Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.355 din 28 noiembrie 2019

HOTĂRÂREA NR.355

 

privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile terenuri extravilane

între proprietarii Municipiul Zalău și Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere:

            - Referatul de aprobare și Raportul de specialitate comune ale Direcţiei Economice și Direcției Patrimoniu nr. 83312 din 18.11.2019, adresele formulate de Mănăstirea ”Tuturor Sfinților” Zalău înregistrate la Primăria Municipiului Zalău sub      nr. 58917 din 08.08.2019, nr. 66564 din 13.09.2019 și nr. 81965 din 12.11.2019;

            - Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            - Certificatele de urbanism nr. 1370 din 12.11.2019 și nr. 1371 din 12.11.2019;

            - Extrasul CF  nr.70229 Zalău cu nr. Cadastral 70229, Extrasul CF nr. 64573 Zalău cu nr. Cadastral 64573 precum si Rapoartele de evaluare a proprietăților imobiliare mai sus identificate întocmite de P.F.A. Dehelean Gheorghe - evaluator autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 12039, identificate în anexa 1 și anexa 2, în scopul determinării valorii de piață a terenurilor;

            În temeiul prevederilor art. 1763, art. 1764 și art. 1765 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

            În baza dispoziţiilor art. 129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit. b), art. 139 alin.(3) lit. g), art. 108, art. 355 din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. Dehelean Gheorghe – evaluator autorizat ANEVAR specializarea EI și EPI, conform legitimației nr. 12039, privind terenul extravilan, având categoria de folosință arabil și drum, identificat în Cartea Funciară nr. 70229 Zalău, cu nr. Cadastral 70229, în suprafață de 30.133 mp, proprietatea privată a Municipiului Zalău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2. Însuşirea Raportului de evaluare întocmit de către P.F.A. Dehelean Gheorghe – evaluator autorizat ANEVAR specializarea EI și EPI, conform legitimației nr. 12039, privind terenul extravilan, având categoria de folosință arabil, identificat în Cartea Funciară nr. 64573 Zalău, cu nr. Cadastral 64573, în suprafață de 23.400 mp, proprietatea Mănăstirii ”Tuturor Sfinților”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.3. Se aprobă efectuarea schimbului de imobile terenuri extravilane între Municipiul Zalău, pe de o parte şi Mănăstirea “Tuturor Sfinților”, CIF 33021700, pe de altă parte, în scopul sprijinirii cultului religios în vederea edificării unui lăcaș de cult, în următoarele condiţii:

            a) Municipiul Zalău va preda copermutantei Mănăstirea „Tuturor Sfinților”, imobilul  teren  extravilan  liber  de  sarcini,  având  categoria  de  folosință  arabil  și  drum,

identificat în Cartea Funciară nr. 70229 Zalău, cu nr. Cadastral 70229, în suprafață de 30.133 mp, proprietatea privată a Municipiului Zalău, evaluat la suma de 27.400 euro, calculat astfel: 30.133 mp x 0,91 euro/mp x 4,7600 lei/euro = 130.524 lei, rotund 130.500 lei, la cursul valutar comunicat de BNR în 24.10. 2019, conform documentației de evaluare – anexa 1.

            b)  Mănăstirea „Tuturor Sfinților”, va preda Municipiului  Zalău terenul extravilan, liber de sarcini, având categoria de folosință arabil, identificat în Cartea Funciară nr. 64573 Zalău, cu nr. Cadastral 64573, în suprafață de 23.400 mp, proprietatea Mănăstirii ”Tuturor Sfinților”, evaluat la suma de 27.850 euro, calculat astfel: 23.400 mp x 1,19 euro/mp x 4,7600 lei/euro = 132.547 lei, rotund 132.500 lei, la cursul valutar comunicat de BNR în 25.10.2019, conform documentației de evaluare – anexa 2.

            c) SCHIMBUL de imobile se aprobă de către Municipiul Zalău, având în vedere acordul /declaratia dat(ă) de către Mănăstirea „Tuturor Sfinților” reprezentată de stareț Protosinghel Rafael Blejan, în sensul că Municipiul Zalău va preda copermutantei Mănăstirea „Tuturor Sfinților”, CIF 33021700, imobilul teren extravilan identificat în Cartea Funciară nr. 70229 Zalău, cu nr. Cadastral 70229, în suprafață de 30.133 mp, iar Mănăstirea „Tuturor Sfinților”, CIF 33021700, va preda Municipiului Zalău terenul identificat în Cartea Funciară nr. 64573 Zalău, cu nr. Cadastral 64573, în suprafață de 23.400 mp, fără plată de sultă.

            Art.4. Înregistrarea în contabilitate/evidențele patrimoniale ale copermutanților a schimbului de active, se evidențiază distinct, operațiunea de scoatere din evidență și cea de intrare în evidență, pe baza documentelor justificative respectiv, contractul de schimb încheiat între cele două părți, autentificat la notar.

            Art.5. Cheltuielile efectuate cu rapoartele de evaluare și taxele necesare autentificării contractului de schimb și înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului Zalău.

            Art.6. Terenul primit la schimb de Municipiul Zalău se va înscrie în proprietatea privata a Municipiului Zalău, iar cu privire la cel predat, se va diminua/ scădea din evidențele tehnico operative ale  Municipiului Zalău în baza Contractului de schimb și a încheierii OCPI.

            Art.7. Se împuternicește Primarul municipiului Zalău ca prin delegat să semneze contractul de schimb.

            Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism, Direcția economică si Direcția administrație publică.

            Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:

            -Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

            -Primarul municipiului Zalău;

            -Direcţia Administraţie Publică;

            -Instituția Arhitectului Șef, Serviciul fond funciar;

            -Direcţia Patrimoniu;

            -Direcţia Economică;

            -Direcția tehnică;

            -Mănăstirea „Tuturor Sfinților” Zalău.

© Primaria Municipiului Zalau