Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.287 din 13 octombrie 2008

HOTĂRÂREA NR.287

 

privind modificarea Contractului de concesiune nr. 17146 din 27.04.2006   a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale din localitatea Zalău, administrarea depozitului de deșeuri municipale existent, Încheiat de Consiliul local al Municipiul Zalău cu S.C. Ave Sălaj Ecoserv S.R.L

            Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere: Referatul comun al Directiei economice si al Directiei Administratie Publica Locala  nr.45.248  din 30.09.2008;

            -HCL nr.211/27.08.2008  privind modificarea tarifelor practicate de către SC Ave Sălaj Ecoserv SRL pentru prestarea serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale si administrarea depozitului de deșeuri existent;

            -prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;    -Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților; Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților ,

            în conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.d și art.45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publice locală republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 17146 din 27.04.2006 a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale din localitatea Zalău, administrarea depozitului de deșeuri municipale existent, Încheiat de Consiliul local al Municipiul Zalău cu S.C. Ave Sălaj Ecoserv S.R.L după cum urmeaza:

            “Art.1.(1) Se modifică tarifele pentru prestarea serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale din localitatea Zalău, administrarea depozitului de deșeuri municipale existent ,Începând cu data de 01.09.2008 , tarife prevăzuteîn anexa 4 la contract astfel :

            a.)tariful pentru prestarea serviciului la persoane fizice și asociații de proprietari/locatari va fi de 3,57 lei/persoană/lună (TVA inclus);

            b.)tariful pentru prestarea serviciului la instituții publice și agenți economici va fi de 27,12 lei/mc (TVA inclus).

            (2)Concesionarul nu va stabili și nu va percepe diferențe de plată utilizatorilor care  până la data de 01.09.2008 au achitat tariful la nivelul anterior, pentru toate lunile din anul 2008. 

            (3)Tarifele practicate de concesionarîncepând cu data de 01.09.2008 includ o cotă de dezvoltare pentru constituirea fondului de dezvoltare, după cum urmează :

            -tariful pentru prestarea serviciului la persoane fizice și asociații de proprietari/locatari include o cotă de dezvoltare de 5,1 %;  

            -tariful pentru prestarea serviciului la instituții publice și agenți economici include o cotă de dezvoltare de 7,6 %.

            (4)Sumeleîncasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare, se constituie de concesionar din punct de vedere contabilîntr-un cont distinct, care va avea două analitice distincte, unul pentru sumeleîncasate corespunzătoare cotei care se aplică tarifului perceput persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari și unul pentru sumeleîncasate corespunzătoare cotei care se aplică tarifului perceput instituțiilor publice și agenților economici.Fondul rezultat va fi utilizat numai cu avizul Consiliului local al municipiului Zalău si numai pentru dezvoltarea infrastructurii sistemului public asa cum este definit de art.4 al Lg.nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor..

            Sumele se vor constitui lunar pânăîn data de 10 a luniiîn curs pentruîncasările efective ale lunii anterioare,într-un cont bancar distinct deschis pe seama operatorului.

            Sumele constituiteîn acest cont se vor putea utiliza numaiîn baza avizului autorității publice locale și numai pentru destinația pentru care s-a emis acest aviz.

            Art.2.Se completează art.8 al contractului cu 2 alineate ,ce vor fi alin.2  si 3 si care vor  avea următorul cuprins :

„ (2) Pe toată durata derulării contractului concesionarul va dețineîntr-un cont distinct , la dispoziția concedentului, garanțiaîn cuantumul stabilit la alin.1 al art.8 .”

„(3) în cazul neconstituirii garanțieiîn termen de 10 zile de laîncheierea actului adițional concedentul are dreptul să rețină imediat suma cu titlu de garanție dinîncasările efectuate de Serviciul taxe specialeîn numele concesionarului .”.

            Art.3.Se completează art 11 al contractului „ Obligațiile concesionarului „ pct.41 lit. a „ Investitii de modernizare „  cu următoarele prevederi :

            „Lucrarile de investitii și de modernizare prevazute la litera a se pot realiza de către concesionar și din fondul de dezvoltare constituit prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Zalău cu respectarea cumulativă a următoarele condiții :

            1.Bunurile achiziționate din fondul de dezvoltareîmpreună cu lucrările care se vor realizaîn punctele gospodărești din fondul de dezvoltare sunt asimilate bunurilor de retur, astfel că acestea vor fiînregistrateîn proprietatea publică a municipiului Zalăuîn baza procesului verbal de recepție, predat la concedent in termen de 5 zile de laîntocmire, urmând să fie dateîn gestiune și administare concesionarului pe toată durata contractuluiîn baza unui proces verbal de predare - primireîn folosință. Recepția bunurilor se va realiza  În prezența unui reprezentant a concedentului ,desemnat de primar.

