Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.377 din 16 decembrie 2019

HOTĂRÂREA NR.377

 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,

a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin

domeniului public şi privat al municipiului Zalău pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere :

            -Referatul de aprobare și raportul de specialitate nr.73490/09.10.2019, Referatul nr.89185/09.12.2019 ale Direcţiei Economice,  Solicitarea nr. 86518/28.11.2019;

            -Avizele Comisiilor de specialitate ale consiliului local;

            -Prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, precum şi prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale ;

            -Prevederile art.38 alin.2, art. 96, art.266 alin. 5 si 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;

            -Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică;

            În baza art. 129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c şi art.196 ali.1 lit.a  din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele, taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicate în municipiul Zalău, începând cu anul 2020 conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Se aprobă tarifele şi chiriile care vor fi practicate în anul 2020 pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Zalău,  conform Anexei nr.2 şi Anexei nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Pentru contribuabilii persoane fizice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până la data de 31 Martie 2020, în conformitate cu prevederile art.462 alin.2, art.467 alin.2 şi art.472 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se acordă o bonificaţie de 10%.

            Art.4. Pentru contribuabilii persoane juridice care au restanţele achitate şi plătesc cu anticipaţie impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, până la data de 31 Martie 2020, în conformitate cu prevederile art.462 alin.2, art.467 alin.2 şi art.472 alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se acordă o bonificaţie de 5 %.

            Art. 5. Pentru anul 2020 se acordă următoarele facilităţi fiscale:

            (1) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren,  în conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) și art.464 alin.(2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, pentru următoarele categori de clădiri, terenuri după caz:

            a) clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale;

            b) clădirile/terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;

            c) clădirile/terenurile restituite potrivit  art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

            d) clădirile /terenurile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

            e) clădirile /terenurile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

            f) clădirile/terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

            g) clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare (eroi Revolutie), respectiv, terenurile aferente acestor cladiri.

            h) clădirea folosită ca domiciliu și terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;

            i) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

            j) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

            k) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, folosite pentru desfăşurarea de activităţi sportive, inclusiv clădirile care asigură funcţionarea bazelor sportive.

            (2) Procedurile de acordare a facililităților fiscale prevăzute mai sus sunt cele aprobate prin H.C.L. nr.36 din 07.03.2016, modificată prin H.C.L nr.89 din 23.03.2016 și H.C.L nr. 332 din 22.12.2016.

            (3) Pentru anul 2020 se mențin facilitățile fiscale constând în scutirea sau reducerea de la plata taxei speciale de salubrizare, pentru activitatea de deratizare și dezinsecție stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.376 din 21.12.2017.

            Art.6. (1) Criteriile de selectie a contribuabililor din Municipiul Zalau, stabilite conform art.38 alin.2 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala incepand cu data de 01.01.2020 sunt:

            Contribuabili mari : contribuabilii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

            Valoarea obligatiilor fiscale datorate la bugetul local pentru anul precedent este mai mare sau egala cu 60.000 lei;

            Numarul bunurilor impozabile declarate de catre contribuabil si aflate in evidenta organului fiscal la data de 31 decembrie a anului precedent este mai mare sau egal cu 15;

            Contribuabili mijlocii: contribuabilii care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:

valoarea obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabili la bugetul local pentru anul precedent este cuprinsa in intervalul 6.000 lei(inclusiv) – 59.999,99 lei;

            Numarul bunurilor impozabile declarate de catre contribuabil si aflate in evidenta organului fiscal la data de 31 decembrie a anului precedent este egal cu minim 5, dar nu mai mare de 14;

            (2) Contribuabilii care nu indeplinesc criteriile de incadrare in categoria contribuabililor mari sau contribuabililor mijlocii, fac parte din categoria contribuabilior mici.

            (3) Lista contribuabililor mari si mijlocii se va publica anual in luna Ianuarie, pe pagina de internet a Municipiului Zalau.

            Art.7. Se aprobă Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui, conform Anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.8. Se aprobă, conform prevederilor art.266 din  Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2019,  mai mici de 5 lei.

            Art. 9. Se aprobă plafonul maxim de 5 lei, exclusiv,  pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere. În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe, Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.

            Art.10. Lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din Municipiul Zalău prin efectul Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal sunt cele prezentate în Anexa nr.5.

            Art.11. Lista privind actele normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale şi Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Zalău cu impact asupra impozitelor si taxelor locale din perioada 2014-2019, este prezentată în Anexa nr.6.

            Art.12.Se aprobă, începând cu 1 ianuarie 2020, majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu 300% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

            Art.13. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Economică.

            Art.14. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Prefectul judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia administraţie publică

·         Direcţia economică,

·         Direcţia patrimoniu

·         Direcția Urbanism - Arhitect şef,

·         Direcţia Tehnică

·         Direcția Corp Control,

·         SADP

·         Unități de învățământ

·         Presa locală.

© Primaria Municipiului Zalau