Hotărâri - Arhiva

Ianuarie 2019
Decembrie 2018
Noiembrie 2018
Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.154 din 26 aprilie 2018

HOTĂRÂREA NR.154

 

privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Zalău a imobilului teren în suprafaţă de 427 mp cu Punctul Termic nr. 9, situat în municipiul Zalău, aleea Kiss Karoly nr. 3 pentru asigurarea activității specifice Centrului Social de Urgență

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul nr. 25762 din  19.04.2018 al Direcţiei patrimoniu şi Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            -Adresa cu nr. 25277/17.04.2018 înaintată de către Direcția de Asistență Socială Zalău;

            -Contractul de administrare nr. 14876 din 30.03.2010 încheiat cu Direcția de Asistență Socială Zalău pentru spațiul în suprafață de 112 mp din imobilul Punct Termic nr. 9;

            -Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 18.08.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului nou de investiții ”Reabilitarea imobilului fost Punct Termic nr. 9” din municipiului Zalău;

            -Procesul Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2970 din 16.01.2018 privind execuția lucrărilor de construcții aferente obiectivului de investiții ”Reabilitarea imobilului fost Punct Termic nr. 9 din municipiului Zalău”;

            Prevederile art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

            În baza prevederilor art. 36, alin.(2), lit.c) și alin.(5), lit. a) şi în temeiul art.45, alin.(3), art.115 alin. (1) lit.b) și art. 123, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1.Se transmite în administrarea Direcției de Asistență Socială Zalău a imobilului teren în suprafaţă de 427 mp, identificat în CF nr. 66946 Zalău cu nr. cadastral 66946 (nr. de inventar 40009 şi o valoare de inventar de 64.794,49 lei) cu ”Punct Termic nr. 9”, situat pe aleea Kiss Karoly nr. 3, în suprafaţă construită desfășurată de 407,53 mp, suprafaţa desfăşurată la sol de 365 mp identificat în CF nr. 66946 Zalău cu nr. cadastral 66946-C1, (nr. de inventar 222038 cu valoare de inventar de 1.047.678,63 lei) pentru asigurarea activității specifice Centrului Social de Urgență (găzduire persoane defavorizate), prin încheierea unui act adițional la contractul de administrare nr. 14876 din 30.03.2010.

            Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcția de Asistență Socială Zalău.

            Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Direcţia patrimoniu

·         Direcţia administraţie publică locală;

·         Direcţia economică

·         Direcția de Asistență Socială Zalău 

© Primaria Municipiului Zalau