Hotărâri - Arhiva

Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.369 din 25 octombrie 2018

HOTĂRÂREA NR.369

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.339

din 27 septembrie  2018 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile (terenuri)

între proprietarii  SC Salvo-San Ciobanca SRL Zalău și Municipiul Zalău,

în scopul  extinderii Cimitirului Municipal Zalău

Consiliul Local al municipiului Zalau;

Având in vedere:

            -Referatul nr. 64.123/18.102018 al Directiei Patrimoniu și al Direcției Economice, Adresa înregistrată la Primăria Municipiului Zalău sub  nr. 64965 din 22.10.2018 a SC SALVO-SAN-CIOBANCA SRL Zalău ;

            -Extrasul CF  nr. 68723 Zalău cu nr. Cadastral 68723 , Extrasul CF nr.65952 Zalău cu nr. Cadastral 65952, Extrasul CF nr.67234 Zalău cu nr. Cadastral 67234, Extrasul CF nr.69179 Zalău cu nr. Cadastral 69179, Extrasul CF nr.67500 Zalău cu nr. Cadastral 67500 precum si Rapoartele de evaluare a proprietăților imobiliare mai sus identificate intocmite de Dehelean Gheorghe  evaluator  autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 12039,  identificate în anexa 1-5, în scopul determinarii valorii de piață a terenurilor ce fac obiectul schimbului;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

            In temeiul prevederilor art.863 lit.d, art.1763-1765 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

            In baza art.36, alin.2 lit.c, art.121 alin.4 si art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1. Se modifică art. 2 lit c și art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 339 din 27 septembrie  2018 prin care s-a aprobat efectuarea unui schimb de imobile terenuri, între proprietarii SALVO-SAN-CIOBANCA SRL și Municipiul Zalău  în scopul extinderii Cimitirului Municipal Zalău, astfel încât vor avea următorul conținut:

            1. Art.2. lit.c): ”SCHIMBUL de imobile se aprobă de către Municipiul Zalău, având în vedere acordul/declaratia dat(ă) de către SALVO-SAN CIOBANCA SRL, în sensul că  Municipiul Zalău va preda copermutantei SC SALVO-SAN CIOBANCA SRL, CIF 672664,  imobilele teren intravilan (identificate mai sus) proprietatea privată a Municipiului Zalău în suprafață totală de 801 mp iar SC SALVO-SAN CIOBANCA SRL, CIF 672664, va preda Municipiului Zalău terenul identificat cu nr. Cadastral 68723 în suprafaţă  de 2044 mp fără plata vreunei sulte. ”

            2.Art.3.”Înregistrarea în contabilitate/evidentele patrimoniale ale copermutanţilor a schimbului de active, se evidențiază distinct, operațiunea de  scoatere din evidență si cea de  intrare in evidență, pe baza documentelor justificative respectiv, în baza Contractului de schimb încheiat între cele două părți, autentificat la notar.

Cheltuielile efectuate cu rapoartele de evaluare rămân în sarcina Municipiului Zalău precum si cele efectuate cu întabularea rămân în sarcina SALVO-SAN CIOBANCA SRL, având în vedere interesul comun al celor două părți precum si faptul ca  valorile acestor cheltuieli sunt comparabile. 

Taxele necesare autentificării contractului de schimb și înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară vor fi suportate în cote egale de cele două părți.”

            Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Economică si Direcția administrație publică locală.

            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului județului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Instituția Arhitectului Șef,Serviciul fond funciar

·         Direcția administrație publică locală

·         Direcția economică

·         Direcția tehnică

·         Direcția patrimoniu,

·         SC SALVO-SAN CIOBANCA SRL

© Primaria Municipiului Zalau