Hotărâri - Arhiva

Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.316 din 24 noiembrie 2008

HOTĂRÂREA NR.316

 

privind acordarea unui mandat special Primarului municipiului Zalău pentru a reprezenta Consiliul Local Zalăuîn cadrul adunărilor generale ale “Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii

din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa”

 

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

- H.C.L. Zalău nr.113/02.06.2003 privind participarea Consiliului Local al municipiului Zalău ca membru fondator la constituirea “Asociației Regionale pentru Dezvoltarea infrastructurii din bazinul hidrografic Someș – Tisa

            - Referatul Direcției Tehnice nr.52444/13.11.2008,

- prevederile art.11 alin.2 și ale art.36 alin.7 lit.c, art.36 alin.2 lit.d și alin.6 lit.a pct.14 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, ale art.10 și art.30 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, ale art.17, art.18 alin.2, art.21-24 și art.41 alin.1 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, H.G. nr.855/2008, art.13 lit.1, art.16 lit.2 alin.i, j, k, art.16 lit.3 alin.a, c, d, f și Statutul Asociației art.22 alin.1,

în temeiul art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se acordă mandat special d-lui Primar CăpÎlnașiu S.V. Radu,în calitate de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Zalău,în cadrul Adunărilor Generale ale Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa.

Art.2.Se acordă mandat special d-lui Primar CăpÎlnașiu S.V. Radu,în calitate de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Zalău, de a votaîn cadrul Adunărilor Generale ale Asociației Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa asupra:

- dizolvării și lichidării Asociației precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare

- aprobarea primirii de noi membriîn Asociație, precum și a retragerii și excluderii unor membri din Asociație

- aprobarea cotizației anuale

- aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de utilități publice existente, a programelor de mediu, elaborate și prezentate de consiliul director al Asociației

- aprobarea unei politici tarifare coerente, la nivelulîntregii arii a Serviciului, prevăzuteîn contractul de delegare

- aprobarea stabilirii, ajustării și modificării prețurilor și tarifelor propuse de operator de la data la care asociații hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic

- aprobarea caietului de sarcini și a regulamentului serviciului, consolidat și armonizat pentruîntreaga arie a Serviciului, elaborate și prezentate de consiliul director

Art.3.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Primarul municipiului Zalău.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                       -Instituția Prefectului - județul Sălaj

                       -Primarul municipiului Zalău

                       -Directia Administrație publică locală

                       -Direcția Economică

                       -Direcția Tehnică

                       -As. Reg. pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa

                       -Mass-media

© Primaria Municipiului Zalau