Hotărâri - Arhiva

Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.235 din 29 august 2019

HOTĂRÂREA  NR. 235

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere pentru imobilul situat pe str. Andrei Șaguna nr. 14, proprietatea Parohiei Reformate Zalău-Centru, în care funcționează în prezent unitatea de învăţământ Grădiniţa cu Program Normal Nr. 4 Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

- adresa Direcției Resurse Umane nr. 54556/23.07.2019, precum și Adresele Uniunii Parohiilor Reformate din Zalău înregistrate la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 53768/18.07.2019 și  nr. 55740/29.07.2019;

- Referatul de aprobare și Raportul de specialitate comune ale Direcţiei Economice și ale Direcției Resurse Umane, monitorizare unități de învățământ – CFG nr. 56296 din 30.07.2019;

- Extras CF nr. 51298 Zalău;

- Contractul de închiriere cu nr.3/7/05.01.2017 încheiat între Parohia Reformată Zalău – Centru și Grădinița cu Program Normal Nr. 8 Zalău care în prezent are denumirea Grădinița cu Program Prelungit „Licurici”;

-Prevederile Hotărârii nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaţii de interes public;

- art. 104 alin. (2) lit. b) – d) din Legea  nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;

- Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

- În temeiul prevederilor  art. 129 alin.(2) lit. a) și lit. d), alin.(7)  lit.a)  și ale art.139 alin.(3) lit. g) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

           

Art.1. În vederea asigurării continuității condițiilor necesare desfășurării procesului de învățământ se aprobă prelungirea duratei Contractului nr. 3/7/05.01.2017, pentru imobilul situat pe str.Andrei Saguna nr.14, proprietatea Parohiei Reformate Zalău în care funcționează în prezent unitatea de învăţământ Grădinița cu Program Normal Nr.4 Zalău, structură a  Grădiniței cu Program Prelungit ”Licurici” Zalău, prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere existent, pentru perioada 01 septembrie 2019 – 31 august 2022. Imobilul care face obiectul contractului constă în teren aferent în suprafaţă de 1882 mp cu construcţii în suprafaţă de 456 mp, identificate în CF nr. 51298, Nr. Cadastral 51298.

 Art.2.Cuantumul chiriei totale lunare datorată de unitatea de învățământ pentru folosința imobilului este de 8500 lei/lună (compus din 5500  lei /lună  pentru teren + 3000 lei/lună  pentru construcții), care nu va fi modificat pe parcursul perioadei pentru care se procedează la încheierea actului adițional de prelungire.

 Art.3. Se mandatează conducerea unității de învățământ, respectiv a Grădiniței cu Program Prelungit ”Licurici” Zalău, pentru a semna actul adițional la contractul de închiriere, în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre în ceea ce privește cuantumul chiriei și suprafața imobilului potrivit mențiunilor din Cartea Funciară nr. 51298 Zalău.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează cu Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Zalău, Direcția Resurse Umane, Direcția economică.

Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;

-Primarul municipiului Zalău;

-Direcţia Administraţie Publică;

-Direcţia Economică;

-Direcția Patrimoniu;

-Directia Resurse Umane;

-Grădinița cu Program Normal Nr. 4 Zalău, Grădinița cu Program Prelungit „Licurici” Zalău:

-Parohia Reformată Zalău-Centru.

© Primaria Municipiului Zalau