Hotărâri - Arhiva

Aprilie 2019
Martie 2019
Februarie 2019
Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.328 din 27 septembrie 2018

 

de completare/modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.133 din 04.10.1999 privind inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, în baza Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor de ”Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru piața agroalimentară din zona centrală a Municipiului Zalău”

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul Direcției Patrimoniu nr.52935 din 30.08.2018 și Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local  al Municipiului Zalău;

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.46008 din 24.07.2018 în care valoarea totală a lucrărilor este de 1.374.758,79 lei, defalcată conform Anexa nr.8 –Centralizator financiar al investiției;

Contractul de administrare  nr.36254/2010 încheiat cu SADP Zalău, Contractul de delegare nr.36269 din 10.08.2010 încheiat cu SC Citadin Zalău SRL;

       Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare  din municipiul Zalău nr. 26717 din 12.07.2006 încheiat cu SC Compania de apă Someş SA  Zalău prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş –Tisa în calitate de autoritate delegantă, în baza căruia  s-a transmis cu titlu gratuit, în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării – bunuri de retur identificate în Anexa 1-a la contract;

       Contractul nr. 24040/01.04.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de iluminat public în Municipiul Zalău, încheiat în favoarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj-Napoca și SC Citadin Zalău SRL ;

       Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău nr. 54211 din 19.11.2012 încheiat cu SC Transurbis SA Zalău;

       În baza prevederilor art.10 alin.6 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările ulterioare;

       În temeiul art. 3, alin. 4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare și ale art.863, art.871 și art.872 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

      În conformitate cu art. 36 alin. 2 lit.c), alin. 5 lit.a), art. 45, alin. 3, art.115 alin.1 lit.b) și art. 123, alin. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 04.10.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Zalău, cu bunurile recepționate în baza Procesului Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de „Amenajare parcare și amenajare peisagistică pentru Piața agroalimentară din zona centrală a Municipiului Zalău" nr. 46008 din 24.07.2018, identificate conform Anexei nr. 1, în sensul că:

            a) se completează Cap. II. Terenuri neocupate de construcții (terenuri de joacă, parcări auto, spații verzi, puncte gospodărești), Secțiunea. B. Parcări cu poziția 167⁴,

            b) se completează Cap. II. Terenuri neocupate de construcții (terenuri de joacă, parcări auto, spații verzi, puncte gospodărești), Secțiunea. C. Zone de agrement, parcuri și spații verzi din cartiere cu poziția 182⁴,  

            c)  se completează Cap. XII. Fântâni publice cu poziția 1227¹,

            d) se completează Cap. XV Sistemele de transport public local în comun de persoane, cu terenurile aferente cu poziția 1371²,

            e) se completează Cap. V. Sisteme de distribuție a energiei termice Secțiunea. Sisteme de alimentare cu energie electrică cu poziția 791²⁶.

            Art.2. Modificarea  inventarului bunurilor proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău transmise în concesiunea SC Citadin Zalău SRL în baza Contractului de delegare nr. 36269 din 10.08.2010, în sensul majorării cu valoarea bunurilor recepționate în baza Procesului Verbal de recepție nr. 46008/24.07.2018, identificate  conform Anexei nr. 2, prin încheierea unui act adițional la contractul existent, astfel:

            a) în sensul majorării cu valoarea bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău,  în sumă  de 907.193,04 lei,

            b) în sensul majorării cu valoarea bunurilor proprietatea privată a Municipiului Zalău, în sumă de 174.409,19 lei.

            Art.3.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău transmise în administrarea SADP Zalău în baza Contractului de administrare  nr.36254/2010, în sensul majorării cu valoarea bunurilor recepționate în baza Procesului Verbal de recepție nr. 46008/24.07.2018 în sumă de 212.545,54 lei, identificate  conform Anexei nr. 3, prin încheierea unui act adițional la contractul existent.

            Art.4.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău concesionate în favoarea SC Compania de Apă Someş SA Cluj  prin Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş – Tisa în calitate de autoritate delegantă în baza contractului de concesiune de activitate nr. 26717 din 12.07.2006, în sensul majorării cu valoarea bunurilor recepționate în baza Procesului Verbal  de recepție nr. 46008/24.07.2018 în sumă de 1.190,10 lei, identificate conform Anexei nr. 4, prin încheierea unui act adițional la contractul existent.

            Art.5.Modificarea inventarului bunurilor proprietatea publică a Municipiului Zalău concesionate în favoarea Asocierii SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca şi SC Citadin  Zalău SRL  în baza Contractului de delegare nr.24040/01.04.2016, în sensul majorării cu valoarea bunurilor recepționate în baza Procesului Verbal de recepție nr. 46008/24.07.2018, în sumă de 31.680,17 lei, conform Anexei nr. 5,  prin încheierea unui act adițional la contractul existent.

            Art.6.Concesionarea în favoarea operatorului de transport SC Transurbis SA Zalău, a bunurilor reprezentând mobilier urban aferent Stației de autobuz din Piața Centrală recepționat în baza Procesului Verbal de recepție nr. 46008/24.07.2018, în sumă de 47.740,75 lei, conform Anexei nr.6,  prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 54211 din 19.11.2012.

            Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

            Art.8. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului județului Sălaj;

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcția administrație publică locală;

·         Direcția economică, Direcția patrimoniu, Direcția Tehnică;

·         Asociaţia Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes –Tisa;

·         SC Citadin Zalău SRL,

·         SADP Zalău,

·         SC Transurbis SA Zalău,

·         SC Neon Lighting SRL Cluj Napoca

© Primaria Municipiului Zalau