Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.71 din 03 aprilie 2006

privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului nou de investiții “Modernizarea sistemului de termoficare al municipiului Zalău”.

Avândîn vedere :
Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalău și Referatul nr. 13448/31.03.2006 al Direcției tehnice - Serviciul investiții.
în temeiul art. 40 alin.1 din OUG nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată prin Legea 108/2004.
în baza art. 38, alin. 2, lit. f și m și ale art. 46, alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă obiectivului nou de investiții "Modernizarea sistemului de termoficare al municipiului Zalău” la valoarea totală de 240.276.784 lei, respectiv 65.670.926 Euro, din care C+M 196.946.954 lei, respectiv 53.828.292 Euro, conform Anexei I, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.2. Seînsușesc principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției menționate, conform  Anexei II, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
Art.3. Cu ducere laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Serviciul investiții.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Institutia Prefectului județului Sălaj
Primarul Municipiului Zalău
Direcția Administrație Publică Locală
Direcția Tehnică
Direcția Economica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

FILIP VASILE                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                               SECRETAR,

                                                                               Potroviță Stelian

 

 

ANEXA NR. 1 la HCL nr. 71 din 03 aprilie 2006

DEVIZUL GENERAL

privind estimarea cheltuielilor necesare investiției “Modernizarea sistemului de termoficare al municipiului Zalău”

(În RON și Euro la cursul RON/euro din 22.12.2005)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusv TVA)

Total

Din care supusă achiziției publice

RON

Euro

RON

Euro

1

2

3

4

5

6

Partea I

Cap.I Cheltuieli pentru obținerea și amenajare terenului

1.1

Obținerea terenului

       

1.2

Amenajarea terenului

972.284

265.739

-

-

1.3

Amenajări pt. protecția mediului

1.810.460

494.823

   

Cap.II Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Asigurarea utilităților

-

-

   

Cap.III Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii de teren

50.000

13.666

   

3.2

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

1.969.470

538.283

   

3.3

Proiectare și engineering

6.102.004

1.667.761

   

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

902.334

246.620

   

3.5

Consultanță

3.549.851

970.223

   

3.6

Asistență tehnică

2.844.479

777.435

   

Cap.IV Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

185.100.304

50.590.441

   

4.2

Montaj utilaj tehnologic

5.015.993

1.370.940

-

-

4.3

Utilaje echipamente tehnologice si functionale cu montaj

11.425.556

3.122.761

-

-

4.4

Utilaje fără montaj si echipamente transport

-

-

-

-

4.5

Dotări

216.261

59.107

   

Cap.V Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

6.830.657

1.866.912

   

5.1.1

Lucrări de construcții

       

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

       

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

3.348.098

915.081

 

5.2.1

Comisioane, taxe, cote legale

       

5.2.2

Costul creditului

       

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

9.847.348

2.691.415

   

Cap.VI Cheltuieli pentru punereaîn exploatare

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

       

6.2

Probe tehnologice

291.685

79.722

   

TOTAL Partea I

240.276.784

65.670.926

   

Din care C+M

196.946.954

53.828.292

   

Partea II

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente

Partea III

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL

240.276.784

65.670.926

   

Din care C+M

196.946.954

53.828.292

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Filip Vasile                                            CONTRASEMNEAZĂ

                                                              SECRETAR,

                                                              Potroviță Stelian

 

ANEXA nr. 2 la HCL nr. 71 din 03 aprilie 2006

 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

privind “Modernizarea sistemului de termoficare al municipiului Zalău”

 

1. Valoarea totala a investitiei 65.670.926 Euro

Din care C+M 53.828.292 Euro

2. Durata de realizare a investitiei 3 ani

3. Venitul net actualizat 5.162.960 Euro

4. Rata interna de rentabilitate 16,26 %

5. Termenul de Recuperare Actualizat 10,7 ani

  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Filip Vasile                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                  SECRETAR

                                                                                  Potroviță Stelian

© Primaria Municipiului Zalau