Hotărâri - Arhiva

Octombrie 2018
Septembrie 2018
August 2018
Iulie 2018
Iunie 2018
Mai 2018
Aprilie 2018
Martie 2018
Februarie 2018
Ianuarie 2018
Decembrie 2017
Noiembrie 2017
Octombrie 2017
August 2017
Iulie 2017
Iunie 2017
Mai 2017
Aprilie 2017
Martie 2017
Februarie 2017
Decembrie 2016
Noiembrie 2016
Octombrie 2016
August 2016
Iulie 2016
Iunie 2016
Mai 2016
Martie 2016
Februarie 2016
Decembrie 2015
Noiembrie 2015
Octombrie 2015
Septembrie 2015
August 2015
Iulie 2015
Iunie 2015
Mai 2015
Aprilie 2015
Martie 2015
Februarie 2015
Ianuarie 2015
Decembrie 2014
Noiembrie 2014
Octombrie 2014
Septembrie 2014
Iulie 2014
Iunie 2014
Mai 2014
Aprilie 2014
Martie 2014
Februarie 2014
Ianuarie 2014
Decembrie 2013
Noiembrie 2013
Septembrie 2013
Iulie 2013
Iunie 2013
Mai 2013
Aprilie 2013
Martie 2013
Ianuarie 2013
Decembrie 2012
Noiembrie 2012
Octombrie 2012
Septembrie 2012
August 2012
Iulie 2012
Iunie 2012
Mai 2012
Aprilie 2012
Martie 2012
Februarie 2012
Ianuarie 2012
Decembrie 2011
Noiembrie 2011
Octombrie 2011
Septembrie 2011
August 2011
Iunie 2011
Mai 2011
Aprilie 2011
Martie 2011
Februarie 2011
Ianuarie 2011
Decembrie 2010
Noiembrie 2010
Octombrie 2010
Septembrie 2010
August 2010
Iulie 2010
Iunie 2010
Mai 2010
Aprilie 2010
Martie 2010
Februarie 2010
Ianuarie 2010
Decembrie 2009
Noiembrie 2009
Octombrie 2009
Septembrie 2009
Iulie 2009
Iunie 2009
Mai 2009
Aprilie 2009
Martie 2009
Februarie 2009
Ianuarie 2009
Decembrie 2008
Noiembrie 2008
Octombrie 2008
Septembrie 2008
August 2008
Iulie 2008
Iunie 2008
Mai 2008
Aprilie 2008
Martie 2008
Februarie 2008
Ianuarie 2008
Decembrie 2007
Noiembrie 2007
Octombrie 2007
Septembrie 2007
August 2007
Iulie 2007
Iunie 2007
Mai 2007
Aprilie 2007
Martie 2007
Februarie 2007
Ianuarie 2007
Decembrie 2006
Noiembrie 2006
Octombrie 2006
Septembrie 2006
Iulie 2006
Mai 2006
Aprilie 2006
Martie 2006
Februarie 2006
Ianuarie 2006

Pentru hotărârile din perioada 1999 - 2005 vă rugăm dați click aici

Caută în hotârârile Consiliului Local:

lasati spatiu intre cuvinte
  Cauta in ...
  Titlu si continut
  Numai in titlu
  Numai in continut


HOTĂRÂREA NR.300 din 28 septembrie 2017

HOTĂRÂREA NR.300

 

privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile (terenuri ) între proprietarii  SC Dedeman SRL Bacău și Municpiul Zalău, cu plata sumei de 173.975 lei reprezentând sultă,în scopul  edificării și exploatării unei investiții (centru comercial marca Dedeman)

Consiliul Local al municipiului Zalau;

Având in vedere:

            -Referatul nr.60.381/25.09.2017 al Directiei Patrimoniu ,Adresa înregistrata la Primăria Municipiului Zalău sub nr. 57617 din 06.09.2016 a SC DEDEMAN SRL Bacău prin care se solicita Municipiului Zalău asigurarea amplasamentului teren în suprafață de 3912 mp situat în vecinătatea proprietății acesteia, necesar construirii unui centru comercial si Adresa nr.57.617/6.12.2016 si nr. 46825 din 30.08.2017;

            -Demersurile efectuate de SC DEDEMAN SRL Bacău, CIF 2816464,  în vederea efectuării unui schimb de imobile în scopul constituirii unui lot compact necesar construirii unui centru comercial precum și achizitionarea de terenuri de catre aceasta in zona limitrofă terenurilor   propuse spre schimb ,

