Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.374 din 16 decembrie 2019

HOTĂRÂREA NR.374

 

privind modificarea Contractului de delegare/concesionare a gestiunii nr.36269 din 10.08.2010, a Regulamentului și a Caietului de sarcini al serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiului Zalău și aprobarea tarifelor pentru activitatea de ridicare a animalelor domestice rătăcite pe domeniul public, activitate prestată de S.C. Citadin Zalău S.R.L.

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere:

            -Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Tehnice – SMSCUP nr.69617 din 24.09.2019;

            -Adresa nr. 4430/05.07.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 50769/05.07.2019 și adresa nr. 6073/12.09.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 66078/12.09.2019 ale S.C. Citadin Zalău S.R.L.;

            -Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;

            -Avizul favorabil nr.66626 din 13.09.2019 al Comisiei de analiză, stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor aferente serviciilor de utilităţi publice.

            -Contractul de delegare a gestiunii nr. 36269 din 10.08.2010;

            Văzând art. 39 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și prevederile Hotărârii nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

            În conformitate cu Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 576 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil și a Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor;

            În conformitate cu art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

            În baza art. 129 alin. (2) lit. d, alin. (7) lit. i și n, art. 139 alin. (3) lit. c din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Modificarea Contractului de delegare/concesionare a gestiunii nr. 36269 din 10.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

            Completarea art.1 lit.a) –  Obiectul contractului de delegare a gestiunii cu o nouă activitate, astfel:

             ,,- ridicarea animalelor domestice rătăcite pe domeniul public”.

 

            Art.2. Completarea Regulamentului serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân  din municipiul Zalău aprobat prin HCL nr.156/16.06.2014, cu modificările și completările ulterioare, cu un capitol nou, CAPITOLUL 7, care va avea următorul cuprins:

 

“CAPITOLUL 7 – REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE RIDICARE A ANIMALELOR DOMESTICE RĂTĂCITE PE DOMENIUL PUBLIC”

 

            Art.52 (1) Operatorul serviciului va realiza activitatea de ridicare a animalelor domestice rătăcite pe domeniul public.

             (2) Animalele domestice rătăcite pe domeniul public vor fi ridicate și transportate la un adăpost special amenajat în acest scop prin grija operatorului, în conformitate cu prevederile art.576 din Legea 287/2009 privind Codul civil.

            (3) Operatorul are obligația de a asigura animalelor condițiile necesare de îngrijire cu respectarea prevederilor art. 5 din  Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor:

            - un adăpost corespunzător;

            - hrană și apă suficiente;

            - posibilitatea de mișcare suficientă;

            - îngrijire și atenție;

            - asistență medicală.

            (4) Revendicarea animalelor rătăcite pe domeniul public se va face cu acte doveditoare de proprietate în termen de 30 de zile de la ridicarea de pe domeniul public, cu achitarea contravalorii serviciilor prestate de operator pe perioada staţionării acestora în adăpost.

            (5) Cuantumul cheltuielilor de ridicare a animalelor domestice rătăcite pe domeniul public şi întreţinerea acestora se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

            (6) Dacă în urma examinării medicale animalul prezintă răni sau alte semne clinice de boală, cheltuielile aferente tratamentelor medicale aplicate vor fi suportate de către proprietar la revendicarea acestuia.

Pentru cheltuielile aferente tratamentelor medicale aplicate, operatorul va întocmi o situaţie de lucrări, luând în calcul umătoarele elemente de cost: medicamente de uz veterinar şi costurile serviciilor prestate de medicul veterinar de liberă practică..

            (7) Dacă în urma examinării medicale animalul este diagnosticat cu o boală incurabilă, se va aplica procedura de eutanasiere prin decizia stabilită de către un medic veterinar de liberă practică sau de către Direcţia Sanitară Veterinară şi prin Siguranţa Alimentelor Sălaj (DSVSA Sălaj), în conformitate cu prevederile art.9 şi art.12 din Legea nr.205/2004 privind protecția animalelor.

            (8) În cazul nerevendicării animalelor în termen de 30 de zile de către proprietari sau a unor persoane interesate, operatorul va decide asupra condițiilor de staționare în adăpost sau, după caz, de valorificare.”

            Art.3. Modificarea Caietului de sarcini al serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân  din Municipiul  Zalău aprobat prin HCL nr.156/16.06.2014, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

            - Completarea art.9 cu două alineate, (7) și (8), cu următorul cuprins:

            (7) Activitatea de ridicare a animalelor domestice rătăcite pe domeniul public și transportul acestora la un adăpost special amenajat în acest scop, va fi prestat în baza tarifelor stabilite prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

            (8) Serviciile medicale şi cheltuilelile tratamentelor medicale aplicate animalelor rănite sau cu semne clinice de boală, sunt suportate de către proprietar la revendicarea acestuia şi se deconteză prin situaţie de lucrări întocmită de operator, luând în calcul umătoarele elemente de cost: medicamente de uz veterinar şi costurile serviciilor prestate de medicul veterinar de liberă practică.”

            Art.4. Aprobarea tarifelor pentru  activitatea de ridicare a animalelor domestice rătăcite pe domeniul public prestată de S.C. Citadin Zalău S.R.L, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcţia Tehnică.

            Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului – județul Sălaj;

·         Primarul Municipiului Zalău;

·         Direcția administrație publică;

·         Direcția Economică;

·         Direcția Tehnică;

·         S.C. Citadin Zalău S.R.L.;

·         Aducerea la cunoștință publică.

© Primaria Municipiului Zalau