Hotărâri - Arhiva

Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.363 din 25 octombrie 2018

HOTĂRÂREA NR.363

 

privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea înscrierii dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 188  mp, liber de sarcini, necesar  asigurării tramei drumului public strada Depozitelor şi trecerea acestuia din domeniul privat al Municipiului Zalău în domeniul public

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul comun al  Direcţiei Urbansim-Arhitect şef –Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului  şi al Direcţiei Patrimoniu nr.64.453 din 19.10.2018, Declaratia autentificată cu  Încheierea de autentificare nr.1927 din 02.10.2018 a notarului public Ioan Dumitru Buran şi Actul de dezmembrare autentificat cu Încheierea de autentificare nr.1926 din 02.10.2018 a notarului public Ioan Dumitru Buran,

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            În baza prevederilor art.553, art.554 alin.2, art. 562 alin.2, art.557 alin.2 şi 4, art.889 ale Codului civil, ale art.211 din Ordinul nr.1340/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014* şi ale Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare,

            Văzând dispoziţiile art.36 alin.2 lit.c, art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin.3, art.120 şi art.121 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. (1). Se emite acordul în vederea  înscrierii dreptului de proprietate privată a Municipiului Zalău, asupra imobilului teren intravilan în suprafaţă de 188 mp, identificat cu nr.cadastral 69457 din CF 69457 Zalău, liber de sarcini, necesar  asigurarii tramei drumului public strada Depozitelor cu privire la care proprietarii acestuia Criste Cristian-Vasile și șoția Criste Asiza-Maria, şi-au exprimat  intenţia de renunţare conform declaraţiei  autentificată cu Încheierea de autentificare nr.1927 din 02.10.2018

            (2). Imobilul este identificat potrivit documentaţiei cadastrale,  anexa nr.1 la prezenta hotarare.

            Art.2. Se aprobă trecerea imobilului teren identificat la art.1 din proprietatea privată a Municipiului Zalău, în proprietatea publică a Municipiului Zalău, în vederea respectării documentaţiilor de urbanism ce reglementează secţiunea stradală pentru acest imobil.

            Art.3. Această hotarâre se emite în scopul notării dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Zalău.

            Art.4. Tarifele OCPI și onorariile notariale achitate în regim normal pentru dezmembrarea imobilelor în vederea întocmirii declarațiilor de renunțare și pentru încheierea în formă autentică, respectiv înscrierea la CF a declarațiilor de renunțare se  suportă de  către dobânditorul Municipiul Zalău.

            Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu care după notarea definitivă a dreptului de proprietate în favoarea Municipiului Zalău va transmite Consiliului Judeţean Sălaj prezenta hotărâre și va face toate demersurile necesare completării inventarului domeniului public. Direcţia Administraţie Publică Locală  va face demersuri pentru înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate conform Hotărârii Consiliului Local.

            Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Institutia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău,

·         Direcţia Patrimoniu,

·         Directia Economica,

·         Directia Urbanism,

·         Serviciul fond funciar, registru agricol, agricultură,

·         Directia administraţie publică locală,

·         proprietarii imobilului.

© Primaria Municipiului Zalau