Hotărâri - Arhiva

Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.328 din 26 octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR.328

 

privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului-teren

în suprafaţă totală de 239 mp, situat în intravilanul

Municipiului Zalău, str. Ioan Nechita, nr. 4

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

            -Referatul Direcţiei Patrimoniu nr. 64391 din 10.10.2017;

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

            -Adresa nr. 46163/24.07.2017 a S.C. Cristal Impex S.R.L;

            -Extras CF nr. 53090 Zalău, Documentaţia topografică de identificare și atestare la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului-teren, întocmită de topograful Șofron Sabin;      -Adresa nr. 5825/11.09.2017 a OCPI Sălaj;

            Ţinând cont de prevederile art. 4 şi ale art. 6 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

            În conformitate cu dispoziţiile art. 36 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar cu modificările ulterioare coroborate cu dispozițiile Deciziei nr. 22 din 26 septembrie 2016 a ÎCCJ  și cu  prevederile art. 553 alin.(2) şi ale art. 1138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

            Potrivit competenţelor conferite de art. 36 alin.(2) lit. c), art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea             nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 119, art. 121 alin.(2) şi ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1. Atestarea la domeniul privat al Municipiului Zalău a imobilului teren, în suprafață de 239 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 53090 cu nr. cadastral 53090, situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Ioan Nechita, nr. 4, judeţul Sălaj, conform documentaţiei tehnice întocmite de topograful autorizat Şofron Sabin, ce constituie Anexa 1 la prezenta hotărâre.

            Art.2. Acordul de principiu pentru demararea procedurilor necesare vânzării imobilului teren, în suprafață de 239 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 53090 cu nr. cadastral 53090, situat în intravilanul Municipiului Zalău, str. Ioan Nechita, nr. 4, judeţul Sălaj, respectiv angajarea cheltuielilor cu evaluarea și notarea în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară.

Terenul nu face obiectul vreunei cereri de revendicare potrivit legislaţiei în vigoare privind reconstituirea dreptului de proprietate.

            Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia patrimoniu.

            Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;                                   

·         Primarul municipiului Zalău;

·         Direcţia patrimoniu;

·         Direcţia economică;

·         Direcţia administraţie publică locală;

·         Serviciul fond funciar;

·         Direcția urbanism.

© Primaria Municipiului Zalau