            -Extrasul CF  nr.67254 Zalău cu nr. Cadastral 67254 , Extrasul CF nr.67829 Zalău cu nr. Cadastral 67829 precum si Rapoartele de evaluare a proprietăților imobiliare mai sus identificate intocmite de SC Demed Expert SRL Zalău – Dehelean Gheorghe  evaluator  autorizat ANEVAR cu legitimația nr. 12039,  identificate în anexa 1 și anexa 2, în scopul determinarii valorii de piață a terenurilor ,

            -Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local,

            In temeiul prevederilor art.1763, și art.1765 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

            In baza art.36, alin.2, lit.c, art.121 alin.4 si art.45, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

HOTARASTE

 

            Art.1. Însuşirea Rapoartelor de evaluare pentru cele două parcele, realizate în vederea efectuării schimbului de teren dintre Municipiul Zalău şi SC Dedeman SRL Bacău de către evaluatorul autorizat ANEVAR, dl. Dehelean Gheorghe, conform ANEXEI 1 şi ANEXEI 2,parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Se aprobă efectuarea schimbului de imobile terenuri intravilane între Municipiul Zalău pe de o parte şi SC DEDEMAN SRL Bacau ( CIF 2816464) pe de altă parte, în următoarele condiţii:

a) Municipiul Zalău va preda copermutantei SC DEDEMAN SRL Bacău, CIF 2816464, terenul  intravilan situat în Municipiul Zalău, B-dul Mihai Viteazu, teren neîmprejmuit identificat în Cartea Funciara 67254 Zalău cu nr. Cadastral 67254 în suprafata de 3912 mp, proprietatea privata a Municipiului Zalău, evaluat la suma de 474.960 lei (echivalentul a  103.275 euro), conform documentaţiei de evaluare - anexa 1 și a planului de amplasament aferent extrasului CF.

b) SC DEDEMAN SRL, CIF 2816464 va preda Municipiului  Zalău terenul intravilan situat în Municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 1/A si 1/B, identificat în Cartea Funciara 67829 Zalău cu nr. Cadastral 67829 în suprafata de 2618 mp, proprietatea SC DEDEMAN SRL, evaluat la suma de 300.985 lei (echivalentul a 65.450 euro), conform documentaţiei de evaluare - anexa 2 și a planului de amplasament aferent extrasului CF.

c) Odata cu efectuarea schimbului se va va constitui de catre SC DEDEMAN SRL un drept de servitute auto si cu piciorul, cu titlu gratuit, în scopul asigurării accesului de pe imobilul proprietatea SC DEDEMAN SRL înscris în CF 67831 Zalău nr cad 67831 ( 1726 mp) , în favoarea imobilului înscris în Cartea Funciara 67829 Zalău cu nr. Cadastral 67829 în suprafață de 2618 mp.

            Art.3.SC DEDEMAN SRL, CIF 2816464 va achita Municipiului  Zalău cu titlu de sultă suma de 173.975 lei ce rezultă din evaluarea terenurilor supuse schimbului, precum și suma de 900 lei ce reprezintă cheltuieli ocazionate cu evaluarea terenurilor.Deasemenea taxele necesare autentificării contractului de schimb și înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară vor fi suportate de SC DEDEMAN SRL.

            Art.4.Terenul identificat în Cartea Funciara 67829 Zalău cu nr. Cadastral 67829 în suprafață de 2618 mp primit de Municipiul Zalău la schimb de la SC DEDEMAN SRL,  se pune la dispoziția Comisiei Locale de fond funciar Zalău în vederea retrocedării în condițiile Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau în echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 

            Art.5.Se împuternicește Primarul municipiului Zalău ca prin delegat să semneze contractul de schimb.

            Art.6.Cu ducerea laîndeplinire a prezentei hotărâri seîncredințează Direcția tehnică, Direcția economica si Direcția administrație publică locală.

            Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:

·         Instituția Prefectului județului Sălaj

·         Primarul municipiului Zalău

·         Instituția Arhitectului Șef,Serviciul fond funciar

·         Direcția administrație publică locală

·         Direcția economică

·         Direcția tehnică

·         Direcția patrimoniu,

·         SC DEDEMAN SRL

© Primaria Municipiului Zalau