Hotărâri - Arhiva

August 2020
Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA nr.42 din 13 martie 2005

privindîncheierea unei convenții cu FUNDAȚIA PENTRU îNGRIJIREA VÂRSTNICULUI CLUJ - NAPOCA-punct de lucru ZALĂU pentru prestarea de servicii de asistență socială

Consiliul local al municipiului Zalău

Avândîn vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului municipiului Zalău;
  • Referatul Direcției de Asistență Socială Comunitară nr. 1250 din 13.02.2006
  • Prevederile Legii 34/1998 și H.G. nr.1153/2001;

în conformitate cu dispozițiile art.38alin.2lit.d și art.46 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE

Art.1.Se aprobăîncheierea unei convenții, anexă la prezenta hotărâre, cu FUNDAȚIA PENTRU îNGRIJIREA VÂRSTNICULUI Cluj-Napoca-punct de lucru Zalău pentru prestarea de servicii de asistență socială și acordarea unei subvențiiîn suma de 6.000 lei RON , din bugetul DASC pe anul 2006, pentru perioada 13.03.2006-31.12.2006

Art. 2. Cu ducerea laîndeplinire seîncredințează Direcșia de Asistență Socială Comunitară Zalău

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • Instituția Prefectului Județului Sălaj
  • Primarul municipiului Zalău
  • Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău
  • Fundația pentru îngrijirea Vârstnicului –punct de lucru Zalău

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Haiduc Vasile                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                          SECRETAR

                                                          Potroviță Stelian

Anexa la HCL nr. 42/03.2006

CONVENȚIE

pentru acordarea de servicii de asistență socială

Încheiată la data de .....................2006

NR..........

în conformitate cu:

 • prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care inființează și administrează unități de asistență socială;
 • cu HCL Zalău, nr....../..................2004.

Primaria Municipiului Zalau, cu sediul in P-ța Iuliu Maniu nr. 3 , reprezentată de Dl. Ing. S.V.Radu Capilnasiu – primar, Stelian Potrovita – secretar, Ec. Mariana Cuibus – director economic;

și

Fundația pentru îngrijirea Vârstnicului Cluj-Napoca-punct de lucru Zalău, str.T.Vladimirescu, Bl. P54, ap.1 , cod fiscal nr.10466904, cont bancar Ro 44 BTRL 01301205936189 XX deschis la la Banca Transilvania, reprezentată de Avram Mihaelaîn calitate de asistent medical coordonator și responsabil financiar Petrindean Viorica;

au convenit următoarele:

  1. Obiectul convenției
  2. Acordarea de către Fundația pentru îngrijirea Vârstnicului –punct de lucru Zalău a serviciiilor de asistență socială la domiciliul persoanelor cu handicap severîn conformitate cuplanul de intervenție personalizat, pentru un nr. mediu de 10 persoane asistatelunar.
  3. Subvenționarea de la bugetul local de către Consiliul Local, prin Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău, a serviciilor de asistență socială acordatecătre punctul de lucru Zalău a Fundației pentru îngrijirea Vârstnicului Cliuj,în limita sumei de 6 000 lei RONîn perioada 15.03.2006-31.12.2006

Durata Convenției

  1. Durata convenției este de la 15.03.2006 până la 31.12.2006-nu poate depăși data de 31 decembrie a anului pentru care se acordă subvenția .

Obligațiile Fundației Pentru îngrijirea Vârstnicului sunt:

  1. Acordarea serviciilor de asistență socială potrivit planului de intervenție personalizat;
  2. Utilizarea subvențieiîn exclusivitate pentru serviciile de asistență socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenția a fost aprobată;
  3. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni, a raportului financiar si a raportului narativ ( in doua exemplare) privind acodarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției acordateîn luna anterioară Rapoartele vor fiînsoțite de graficul prezenței asistaților și actele financiare doveditoare a efectuării cheltuielilor ( facturi, chitanțe, state de plată)
  4. Depunerea până la data de 5 a fiecărei luni a cererii privind subvenția pentru luna curentă la Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău;
  5. Depunereaîn termen de 15 zile de la data Încetării definitive a convenției, la Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău a raportului narativ privind acordarea serviiilor de asistență socială și raportul financiar privind utilizarea subvențieiîn anul pentru care a fostîncheiată convenția;
  6. Menționareaîn documentele referitoare la activitatea de asistență socială a faptului că beneficiază de subvenție de la bugetul local, conform Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică careînființează și administrează unități de asistență socială;
  7. Comunicareaîn termen de 30 de zile la Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău,în scris, a oricărei modificări cu privire la datele, informațiile și documentele care au stat la baza aprobării subvenției;
  8. Asigurarea accesului la sediul fundației/unității de asistență socială a persoanelorîmputernicite de către Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău să efectueze controlul privind acordarea serviciilor de asistență socială și modul de utilizare a subvenției, precum și punerea la dispoziția acestora a documentelor solicitate
  9. Restituirea,în termen de 5 zile de laîncetarea convenției, a sumelor primite cu titlu de subvenție și rămase necheltuite.

