Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.386 din 16 decembrie 2019

HOTĂRÂREA NR.386

 

privind adoptarea unor măsuri referitoare la administrarea pădurilor

proprietate publică a Municipiului Zalău, pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul de aprobare şi raportul de specialitate al Direcţiei patrimoniu și Ocolul Silvic Stejarul Zalău nr.88602/06.12.2019;

            -Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

            -Parteneriatul nr.78678/08.12.2017 încheiat între Municipiul Zalău şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău şi Contractul de prestări servicii silvice nr.61678/10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău;

            -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 436 din 20.12.2018 privind adoptarea a unor măsuri privind administrarea pădurilor proprietate publică a Municipiului Zalău, pentru anul 2019 în baza căreia, Parteneriatul nr.78678/08.12.2017 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău a fost prelungit până la data de 31.12.2019 şi în baza căreia a fost aprobat volumul de 2933 mc masă lemnoasă stabilită pentru recoltare și valorificare de către Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2019, din care 1421 mc sunt produse principale și accidentale I iar 1512 mc sunt produse secundare;

            -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 350 din 23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui Parteneriat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău și a procedurii de vânzare directă a lemnului fasonat în vederea asigurării lemnului de foc persoanelor fizice și unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru anul 2017;

            -Prevederile art.4 alin.(1), art.6 alin.(1), alin.(3), alin.(4), alin.(5), art.11 alin.(2) şi art.45 alin.(1) din H.G. nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

             -Prevederile Legii nr.56/2010 cu privire la obligativitatea constituirii fondului de accesibilizare a pădurilor precum şi dispozițiile art.33 alin.(2) lit.f) din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic;

            -Prevederile art.286 alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

            În baza prevederilor art. 129 alin.(2) lit. c, art. 139 alin. (1) şi (3) lit. g şi art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Aprobarea volumului de 1996 mc masă lemnoasă stabilită pentru recoltare de Ocolul Silvic Stejarul Zalău pentru anul 2020, din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, prin actele de punere în valoare, provenită din produse principale şi produse secundare, din care 1268 mc sunt de produse principale și accidentale I și 728 mc sunt produse secundare, conform Anexei nr. 1, la care se mai adaugă volumul de 2995 mc rămas neexploatat din anul 2019, rezultând un volum total de 4991 mc care va fi exploatat în anul 2020.

            Art.2. Stabilirea modului de valorificare a cantității de 5696 mc masă lemnoasă în anul 2020 din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Zalău, ca lemn fasonat.

            Art.3. Aprobarea constituirii ca și rezervă de 20% pentru precomptare, a partidei provenită din APV nr. fond 3084, cu un volum de 464 mc de produse progresive definitivă, urmând ca rezerva să fie exploatată după 15 septembrie 2020, în cazul în care nu vor apărea produse accidentale.

            Art.4. Stabilirea și aprobarea criteriilor, volumelor și priorităților privind valorificarea masei lemnoase pentru anul 2020, astfel:

            A. Criteriile și prioritățile de valorificare a masei lemnoase care urmează să fie exploatată în anul 2020 sunt următoarele:

            A.1. Lemnul de foc, precum și lemnul rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maxim 24 cm va fi valorificat prin vanzare directă ca lemn fasonat către:

            a)  populație în baza cererilor depuse până la data de 31 iulie, conform parteneriatului;

            b) unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul local al Municipiului Zalău, care nu desfășoară activitate economică în sensul reglementărilor comunitare în domeniul ajutorului de stat;

            c) consumul propriu al proprietarului/administratorului/prestatorului de servicii al fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale, respectiv a Municipiului Zalău, respectiv Ocolul Silvic Stejarul Zalău;

            d) consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale , asociațiilor si fundațiilor înfiinţate conform legii de pe raza Municipiului Zalău;

După asigurarea necesarului prevăzut în aliniatele de mai sus, lemnul fasonat se poate valorifica altor solicitanți din unităti administrative învecinate în baza unor parteneriate încheiate între Ocolul Silvic Stejarul și respectivele unități administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului.

