Hotărâri - Arhiva

Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.353 din 25 octombrie 2018

HOTĂRÂREA NR.353

 

privind aprobarea contractării de către Municipiul Zalău

a unui împrumut bancar intern/extern în vederea asigurării cofinanțării și contribuției

la realizarea unor obiective de investiții publice de interes local

Consiliul Local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Motivele cuprinse în Referatul nr. 64210/18.10.2018 al Direcției Economice;

            -Rapoartele Comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

            -Prevederile OUG nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV (art.61-66) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale HG nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            -Prevederile art.9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,

            -Prevederile art.1166 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii,

             În baza art.36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art.45 alin. (2), art.63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), precum şi ale art.115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂȘTE

 

            Art.1. Contractarea de către Municipiul Zalău a unui împrumut bancar intern/extern în valoare de 30.000 mii lei sau 6.500.000 Euro, cu o maturitate de până la 10 de ani, o perioadă de graţie de până la 4 ani și o perioadă de trageri de până la 48 de luni. Contractarea împrumutului se va efectua numai după obţinerea avizului de la Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

            Art.2. Creditul bancar va putea fi rambursat anticipat din surse proprii.

            Art.3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău să stabilească şi să aprobe prin Dispoziţie valoarea exactă a finanţării rambursabile, pentru respectarea cerinţei menţionate anterior precum şi orice alte caracteristici ale finanţării bancare, în funcţie de mediul economico–financiar, în concordanţă cu necesităţile specifice ale obiectivelor de investiţii ce urmează a fi finanţate.

            Art.4. Contractarea finanţării rambursabile se face pentru asigurarea cofinanţării şi contribuţiei Municipiului Zalău la realizarea obiectivelor de investiţii publice de interes local care sunt specificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

            Art.5. Din bugetul local al Municipiului Zalău se asigură integral plata:

            a) serviciului anual al datoriei publice locale

            b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local

            c) altor cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile

            Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de internet a Municipiului Zalău următoarele date:

            a) Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acesteia

            b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract

            c) gradul de îndatorare a Municipiului Zalău

            d) Durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile

            e) Dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile

            f) Plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă

       Datele prezentate anterior se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege.

            Art.6. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Zalău să semneze în numele şi pentru Municipiul Zalău contractul de finanţare, acordul de garantare a finanţării rambursabile şi orice alte documente necesare obţinerii derulării finanţărilor.       

            Art.7. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Zalău.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

·         Primarul Municipiului Zalău

·         Direcţia Administraţie Publică Locală,

·         Direcţia Economică

·         Direcția Tehnică

·         Serviciul Tehnologia Informației

·         presa locală,

·         pagina de internet a Municipiului Zalău

© Primaria Municipiului Zalau