            2.Bunurile achiziționate din cota de dezvoltare de către concesionar  vor fi puse la dispoziția persoanelor fizice și asociațiilor de proprietari/locatari numai pe bază de contract de comodat, iarîn cazul instituțiilor publice și agenților economici numai pe bază de contract deînchiriere.

            3.Amenajarea punctelor gospodărești se va realiza cu respectarea condițiilor și normelor de mediu, după obținerea avizelor și aprobărilor prevăzute de legislațiaîn vigoare,în baza autorizației de construire obținuteîn condițiile legii, numai după o prealabilă consultare cu concedentulîn legătură cu punctele gospodăreștiîn care vor fi efectuate lucrări și a aspectelor legate de natura lucrărilor care vor fi executate. Aceste lucrări urmează a se evidenția fizic și valoricîn patrimoniul public al municipiului Zalău.

            4.Punctele gospodărești noi vor intraîn proprietatea publică a municipiului Zalău pe bază procesului verbal de recepție și a procesului verbal de predare - primire, pentruînregistrarea acestoraîn evidența patrimoniului public al municipiului Zalău, urmând să fie dateîn gestiune și administrare operatorului pe toată durata de valabilitate a contractului.

            5.Pe toată durata contractului, concesionarulîl va informa pe concedent cu privire la bunurile achiziționate din fondul de dezvoltare, atât cantitativ cât și valoric, inclusiv prin specificarea duratei de serviciu (folosință) a acestora și depunerea de documente justificative cu privire la achiziție. Totodată,îl va informa periodic (lunar) cu privire la locația unde a repartizat aceste bunuri, cu referire inclusiv la cele care pe perioada de valabilitate a contractului vor necesita scoaterea din uz ( datorită deteriorării, etc.), casarea șiînlocuirea (denumire bun, nr. de inventar, proces verbal de casare ).

            6.în vederea identificării acestor bunuri, concesionarul va proceda la personalizarea acestora prin inscripționarea cu “ Proprietar Municipiul Zalăuși prin aplicarea pe fiecare dintre acestea a unui număr de inventar. „

            Art.4.în perioada 01.09.2008 – 31.12.2009, concesionarul va realiza din fondul de dezvoltare,în limita sumei de 291.157 lei, următoarele investițiiîn infrastructura tehnico–edilitară a sistemului public de salubrizare a municipiului Zalău, aprobate prin H.C.L. nr. 211 din 27.08.2008 :

      a.) 870 bucăți europubele - 40.000 lei;    

      b.) 197 bucăți eurocontainere - 104.000 lei

      c.) 20 bucăți containere pentru moloz - 50.000 lei

      d.) 3 bucăți containere pentru DEEE + deșeuri voluminoase - 45.157 lei

      e.) amenajarea a 52 de puncte gospodărești - 52.000 lei.

            Art.5.Redevența pentru anul 2008,începând cu luna septembrie 2008, este de 292.931,18 lei/an respectiv 24.410,93 lei/lună.

            Art.6.Se completează art. 17 alin. 2 lit. a din Capitolul 10 încetarea contractului”, astfel că art. 17 alin. 2 lit. a va avea următorul conținut :

             a.) bunuri de retur:

            -punctele gospodărești reamenajate și nouînființate cu dotările aferente  acestora;

            -punctele amenajateîn cartiere, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, cu dotările aferente;

            -gardul deîmprejmuire a depozitului de deșeuri;

            -platforma acoperită, pentru selectarea deșeurilorîn rampă;

            -europubele și eurocontainere, containere pentru moloz, containere pentru DEEE și deșeuri voluminoase, achiziționate din cota de dezvoltare.

            Art.7.Se completează art. 17 alin. 3 din Capitolul 10 încetarea contractului”, astfel că art. 17 alin. 3 va avea următorul conținut:

            (3)Laîncetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii prin concesionarea serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de  precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale din localitatea Zalău, administrarea depozitului de deșeuri municipale existent, bunurile de retur ce au fost utilizate de concesionarîn derularea concesiunii vor fi returnate fără obligație financiară, după cum urmează:

            -punctele gospodărești reamenajate și nouînființate cu dotările aferente  acestora;

            -punctele amenajateîn cartiere, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, cu dotările aferente;

            -gardul deîmprejmuire a depozitului de deșeuri;

            -platforma acoperită, pentru selectarea deșeurilorîn rampă;

            -europubele și eurocontainere, containere pentru moloz, containere pentru DEEE și deșeuri voluminoase, achiziționate din cota de dezvoltare.  

 

            Art.2.Cu ducere laîndeplinire seîncredințează Direcția patrimoniu si Directia tehnica-Serviciul Unitate Locala de monitorizare,servicii de utilitati publice.

            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituția Prefectului - județul Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Direcția administrație publică locală.

                        -Direcția Economică

                        -Direcția Tehnică

                        -D.G.A.D.P.- Zalău

                        -SC Ave Salaj Ecoserv S.R.L.

                        -Directia patrimoniu.

© Primaria Municipiului Zalau