            A.2. Lemnul cu diametrul peste 24 cm la capătul subțire va fi valorificat ca lemn fasonat, prin vânzare în licitaţie publică sau prin negociere ca lemn fasonat. După parcurgerea tuturor procedurilor de valorificare prin licitație/negociere/vânzare directă, acest sortiment de lemn poate fi vândut direct oricarei persoane fizice sau juridice solicitante, conform art. 51 din HG 715/2017 și conform criteriilor de la punctul A.1.

            B. Volumul de masă lemnoasă care se va valorifica în anul 2020 este de 1996 mc din cota anului de producţie 2020, plus volumul de aproximativ 3700 mc provenit din partizile aprobate spre exploatare pentru anul de producție 2019 și care va fi exploatat și valorificat în anul 2020, în total aproximativ 5696 mc. Acest volum va fi valorificat astfel:

            B.1. Volumul lemnului de foc, precum și lemnul rotund și despicat de lucru cu diametrul la capătul gros de maxim 24 cm, care va fi valorificat prin vânzare directă    ca lemn fasonat este de aproximativ 3930 mc din care:

            a) volumul propus pentru valorificare către consumul populației de pe raza teritorială a Municipiului Zalău  este de 3000 mc;

            b) volumul propus pentru consumul propriu al unităților de interes local finanțate integral sau partial de la bugetul local al Municipiului Zalău - SC Transurbis SRL 200 mc si SC Citadin Zalău 200 mc;

            c) volumul propus pentru prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale a Municipiului Zalău, respectiv Ocolul Silvic Stejarul Zalau este de 180 mc;

            d) volumul de 350 mc pentru consumul propriu al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, asociațiilor si fundațiilor înfiintate conform legii de pe raza Municipiului Zalău;

            În funcție de volumul rămas disponibil la 31.07.2020, în urma centralizării tuturor cererilor depuse de către populație conform parteneriatului încheiat între Ocolul Silvic Stejarul Zalău și Municipiului Zalău va fi valorificată masa lemnoasă și altor solicitanți.

            B.2. Volumul lemnului peste 24 cm la capătul gros care va fi valorificat ca lemn fasonat prin vânzare în licitaţie publică sau prin negociere ca lemn fasonat ori prin vânzare directă este de aproximativ 1766 mc.

            Lemnul cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm, poate fi vândut direct către persoane fizice şi către unităţile de interes local finanţate integral sau parţial de la bugetul local care nu desfăşoară activitate economică, în conformitate cu art. 45 alin. (11) din HG nr. 715/2017, astfel:

             a) în volum de maximum 50 mc, pe baza autorizaţiei de construcţie, în vigoare;

             b) în volum de maximum 10 mc/an/familie/unitate de interes local, pentru nevoi proprii.           

            Art.5. Aprobarea constituirii fondului de accesibilizare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Zalău, care reprezintă 10% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii provenite din produse principale și accidentale I pentru anul 2020, respectiv a fondului de conservare și regenerare a pădurilor aflate în proprietatea publică a Municipiului Zalău, care reprezintă 15% din valoarea masei lemnoase vândute şi încasate în condiţiile legii provenite din produse principale și accidentale I pentru anul 2020.

            Art.6. Alimentarea fondului de conservare și regenerare a pădurilor se face la data la care resursele prevăzute la art.33 alin. (2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic devin exigibile, sumele vor fi virate în contul RO54RNCB0214110733790017 deschis la BCR Zalău.

            Art.7. Prelungirea Parteneriatului nr. 78678 din 08.12.2017 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020, și punerea la dispoziția persoanelor fizice și unităților de interes local finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau de la bugetul local a unui volum de 3000 mc prin vânzare directă la prețul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Zalău pentru anul 2020, prin încheierea unui act adițional.

            Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia Patrimoniu şi Ocolul Silvic Stejarul Zalău.

            Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

                        -Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj

                        -Primarul municipiului Zalău

                        -Direcţia administraţie publică

                        -Direcţia Patrimoniu,

                        -Direcţia economică

                        -Direcția Tehnică

                        -Ocolul Silvic Stejarul Zalău

 

© Primaria Municipiului Zalau