Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.356 din 28 noiembrie 2019

HOTĂRÂREA NR.356

 

privind regularizarea taxei de reabilitare termică ce urmează a fi achitata de către

proprietarii din Blocurile de locuințe A și B, 2A și 2C respectiv B35 ca urmare

a finalizarii lucrărilor de reabilitare termică

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul comun de aprobare și Raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Tehnice nr. 80041/05.11.2019 însușit de către asociațiile de proprietari din blocurile de locuințe A și B, 2A și 2C respectiv B35 şi Avizele comisiilor de specialitate,

            -HCL nr. 361/23.11.2017 privind  aprobarea Procedurii de stabilire, declarare și achitare a taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, APEL DE PROIECTE nr. POR/2016/3/3.1/A/1” – 2014-2020, HCL nr. 18/25.01.2018 modificată și completată prin HCL nr. 129/26.04.2018 prin care s-a aprobat taxele de reabilitare termică pentru proiectele finanţate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - pentru blocurile de locuinţe A şi B, 2A, 2C, B35, D4 şi D30-32 din Municipiul Zalău;

            -Prevederile art. 486 alin.6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

            -Prevederile art. 131 alin.1 şi art. 14 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe cu modificările şi completările ulterioare;

            -HG  nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

            -Necesitatea  recuperării sumelor avansate de către Municipiul Zalău pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor din blocurile  A și B, 2A și 2C, B35 din Zalău;

            -Centralizatorul final al cheltuielilor și Bugetul final pentru realibitarea termică a blocurilor  de locuințe A și B, 2A și 2C, B35 întocmite de către Direcția tehnică și Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul Primăriei Municipiului Zalău și Procesul verbal de recepție pe cantități de lucrări întocmit pentru fiecare apartament în parte și cuantificarea, în baza acestor procese verbale, a sumelor ce reprezintă cheltuielile individuale eligibile și neeligibile pentru fiecare apartament;

            În baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin (4) lit. c), și art. 139 alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

  

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1 Se aprobă valoarea finală a taxei de reabilitare termică, în vederea recuperarii sumelor avansate de către Municipiul Zalău pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor din blocurile de locuinţe menționate în centralizator-ANEXA 1 la prezenta hotărâre respectiv: bloc A și B din Zalău Bd. Mihai Viteazu nr. 1 respectiv str. Unirii nr. 1, bloc 2A și 2C din Zalău, str. Simion Barnuţiu nr. 7 respectiv nr. 11, bloc B35 din Zalău Str. Armoniei nr. 12, care au fost reabilitate termic în cadrul programului finanţat din Programul Operaţional Regional 20014-2020 Axa prioritară 3 “Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”- Operaţiunea A “Clădiri rezidenţiale” precum și regularizarea sumelor de plată/de recuperat de la proprietarii de apartamente, pe fiecare proprietar în parte, conform ANEXELOR 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 la prezenta hotărâre, astfel:

            a) Pentru bloc A și B din Zalău Bd. Mihai Viteazul, nr. 1 respectiv str. Unirii nr. 2 -  conform Anexei 2.1

            b) Pentru bloc 2A din Zalău, str. Simion Barnuţiu nr. 7 –  conform Anexei 2.2

            c) Pentru bloc 2C din Zalău, str. Simion Barnuţiu nr. 11 - conform Anexei 2.3

d) Pentru bloc B35 din Zalău Str. Armoniei, nr. 12 - conform Anexei 2.4.

            Art.2. În cazul în care diferențele rezultate ca urmare a regularizarii taxei de reabilitare termică aferentă unui apartament sunt mai mari de 300 lei, prin derogare de la prevederile art.11 alin. (2) din Procedura de stabilire, declarare și achitare a taxei de reabilitare termică pentru proiectele finanțate din fonduri europene prin Axa prioritară 3 ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor Operațiunea A – Clădiri rezidențiale, APEL DE PROIECTE nr. POR/2016/3/3.1/A/1” – 2014-2020, aprobata prin HCL nr.361/23.11.2017, acestea se vor plăti de către proprietarii de apartamente în termen de 6 luni, începand cu luna imediat următoare datei aprobarii valorii finale a taxei de reabilitare termică;

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică tuturor proprietarilor persoane fizice și juridice de către Direcția Patrimoniu prin intermediul Asociațiilor de proprietari, precum și prin afișare la avizierul/ușa principală a blocului de locuințe.

Președintele asociației de proprietari va informa de îndată proprietarii asupra conținutului prezentei hotărâri, potrivit obligațiilor asumate prin contractul de mandat.

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj;

            -Primarul municipiului Zalău;

            -Direcţia administraţie publică;

            -Direcţia patrimoniu;

            -Direcţia economică;

            -Direcția Tehnică

            -Asociațiile de proprietari din blocurile de locuințe A, B, 2A, 2C și B35

© Primaria Municipiului Zalau