Concesionarului șiîn condițiile prevăzuteîn Regulament;

8. săîși manifeste intenția de a dobândi bunurile de preluare la incetarea Contractului și de a solicita Concesionaruluiîncheierea contractului de vânzare - cumpărare cu privire la aceste bunuri. în termen de 60 zile Concedentul este obligat săîși exercite dreptul de opțiune sub sancțiunea decăderii;

9. să aprobe structura, modificările și ajustările de tarife propuse de către Concesionar,în conformitate cu prevederile legaleîn vigoare si cu cerintele din Contractele Internationale de Imprumut (inclusiv Sectiunea 4.05 (Ajustarea Tarifelor) din Contractul de Imprumut nr. 28884/2005 din data de 22 iulie 2005) ;

10. sa stabileasca si alte obligatii suplimentare in sarcina Concesionarului,pentru exploatarea, concesionarea, inchirierea sau alte asemenea obligatii legate de executarea prezentului Contract, avand in vedere faptul ca Concedentul va plati imediat Concesionarului compesatii adecvate sau va aproba majorarile de tarif pentru ca acesta sa-si acopere integral costurile indeplinirii acestor obligatii suplimentare, potrivit art. 6 litera b din Contract;

11. dupa rambursarea de catre Concesionar a tuturor sumelor datorate in baza Contractelor Internationale de Imprumut, să rezilieze Contractulîn cazulîn care Concesionarul nuîși respectă obligațiile asumate prin prezentul Contract, cu respectarea clauzelor prevăzuteîn art. 19 și art. 23 din prezentul Contract.

 

CAPITOLUL X. Obligațiile părților

 

SECȚIUNEA I: Obligațiile Concesionarului

Art. 14. Concesionarul are următoarele obligații:

1. să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile necesare, cu sprijinul Concedentului potrivit art 15 pct. 20 din Contract .

2. să respecte prevederile "Regulamentului";

3. să servească toți utilizatorii existențiîn aria de acoperire pentru care a obținut concesiuneaîn condițiile prezentului Contract,arie mentionata in art.1 a prezentului Contract.

4. să monteze pe cheltuiala proprie contoare de apa la branșamentul fiecărui utilizator casnic, astefel incat sa se asigure ca facturarea este facuta in conformitate cu prevederile Contractului de Imprumut nr. 28884/2005 din data de 22 iulie 2005. Branșamentul reprezintă ansamblul de construcții și instalații prin care se realizează legăturaîntre rețeaua publică de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparținând utilizatorilor. Branșamentul deservește de regulă un singur utilizator. Branșamentul până la contor, inclusiv căminul de branșament și contorul, aparțin rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia. Contorul de branșament este aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de utilizator, care se montează pe branșame

© Primaria Municipiului Zalau