Hotărâri - Arhiva

Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.341 din 26 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.341

 

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării bunului reprezentând ,,Copertină-Piața Agroalimentară Astralis-Aleea Tineretului nr.6“ din Municipiul Zalău și retragerea acesteia din administrarea DGADP Zalău

Consiliul Local al municipiului Zalău

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr.67771 din 24.10.2017;

            -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr.241 din 29.09.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF, aferentă obiectivului de investiții ,,Modernizare  Piața Astralis“ din Municipiul Zalău;

            -Certificatul de urbanism nr. 247 din 07.03.2016 eliberat de Primăria Municipiului Zalău în vederea ,, Modernizare  Piața Astralis din Municipiul Zalău - Demolare copertină și construire Hală Agroalimentară“; Autorizaţia de desfiinţare nr.422 din 20.06.2017;

            -Fişa mijlocului fix „Copertină-Piața Agroalimentară Astralis-Aleea Tineretului nr.6“, înregistrată cu număr de inventar 10117 şi valoare de inventar 11.154,71 lei;

            -Proiectul tehnic ,,Modernizare Piața Astralis“ din Municipiul Zalău ce cuprinde documentația necesară obținerii autorizației de construire și execuția acestor obiective;

            -Contractul de administrare nr.36254/2010 încheiat cu DGADP Zalău;

            -Prevederile O.G nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unitaţilor administrativ-teritoriale;

            -Prevederile art.3 alin.(4), art.4, art.6 alin.(1) şi ale art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

            -Dispoziţiile art.36 alin.(2), lit.c şi ale art.115 alin.(1), lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare.

            În temeiul art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1. Se trece din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, a casării bunul reprezentând construcţie ,,Copertină-Piața Agroalimentară Astralis” în valoare de 11.154,71 lei, respectiv demolarea construcţiei.

            Art.2. Casarea şi valorificarea bunului din domeniul privat al Municipiului Zalău se va face de către comisia permanentă de casare și valorificare numită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Zalău nr.1529 din 04.08.2017.

Comisia de casare şi valorificare desemnată răspunde de modul în care mijloacele fixe sunt scoase din funcţiune, casate şi după caz, valorificate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Sumele obţinute din valorificare se fac venit la bugetul local şi se virează în contul RO25TREZ56121390201xxxxx deschis la Trezoreria Municipiului Zalău, cod fiscal 4291786.

            Art.3. Se retrage din administrarea DGADP Zalău copertina în suprafață de 514 mp, înregistrată cu nr. inventar 10117 și valoare de 11.154,71 lei, sens în care se modifică inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea publică/privată a Municipiului Zalău, aferente serviciilor date în administrare în baza Contractului de administrare-prestare nr. 36254 din 10.08.2010, încheiat cu DGADP Zalău, prin încheierea unui act adiţional la contractul existent.

            Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.

            Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj,

·         Primarul municipiului Zalău,        

·         Direcţia Patrimoniu,

·         Direcţia Economică,

·         Direcţia Administraţie Publică Locală,

·         DGADP Zalău

© Primaria Municipiului Zalau