Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.206 din 30 iulie 2008

HOTĂRÂREA NR.206

 

privind instituirea administrării speciale la SC Uzina Electrică Zalău SA

Consiliul local al municipiului Zalău;

            Avândîn vedere:

                        -refeartul colectivului de analiză  nr. 35310 din 28.07.2008;

                        -prevederile OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, ale Legii 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările ulterioare și ale HG nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale OUG nr.88/1997 și Legii 137/2002;

            în baza art.36 alin.2 lit.c și d și 45 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.Se instituie administrarea specială la CS Uzina Electrică Zalău SA urmând caîn această perioadă administrarea societății să fieîncredințată unui administrator special,în baza unui mandat.

            Art.2.Pe perioada administrării speciale se instituie procedura de supraveghere financiară a societății comerciale de către Consiliul local prin Primarul municipiului Zalău, constândîn obligația societății comerciale de a efectua toate plățile către creditorii bugetari, furnizorii de utilități, creditorii comerciali, după un graficîntocmit de aceasta și administratorul special,în scopul reducerii gradului deîndatorare.Graficul va fi avizat de Primarul municipiului Zalău.

            Art.3.Se stabilesc criteriile pentru desemnarea administratorului special, după cum urmează:

1.Criterii de calificare

 • Acreditare din partea UNPIR ( Uniunea Națională a Practicienilorîn

Insolvență din România) și dovada de membru activ al acesteia;

 • Vechime minimă de 3 ani de la data acreditării.

2. Criterii de evaluare

 • Cea mai  avantajoasă ofertă economică.

3.Factori de evaluare

 • Prețul ofertei                 100 puncte
 • Propunerea tehnica                   100 puncte

4.Algoritm de calcul

P total = Pfinanciar x F % + P tehnic x T %,în care :

 

F %, reprezintă ponderea corespunzătoare a punctajului financiar, care este de 20 %;

T %, reprezintă ponderea corespunzătoare a punctajului tehnic, care este de 80 %.

 

Punctajul financiar se acordă astfel:

a)      pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă 100 puncte;

b)      pentru alt preț decât cel de la punctul „a”, se acordă punctajul astfel:

Pfinaciar = ( preț minim / preț „n” ) X 100, unde preț „n” reprezintă prețul care se evaluează.

NOTA: Prețul ofertei se va prezentaîn lei/lună, fără TVA.

Punctajul tehnic se acordă astfel:

 

Nr.crt.

Criteriul

Punctaj maxim acordat

1.

Nr. de contracte finalizate ca administrator special, inclusiv recomandarea beneficiarului contractului de administrator special.

 Total, din care:

 • 1 contract
 • 2 contracte
 • 3 contracte sau mai multe decât 3

 

 

 

70 puncte

30 puncte

50 puncte

70 puncte

2.

Asigurarea cu personal de specialitate, cu o vechimeîn specialitate de cel puțin 5 ani,

Total, din care:

 • Domeniul juridic
 • Domeniul economic
 • Domeniul tehnic

 

 

30 puncte

10 puncte

10 puncte

10 puncte

 

TOTAL 1 + 2

100 puncte

 

            Criteriile vor fi făcute publice prin afișare la sediul Primăriei municipiului Zalău, postare pe site-ul propriu și publicareîn presa locală.

            Selectarea administratorului se va realiza de către o comisie numită de către Primarul municipiului Zalău, prin dispoziție.

            Art.4.Seîmputernicește Primarul municipiului Zalău se numească, prin dispoziție, administratorul special desemnatîn urma aplicării procedurii de selecție.

            Art.5.Seîmputernicește Primarul municipiului Zalău să negocieze și să semneze contractul de mandatîncheiat cu administratorul special.

            Art.6.Drepturile bănești cuvenite administratorului special pe perioada contractului de manadat vor fi plătite de către SC Uzina Electrică Zalău SA.

            Art.7.Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Primarul municipiului Zalău, Uzina Electrica Zalău.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Institutia Prefectului județului Sălaj                                          

                                    -Primarul municipiului Zalău

-Directia administrație publică locală

                                    -Directia economica

                                     -Directia tehnică

                                    -SC Uzina Electrica Zalău SA

© Primaria Municipiului Zalau