III. Obligațiile Direcției de Asistență Socială Comunitară Zalău sunt:

  1. Acordarea până la data de 25 a fiecărei luni, a subvenției aprobate;
  2. Acordarea de asistență de specialitate cu privire la acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea subvenției de către fundație.
  3. Monitorizarea calității serviciilor de asistență socială prestate
  4. Monitorizarea cheltuielilor efectuate din subvenția acordată
  5. întocmirea unui raport lunar asupra modului de gestionare a subvenției și a serviciilor sociale

 

  1. Forța majoră

Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat șiîn mod complet, producerea forței majore și de a lua orice măsură careîi stă la dispozițieîn vedereaîncetării acesteia.

Dacă forța majoră acționează sau estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni, orice parte are dreptul să notifice celeilalte părțiîncetarea de plin drept a prezentei convenții, fără ca nici o parte să poată pretinde daune –interese.

în situațiaîn care Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău se aflăîn imposibilitate de plată datorită unor cauze de forță majoră șiîn această perioadă serviciile de asistență socială au fost acordate cu respectarea condițiilor care au stat la baza acordării subvenției, subvenția se poate acorda și retroactiv pe o perioadă care nu poate depași 3 luni calendaristice.

în perioadaîn care, datorită unor cauze de forță majoră, FIV se aflăîn imposibilitate de a acorda serviciile de asistență socială, subvenția nu se acordă.

Suspendarea convenției.

Prezenta convenție se suspendăîn cazul nerespectării obligațiilor prevăzute in prezenta conventie la cererea expresă a uneia dintre părți

Direcția de Asistență Socială Comunitară Zalău va notifica fundației că subvenția pe luna respectivă nu se mai acordă precizândîn scris motivele pentu care nu se acordă.

încetarea convenției

Prezenta convențieîncetează:

a. prin acordul de voință al părților

b. prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți .

c. la data expirării duratei pentru care a fostîncheiată,în cazulîn care convenția nu a fost reziliată

d. dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni.

în cazulîn care una dintre părți nuîși respectă obligațiile asumate prin prezenta convenție , partea lezată poate reziliaîn mod unilateral convenția .

VIII.Modificarea convenției.

Modificarea clauzelor prezentei convenții poate fi făcută prin act adițional, cu acordul ambelor părți.

IX. Litigii

în caz de litigiu părțile vorîncerca soluționarea acestuiaîn mod amiabil.

în cazulîn care nu reușesc soluționareaîn mod amiabil a litigiului, acesta se soluționează de către instanțele judecătorești, potrivit legii.

 

X. Dispoziții finale

Orice comunicareîntre părți referitoare laîndeplinirea clauzelor prezentei convenții, trebuie să fie transmisăîn scris.

Orice document scris trebuie inregistrat atâtîn momentul transmiterii, cât șiîn momentul primirii.

Din subventia acordata nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura și nu se vor accepta spre plată cheltuieli reprezentând salarii decât pentru persoanele de specialitate care prestează efevtiv servicii de asistență socială.

La veniturile provenite din donatii, sponsorizari si alte venituri se vor evidentia si bunurile in natura la pretul pietei.

Sumele provenite din subventie necheltuite/ nejustificate de asociatie pana in ultima zi a luniiîn care a fost efectuată virarea sumelorîn cauză vor fi restituite pana la data de 15 a lunii urmatoare.

 PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU

PRIMAR                                                   FUNDATIA PENTRU

ING. S.V. RADU CAPILNASIU              INGRIJIREA VARSTNICULUI

                                                                  Punct de lucru Zalau

SECRETAR

STELIAN POTROVITA                           COORDONATOR

                                                                 Avram Mihaela

DIRECTOR ECONOMIC                       RESPONSABIL FINANCIAR

                    EC. MARIANA CUIBUS                       Petrindean Viorica

                                                                                   Direcția de Asistență Socială Comunitară

                                                                                   Director executiv

                                                                                   Cons. jr. Rodica Pușcaș

                                                                                   Contabil

                                                                                   Ec. Păcurar Ana

Presedinte de sedinta

HAIDUC VASILE                                                       Contrasenmeaza

                                                                                     SECRETAR

                                                                                      STELIAN POTROVITA

© Primaria Municipiului Zalau