Hotărâri - Arhiva

Iulie 2020
Iunie 2020
Mai 2020
Aprilie 2020
Martie 2020
Februarie 2020
Decembrie 2019
Noiembrie 2019
Octombrie 2019
Septembrie 2019
August 2019
Iulie 2019
Iunie 2019
Mai 2019
Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.140 din 30 mai 2019

HOTĂRÂREA NR.140

 

privind aprobarea completării Regulamentului serviciului  de administrare

a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - administrarea, întreținerea

și repararea drumurilor publice  de interes local din Municipiul Zalău,

a modificării contractului  de delegare / concesionare nr. 36269/10.08.2010 și a

tarifelor aferente serviciului public de ridicare a vehiculelor cu tracțiune animală

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Tehnice nr. 20047/28.03.2019;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            -Contractul de delegare / concesionare nr. 36269/10.08.2010;

            -Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, prevederile Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice și ale H.G nr. 1391/2006  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, ale art.7 din Legea poliției locale nr. 155/2010, ale Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stâpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori  al unităților administrativ- teritoriale, ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

            -Prevederile art. 36 alin.(2),  lit. d),  alin. (6), lit. (a) pct.19,  art. 45 alin. (2),  art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

 

HOTĂRĂŞTE

            Art.1. Completarea Regulamentului serviciului  de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Zalău - administrarea, întreținerea și repararea drumurilor publice  de interes local din Municipiul Zalău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 246/2010 cu modificările și completările ulterioare, cu un nou articol, respectiv art. 40^1 care va avea următorul cuprins:

  Art. 40^1

            (1) În scopul asigurării desfăşurării fluente şi în siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice din Municipiul Zalău, precum şi ocrotirea vieţii, integrităţii corporale şi a sănătăţii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, administratorul drumurilor SC Citadin Zalău SRL, va desfășura serviciul public de  ridicare a  vehiculelor cu tracțiune animală care staționează neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul Zalău, în condițiile prevăzute la art. 203^1-203^4 din HG nr. 1391/2006.

            (2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) străzile din cartierul Ortelec, localitatea Stâna și strada Valea Miții.

            (3) Semnalizarea interdicției prevăzute la alin. (1), va fi asigurată  de către Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalău, conform normelor legale în vigoare.

            (4) Ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care poliţistul rutier o poate dispune în una dintre situaţiile prevăzute la art. 143, când vehiculul staţionează neregulamentar pe partea carosabilă; măsura poate fi dispusă și de către polițistul local în situaţiile prevăzute la art.7 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

            (5) Activitatea de ridicare a vehiculelor cu tracțiune animală care staționează neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul Zalău va fi desfașurată conform procedurii stabilite prin  HG nr. 1391/2006 și cuprinde operațiunile de  ridicare, transport și depozitare ( cu asigurarea pazei) și restituire a vehiculului.

            (6) Spațiul de depozitare a vehiculelor cu tracțiune animală ridicate va fi amenajat conform cerințelor  din HG nr. 1391/2006 și este situat pe strada Fabricii, nr. 28, în incinta  sediului societății SC Citadin Zalău SRL.

            (7) Serviciul va fi prestat la tarifele aprobate prin hotărârea consiliului local al Municipiului Zalău.

            (8) Dacă proprietarul sau deţinătorul legal al vehiculului ridicat nu solicită restituirea vehiculului în termen de un an de zile, se aplică prevederile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, în condițiile în care vehiculul nerevendicat se încadrează într-una din categoriile de vehicule ce fac obiectul acestui act normativ.

            Art.2. Completarea contractului de delegare a gestiunii nr. 36269/10.08.2010, astfel:

            Art.1 Obiectul contractului de delegare a gestiunii se va completa prin inserarea lit. d)  care va avea  următorul conținut:  

“ lit. d) Serviciul public de  ridicare a  vehiculelor cu tracțiune animală care staționează neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul Zalău.“

            Cap. 8 se va completa prin inserarea art. 16^1 care va avea următorul conținut:

    “ Serviciul public de ridicare a vehiculelor cu tracțiune animală care staționează neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul Zalău, va fi prestat în baza tarifelor stabilite prin  hotărârea consiliului local al Municipiului Zalău. “

            Art.3. Aprobarea tarifelor de prestare a serviciului public de  ridicare a  vehiculelor cu tracțiune animală care staționează neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice din municipiul Zalău, astfel:

            - tarif de ridicare     - 150 lei/vehicul, la care se adaugă  TVA ;

            - tarif de transport  - 100 lei/vehicul, la care se adaugă  TVA ;

            - tarif de depozitare  - 50 lei/zi/vehicul la care se adaugă TVA.

            Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcția Tehnică , SC Citadin Zalău SRL și Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalău.

            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Instituţia Prefectului  judeţului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia Economică;

·         Direcția Tehnică;

·         Direcția Corp Control;

·         Direcţia Patrimoniu;

·         Direcţia administraţie publică locală;          

·         SC Citadin Zalău SRL;

·         Serviciul de Administrare a Domeniului Public Zalău.

·         Poliția Municipiului Zalău,

·         Poliția Locală Zalău;

·         aducerea la cunoștință publică.

© Primaria Municipiului Zalau